? include("header2.php") ?>

 

 

 

 

The opposition and PFDJ Leaders are the two sides of the same coin

ኣንታ ንዓኹምስ መን ኣሚንኩም! ሎሚ ስመር ኢልኩም ጽባሕ ብትንትን ትእትዉልና!

[ገለ ውድባት ፈትየን ጸሊአን ብተግባር መሳርሒ ህግደፍ ኮይነን ኣለዋ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ፡ መራሕተን ካብ ናይ ህግደፍ መራሒ ብዘይፍለ ንዕድመኦም ምሉእ ምሉእ ኣብ ስልጣን ኣራጢጦም ስለ ዘለዉ፡ እንታይ ዓይነት ደሞክራስን ለውጥን ከምጽኡልና ንጽበ?? ንሓደ ስርዓት ክትቃወሞ እንት ዄንካ ኣንጻሩ ክትቃለስ’ዩ ዘለካ።]


መን ካብ መን ይሕይሽ አብ ልዕሊ መን ክውርዚ

ዕንቅርቢት ን ተመን ኩሉኻትኩም ሕንዚ
የማነ ባሪያ
[Songs by Yemane Barya]

The opposition leaders( EDA, EPDP etc..)are no better than Isaias Afwerki, the only difference being that they are not in a position of authority.

Hiruy Tedla Bairu, said he believed any political group whose members belonged to the era of the liberation struggle would most likely turn dictatorial. readmore

ኣቦ መምበር ሰ-ደ-ህ-ኤ ወልደሱስ ዓማር ንሓደ ኣባል ፈጻሚ ኣካል ኣደስኪሉ።

መሪሕነት ባይቶ ብወገኑ ንሓደ ቅዋምን ባይቶ ዘይጠሓሰ ዜጋ: ውልቃዊ ርእይትኡ ግና ካብ ናይ ብዙሃን ወይ እውን ካብ መሪሕነት ባይቶ ፍልይ ስለዝበለ እሞ ድማ እዚ ከም በደል ተቆጺሩ ናይ ምእካብን ናይ ምዝራብን ዲሞክራስያዊ መሰላቱ ብምቕንጣት: መሪሕነት ባይቶ ናይ ባይቶ ሕግታት ብምጥሓስ ብህግደፋዊ ዝኮነ አገባብ ነቲ ዜጋ ንነዊሕ እዋን ንክድስክል ፍርዲ በይንሉ፡፡ ከም ውጽኢቱ ድማ እዚ ጉዳይ ንብዙሓት አዛሪቡን አኻቲዑን ንገለ ድማ ካብ ናብ ምጽርራፍ አእቲዎም ይርከብ፡፡ እቲ ምጽርራፋት ንጎድኒ ገዲፈ እቲ ናይ ደገፍቲ ባይቶ ክትዓት ወይ እውን እቲ አብ ዝተፈላለየ መርበባት ዝዝርጋሕ ዘሎ ህዝባዊ ርእይቶታት መሪሕነት ባይቶ ጌጋ ከምዝገበረ፡ መሪሕነት ባይቶ ሕጊ ከምዝጠሓሱ፤ መሪሕነት ባይቶ አብዘይ ጉዳዮም አትዮም ፈረድቲ ሙኻኖም እዩ ዝሕብር ዘሎ፡፡ አብቲ ናይ አፋታትሓ ጉዳይ እውን መሪሕነት ባይቶ ብቅዓት ጥራሕ ዘይኾነ ነዚ ፋሕ ፋሕ ዝብል ዘሎ ናይ ተቃውሞ ደንበ ከቀራርብዎ አይበቅዑን እዮም ዝብል ህዝባዊ ድመዳም እዩ ተበጺሑ ዘሎ፡፡ read more

The way the Eritrean political parties are organised is below the standard of what has been achieved during the long years of struggl

ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ኮነ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ውዲትን ተንኮልን’ምበር ብቅንዕና ወይ ከኣ ብብቅዓት ዝምርሑ ኣይኮኑን፡

ህግሓኤ፡ ዓገብ ዝብሎ ሰብ ወይ ማሕበር ስለ ዘይረኸበ’ዩ ቀይዲ በቲኹ ናብ ሓደ ኣዋዲ ዘይብሉ ፋሺስታዊ ናይ ማፊያ ውድብ ዝተቐየረ። ስለዚ፡ እዘን ነቲ ዘይቅኑዕ ኣሰራርሓ ባይቶ ብትብዓት ብምቅዋም ኣባልነተን ካብ ባይቶ ዝሰሓባ ኣብነታውያን ብጾት ይኹን ካልኦት ነቲ ውሳኔ ዝተቓወሙ ኣሕዋት፡ ኣገናዕ! ክብሃሉ ይግብኦም። ኣብ ጐድንኹም ኣለና እናበልና ድማ ንስጕምቶም ብምሉእ ሕልና ንድግፍ። ምስዚ ኣተሓሒዝና፡ ኵሉ ደላዪ ሰላምን ለውጥን ንመሰሉ ክብል ንባይቶ ካብ ሕጂ ኣትሒዙ ክቈጻጸሮ ከም መሰሉ ከም ዝኾነን፡ ነቲ ባይቶ ብግስ ከይበለ ወሲዱዎ ዘሎ ዘይቅኑዕን ዘይደሞክራስያውን ውሳኔ ብህጹጽ ክእርሞ ክጠልብን ለበዋናን ምሕጽንታናን ነቕርread more

ኤሃባደለ ኣብ ናይ ርእይቶ ፍልልይ ዘለዎ ምሕደራ ዘሰክፍ እዩ። እዚ ጉዳይ ሕደግዶ ብኽትዕ ኣቢሉ ኣብ ድምጺ ክሓልፍሲ ብመሰረቱ እውን ከም ኣጀንዳ ክለዓል ኣይነበሮን። እቲ ዝገርም ግን ድሕሪ ናይ ኣርባዕተ ነዋሕቲ መዓልታት ዝወሰደ ክትዕ፡ ናይ ሕጊ ምሁራን ሕገ ህንጻ ተመልኪቶም ዘቕጽዕ ወይስ ዘየቕጽዕ ምዃኑ ክሕብሩ ድሕሪ ምምዛዞም፡ንደምሓኩኤ ዘቕጽዕ ዓንቀጽ ከምዘይረኸቡ እዮም ገሊጾም። እንተኾነ ግን ኣቦ መንበር ኤሃባደለ “ኣነ ብሓፍነተይ ንደምሓኩኤ ንሓደ ዓመት ክድስክል ወሲነ ኣለኹ ነዚ ትድግፉ ኢድኩም ኣልዕሉ” ክብል  እዩ ደምዲምዎ። ኣብ ሕገ ህንጻ ዘይሰፈረ መቕጻዕቲ ምሃብ ጸረ ሕገ-ህንጻ ምዃኑ ኣይተርፎን። እቶም ዝበዝሑ ዝኣመኑሉ እቶም ዝወሓዱ ተጠርኒፎሙሉ ይኸዱ ደኣ ይበሃል እምበር፡ እቲ ብዙሓት ዝኣመኑሉ ብግዲ እቶም ውሑዳት እውን ክኣምኑሉ ይግባእ ዝብል ኣካይዳ እውን ጸረ ደሞክራሲያዊ ኣካይዳ እዩ። ደምሓኩኤ ርእይቶና ከምዚ’ዩ፤ ብናይ ብዙሓት ተጠርኒፍና ክንከይድ ግን ጸገም የብልናን እንተ ብሰንኪ እቲ መግለጺና ኣብ ደንበ ተቓውሞ ዝተፈጥረ ቅልውላው ግን ይቕሬታ እናሓተትና ነቐፌታና ንቕበል እዮም ኢሎም። እቶም በዚ ዘይዓገቡ ኣካላትና ግን ትሕቲ ምድስካል ዝኾነ ፍታሕ ክቕበሉ ኣይደለዩን። ትድስክሉ ደኣ ተባሂሎም። ብድሕር’ዚ ኣብዚ ጸሊም ታሪኽ ተጠርኒፍና ኣይንኸይድን ኢሎም ካብ ሃገራዊ ባይቶ ዝሰሓቡ ኣለዉ። ገና ኣብ ምምኽኻር ዘለዉ ኣካላት ከምዘለዉ እውን ንሰምዕ ኢና። ሃገራዊ ባይቶ ነቶም ንውሳኔኡ ዝጻረሩ እንታዩ መልሱ ንዝብል ግን ከከምቲ ትሓቶ ዘለካ ሰብ’ዩ እቲ ፍልልይ ናይቲ መልሲ። እንተወሓደ ግን ኣብ ታሪኽ ዘይተጸበናዮ ዱብ ዝበለ ዕዳ ምዃኑን ሃገራዊ ባይቶ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ፍልልያት ንምፍታሕ ከይተዳለወ ዝጸንሐ ትካል ምኻኑ ግን ኩሉ ክሰማማዓሉ ዝኽእል እመስለኒ። Readmore

Aብ ደንበ ተቓውሞ ብዙሐት ንሃገሮምን ህዝቦምን ዝተሰለፉ ናይ ንEስነት
EድሜOም ዝሃቡ ጀጋኑ ተቓለስቲ ደቂ ሃገር ከምዘለዉ ምንም ዘካትE የብሉን። Eንተኾነ ግን ናይ
ደምበ ተቓውሞ Aመራርሐ’ስ ብሐቂ Aይግድን። መሰረታት ወላኳ Eጃም ከምዘለዎ ብሩህ
Eንተኾነ፣ መሪሕነት ደንበ ተቓውሞ ግን ኣብ ክንዲ ኣብ ሓባራዊ ስምምE በጺሑ፡ ነቲ ዝበጽሖ
ሓባራዊ ስምምE ንምEዋት ብሓባር ዝሰርሕ፣ ነቲ በብውድባቱ ንዝኣምነሉ Eላማታት ቅድሚያ
ብምሃብን ንEU ከA ንምEዋት፣ ኣብ ነንሕዱ Eንዳተቐናጸለ ምንባሩ የሕዝን።
readmore

ኣባላት ኪዳን ሃገራዊ ባይቶ ንምፍራስ ከይተሓለሉ ክሰርሑ ከም ዝጸንሑ እዚ ሎሚ ዝወሰድዎ ተግባራት ህያው ምስክር ኢዩ። ኣብታ ኩሉ ግዜ ሃንቀው እንብላ ሓራ ኤርትራ ጥቕሚ ከም ዘይብሎም ኢዮም ነጊሮምና። ዲሞክራስያዊት ሃገር: ብቅዋም እትመሓደር ኤርትራ: ሃይማኖታዊን ብሄራዊን ማዕርነት ዝተረጋገጸላ መሬት ናይ ምርኣይ ባህጊ ከም ዘይብሎም ካብ ብቃላት ብግብሪ ኢዮም ነጊሮምና ዘለዉ። read more

ውድብና ግንባር ሃገርዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ጠቕሊሉ ክስሕብ ወሲኑ፡

ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኤዲኪ ብዕለት 2 ጥቅምቲ 2012 ኣብ ዘካየዶ ኣኼባኡ ኣባልነት ዲምሓኩኤ ኣብ ዝመጽእ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት መደምደምታ ክሳብ ዝግበረሉ ደስኪሉ ክጸንሕ ወሲኑ። 

Comment wrote on Eritrea’s National Council Suspends Qernelios’ Membership
Suspended membership???? [ መግለጺማዕከላዊኮሚቴ: ዲሞክራሲያዊምንቅስቓስሓርነትኩናማኤርትራ ]
PFDJ in another garb.
Just because they did not get an apology from Qernelios for he said had happened to the Kunama people at the hands of Awate, the membership was suspended? Very ironic to ask an apology from a “victim”.Typical Eritrean problem….you are with us or you are our enemy will never get Eritrea any where.
I feel bad for the Eritrean people for not having a hopeful organization that can set them free from the endless slavery and agony that they are suffering under the hands of the most repressive people in the world.
SAD.

መብዛሕተአን ተቓወምቲ ውድባትን ሰልፍታትን ኣብ ክንዲ ኣብቲ ቀንዲ ዓላማ፡ “ከመይ ጌርና ንስርዓት ህግደፍ ነውድቆ” ዝኣትዋ ኣብ ጓል መንገዲ ኣልጊሰን ኣብ ነንሕድሕደን ክነጫነጫ ኢየን ግዜአን ዘሕልፋ። ነዚ ምኽንያት ድማ ውድባት ኣብ ነንሕድሕደን ዘይመትእምማንን ዘይምቅዳውን ስለ ዘሎ ኢዩ። ከይዱ ከይዱ  ድማ ካብ ጥቕሚ ህዝባኻ ጥቕሚ ውድብካ ወይ ከኣ ንስልጣንካ ምቅላስ ማለት ኢዩ። ኣብ መጨረሻ ከኣ እዚ መንፈስ’ዚ ናይ ሓቢርካ ምቅላስ ተኽእሎ ኣይፈጥርን። ሓቢርካን ተኣማሚንካን እንተዘይተቓሊስካ ከኣ ዓወት የለን። Read more

The Eritrean politics has been characterized by arrogance and rejectionism for the last 50 years[Read more]

Please listen to the interview of Tesfay Temnewo PART [33]

ኣብ ክንዲ ንኢሳያስ፡ “ነዊሕ ኣብ ስልጣን ጸኒሑ፡ ዲክታተር ኮይኑ፡ ቅዋም ኣይተግበረን፡ ስልጣን ንህዝቢ ምርካብ ኣብዩ፡”  ወዘተ ኢሎም ዝኸሱዎ፡ መጀመርያ ንሳቶም ብሕግን ብደሞክራስን ይመርሑ፡ ስልጣን ድማ ናብ ህዝቢ የረክቡ። ድሕሪኡ ብዛዕባ ሃገር ክዛረቡን ምኽሮም ክልግሱን ምኸኣሉ። ብሰንኪ ግጉይ ኣመራርሓኦም ድማ ብዙሕ ሰብ ክውደብን ክቃለስን ጸጊሙዎ ኣሎ። ሎሚ ሃገር ሓድሽ ደም የድልያ ኣሎ። ኣዞም መንእሰያት ዝገብሩዎ ዘለዉ ምውድዳባት ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን። ምናልባት ምስ ኵነታት ኤውሮጳ ዝጋጮ ጐነጽ ክጥቀሙ ኸለዉ ክጥንቀቑ ኣለዎም ዝብል ርእይቶ ኣለኒ። ካብኡ በለ ግን መዋእል ጀብሃን ሻዕብያን ኣብቂዑ ስለ ዝኾነ፡ ኩላቶም ብናይ ትማሊ ዝሓስቡ፡ ነይረ ጥራይ ዝብሉ ሰባት ኣብ ክንዲ ናብ ስልጣን ምምጥጣር፡ ስልጣን ነቲ ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ሃገርን ህዝብን ዝሓስብ መንእሰይ ኣረኪቦም ከም ኣቦታት ወይ ዓበይቲ ዓዲ መጠን ኣማኸርቲ ክኾኑ ጥራይ’ዩ ዘለዎም። ሓድሽ እንጌራ ከሎ ዝዓሰወ እንጌራ ደጊም ዘድሊ ኣይመስለንን። Read more

Comment on posted Eritrea: Scenarios for Future Transition 2013-03-29 23:01

The whole Erirean politics or its ideology is about "hate". This hate “business” started long ago. It started by the propaganda to hate the “Amhara…” people or anything considered “Ethiopian” even black African. It then went hating a lot of stuff considered part of the land currently called Eritrean, including Eritrean languages, values, customs and culture. The only ideology and nationalism of the whole Ghedli/ Sewra business was “hate”. Also remember for the jebhas and shaebias who are still hating each other; hating the Kunamas, hating Faluls, Menkaes … Add to these hate to OAU, UN, IGAD, EU, America, Israel, Tigrayan,
There are still many Eritreans in the opposition living off the “hate” business. These are the people who hate themselves and burned the Eritrean languages and tradition, e.g. they burned the Tigre language text books prepared by the education department in Jebha. To this day, many leaders of the opposition, i.e. the dinosaurs of the old Jebha, do not want to see any Eritrean group to broadcast radio or TV and learn in indigenous Eritrean languages such as Tigre, Kunama, Bilen, Afar.
People who hate themselves, hate anything and everything except their masters. No one expects the people who hate themselves to love themselves let alone anyone else. Worthless people create only worthless political identities.

“History repeated itself again 28 years later after the second organizational conference of the ELF/Jebha in 1975. Educational books, which were prepared in the Tigré language by teachers at the Sawa training center, were ordered to be burned by the Executive Committee, citing the reason that it was a conspiracy directed against the status and prominence of the Arabic language in Eritrea. The leadership of the ELF gave orders not to prepare any more educational texts in the Tigré language henceforth.”

http://www.ehrea.org/dont_forget_history_01.pdf

ኣቶ ቀርነልዮስ ዑስማን (አቦ መንበር ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ)
ብዛዕባ አመሰራርታን ፍሽለትን ባይቶ ካብዝተዛረቡዎ

ሲቪካዊ ማሕበራት፣ ናይ ብሄር ውድባት፣ ናይ ሃይማኖት ውድባት፣ ናይ ሕብረ ብሄር ውድባት እሞ ከኣ ንሓድሕዱ ክባላዕ ዝጸንሐ ካብ ጀብሃ ዝተፈንጨለ ሓይልታት፣ ብሕነ ዝደላለዩ ዝነበሩ መሪሕነታት፣ ኮታ ንኹሎም ኣምጺእካ ከምኡ ዓይነት ጽላል ክትገብር ቀሊል ኣይኮነን። It was marvelous!! ጽቡቕ ኢዩ ነይሩ። ናይ ሃይማኖት፣ ናይ ብሄር፣ ናይ ባህሊ፣ ናይ ኩሉ ብዙሕነት ዘጠቓለለ ኢዩ ነይሩ። ናይ ውደባ ብዙሕነት ዘለዎ ኢዩ። ስለዚ by far better ባይቶ ናይ ኣዋሳ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ዓቢ ዓወት ኢዩ ነይሩ። ብቑዕ ድዩ ኣይኮነን ብስራሕ ዝምዘን ኢዩ። ሕጂ ባይቶ ብቑዕ ኣይኮነን? እወ!! ብብቑዓት ሰባት ክሳብ ዘይተመርሐ ብቑዕ ክኸውን ኣይክእልን። ነቲ ምቛሙ ጥራይ ከም ዓወት ክንወስዶ ከለና እቲ ናይ ብቕዓቱ ሕቶ ማዕሪኡ ክረአ የብሉን። ባይቶ ተመስሪቱ ወጺኡ ማለትን ብቑዕ ኢዩ ማለትን በበይኑ ኢዩ። እቲ ቀዳማይ one time incident ኢዩ፣ እቲ ካልኣይ ግን process ኢዩ። እዚ ክንፈልዮ ኣለና። መስርሕ (process) ክተዐውት ከኣ ብቑዓት ዝኾኑ ሓይልታት ኢዮም ዘድልዩኻ። ኪዳን 14 ዓመት ገይሩ ፈሺሉ። ኣብ ባይቶ 60% ንውድባት 40% ንሲቪክ ማሕበራት ተዋሂቡ ። እቲ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ኪዳን ውድባት ኢዮም። እቲ ፍሹል ዝኾነ ኪዳን ኢዩ ኣብቲ ፈጻሚ ኣካል ባይቶ ብብዝሒ ተወኪሉ ። በቲ ማእከሉ እስላማዊ ሓይሊ ዝኾነ፣ ጽበት ዝመለለዪኡ ሓይሊ !!! ናይቲ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ንምንታይ ተተንኪፉ ዝብል ሓይሊ !!!


Eritrean Political Leaders for Decades in Leadership

Reflections on the contribution of the opposition leaders in prolonging the suffering of the Eritrean people for the last 20 years[1991-2011]

Researched and compiled by Resoum Kidane

[20/05/11]

A brief historical background of the former senior revolutionary leaders

In the 1990 the leader of Albania Enver Hoxha[video] and other unpopular leaders of Eastern Europe[video] were removed from power through popular uprisings which, in 2011, are being repeated in North Africa. The overthrow of Zine al-Abidine Ben Ali[video] and the resignation of Hussein Mubarak[video] after decades in power encouraged the people of Libya , Bahrain and other countries [video] to revolt against their "oppressive government. This type of popular revolt should be repeated in the rest of Africa against those leaders who have oppressed their own people for decades. Issays Afework is among those leaders who should be removed from power. The question of how to remove Issays Afework from power has dominated cyber debate since the popular uprisings started in the North Africa. Daniel G. Mikael, March 6, 2011 states that it's time to organize and inspire our youth both inside and outside the country, embolden the victims of the system to stand up and fight and boldly take the opposition movement to where is has not been before... read more.]

Indeed this type of uprising will have a great role in speeding up the removal of this fascistic dictator, however our youth need to be ensured that their uprising against the 20 years repression should not be for the benefit of the EDA or EPDP leaders who themselves have been in leadership or in senior post for decades. According to Amare (2010) Ahmed Nasser is the chairman of the Eritrean National Salvation Front (ENSF) today and was the chairman of ELF from 1976 to 1981. Dr. Habte Tesfamariam is member of the executive leadership of ENSF today and was chairman of the ELF that replaced Ahmed Nasser until ELF disintegrated. There are more in a leaders from the oppostion groups who have been in leadership or senior post for decaded.  For example, Abdella Idris was in a leading position for 43 years  from 1968 to 2011.  Mesfin Hagos has been in a senior post since 1970 for 41 years, Hiuri leader of ECP is in a leading position for 40 years from 1971- Tesfai Woldemichael (Degiga), vice -chairman of the EPDP was with Ahmed Nasser leadership in 1975 since then he is in a leading position for 36 years and Tewelde Gebreselasse is the leader of Sagem nearly for 30 years since 1982 [find more]. Dpite this fact, most Eritreans in diaspora cyber debates have focused on removing Issays not on the role of the oppostion leaders who have become obtacle to removing the current autocratic regime, Fesseha Nair's article The Role of Military in Transition to Democracy didn't show why the oppostion leaders for decades in leadership and how they have contributed to prolonging the life of this autocratic regime which has caused for the death of thousands of Eritrean youths in the Mediterranean Sea.

When looking back to the history of the dark face of Gedli, we have heard many horrible crimes and there are still more untold stories of the crimes committed against the innocent fighters and civilians by the former leaders of the ELF and EPLF. These former revolutionary leaders and their collaborators member of the oppostion groups are still refused to acknowledge their crimes. Nebarai Keshi (October 11, 2003) in his article "Where are the Dots to be Connected Here"?, mentioned that Wolde Yesus Ammar didn’t hide his critical stand against every political group he disapproves and distrusts, but he left out our old ELF from the equation and even absolved it from all the past wrongs and sins it committed. 

Wolde Yesus Ammar the leader of the ELF-RC accused Abdella Idris of being sectarian in killing Melka. However Wolde Yesus has never said any thing about liquidation policy of the ELF against Fallul movement in 1977 . This was when Seyoum’ campaiged against the Fallul  movement by  saying “HA Hu Bel Falulay” through  broadcasting over ELF’s radio programme from Omdurman. Why does Wolde Yesus keep silent about the ELF's victims? those who were tortured by the ELF security personnel in 1977. Mussie Gebreab (May 03 2009) who was imprisoned in 1977 states that it takes a book to tell all the untold crimes commuted by Saleh Gadi of course no body call him salh gadi but Vaseline and his bosses on the Eritrean youth at the Eritrean field, but let me share few of them read more. In fact Melake Tekele was not innocent of crime as he was the head of the ELF security department which was responsible for the kidnapping, disappearance and killing of innocent civilians and fighters from 1975-1980.
In the light of this the EDA and EPDP leaders like the
PFDJ leaders whom they are accusing of committing crimes against the Eritrean people since 1991 are also guilty.
How can the Eritrean people trust these oppostion leaders of EDA, EPDP and others who are themselve
not innocent of crimes?

It is sensible to look briefly the chronological history of the Eritrean political leaders, power struggle which have becomes the main  obstacle for  removing the Afeworki dictatorship during the last 20 years. The leadership crisis (power struggle) which existed mainly within the ELF in the 1970s has left its mark on the current opposition leaders. Those veteran ELF and EPLF member of the oppostion groups leaders continue to engage in power struggle for the sake of their personal interest. In the period when the Afeworki regime severely restricted freedom of speech and press in the early 2000s, Seyoum Ogbamichael walking out from the meeting of 5th regular meeting of the Alliance of Eritrean National Forces ENA because of Hirui was elected to the position of Secretary General of the ENA in October 2002. Regarding this Sadia Ali (2003) wrote how on Earth they (ELF.RC) speak about their opposition to Dictatorial regime in Eritrea when they walk out from the ENA 5th regular session.

In 2007 when the Eritrean people were urging the oppostion leaders (EDA) to remove the authoritarian regime in Asmara without further delay, the oppostion leaders responded by splitting into two blocs because of their power struggle. Regarding this Yohannes Ligiam [13.03.07] stated that since 1993, Eritrean people abroad and inside hoped that the opposition will grow and mature politically and will replace the dictatorship that has denied them opportunity, stability and democracy. Instead of maturity and coherence the oppositions’ reality has developed to further fragmentation and the opposition ended up being part of the problem instead of a solution.

Although  the oppostion leaders themselves have contributed to some extent to the prolonging  Issayas’s  life  in power , they  complained of his being in power for 20 years. One of these accusers is Tewelde Gebreselasse leader of Sagem who himself  has been a leader  for almost 30 years.
Tewelde Gebreselasse (the Chairman of EDA) in an interview with Walta, Ethiopia’s state media described Eritrea in the last 20 years as a “one party dictatorship…with no freedom of press, no rule of law, no election, no freedom of expression. These oppostion leaders want to seize power for themselves by liberating the Eritrean people from the repression of the PFDJ but without developing the democratic organisations which will hold them accountable and usher in a new political system, in which the people can exercise control. Democratic practices has to begin with the opposition.  The replacement of a dictatorship requires alternative, democratic structures to be developed.  The opposition must reform itself, develop internal democracy and accountability, draw more people into its ranks, encourage free debate and self-criticism, introduce regular elections to its leadership and launch a critical analysis of its past

The main purpose of compiling the history of the Eritrean Political leaders is to draw attention of the younger generation to the narrow power struggle of the current oppostion leaders and their consequences . The recent EPDP-EDA confrontation is an extension of the conflict that emerged at the EDA conference between the ELF and ELF.RC in 2007. The current EDA-EPDP confrontation is not sudden occurrence but has a history that goes back to the 1982. This was when the Labor Party was finally dissolved by 1982, many of its leaders aligned themselves with either the ELF faction identified with Abdallah Idris or the newly formed ELF.RC (Connel, 2011 :343 p). Since then both the ELF and ELF.RC leaders have become the main rival leaders within the opposition which caused a rift between the ELF RC and ENA in 2002, the spilt of EDA in 2007 and the EDA-EPDP confrontation 2010/2011

Generally the background information of the Eritrean Political leaders of the past few decades will be help those seeking to grasp the root cause of the EPDP -EDA confrontationon and assist those who wishes to conduct further research on the role of the oppostion leaders in prolonging the life of this autocratic regime. The view and analysis of different writers which is presented in this compilation will also make it easier for the younger generation to understand the root cause of the EDA leaders splitting into two blocs in 2007, the boycott of EPDP leaders from the National conference in 2010, the EPDP leaders withdrew from attending the 2011 National congress, and the narrow power struggle of the oppostion leaders for the last 30 years.

The compilation of this document is arranged into four parts/decades in chronological order: the first decade (1970-1981) to look briefly the consequence of the 1970s and 1980s civil War, and accusations against leaders, the second decade (1981-1991) covers the division of the ELF into many factions, which arose not  from differences over principles but from  power struggles within the ELF leadership;  the third decade (1991-2001)  provides more information on the opposition leaders’ power struggle as an extension of the 1980s; the fourth decade (2001-2011) covers the rivalry of the opposition leaders over last 10 years which has greatly contributed to prolonging the suffering of the Eritrean people and particularly of the youth.

1971-1981 [First decade]

The consequence of the 1970s and 1980s civil War, and accusations against leaders

Issayas explained why the EPLF split from the ELF in the following words:

What people were doing before 1970 was to democratise the nature of the ELF organisation from within, bring new ideas, and criticise their practices. Unfortunately the ELF leadership resorted to physical liquidation of all people who were coming with new ideas. This physical liquidation within the ELF intensified the opposition. Finally there was no other choice except to break away from this organisation and found a new organisation which could meet the demands and aspiration of the people (p.130) Firebrace, James ( 1984). This is untrue, the EPLF was founded as a result of the rift between Idris Mohammed Adem (supporter of Zone1 Barka ) and Osman Saleh Sabbe( supporter of (Zone 4 Semhar)exacerbate after the formation of the Tripartite unity forces from the old zones 3-5, 1968 and more getting worse after Adobaha meeting in 1969. This was cause for spliting of Zone 4 (Semhar and Dankalia) from the Eritrea Liberation Army[ Find more information from Reflections on the Eritrean people struggle for independence (section 1969-1982 Rivalry among factional organisation leaders[ ELF, EPLF & others) ]

.After the formation of the EPLF groups (1 and 2) in the early 1970, the ELF leaders instead of solving their differences in dialogue with the EPLF leaders, the ELF leaderswho were elected at the First National Congress passed a resolution to take military action against the EPLF similar to the decision passed by the ELF Supreme Council against the Haraka in 1965.

Herui Tedla Bairu, first vice president ; Abdalla Idris Mohammed,second vice president

1971: “Eritrea can’t and won’t accommodate more than one organization/front was the motto of ELF leaders.” read more
Herui Tedla Bairu who was elected vice-chairman of the Revolutionary Council in 1971 following in his father's footsteps, participated in the decision to liqidate the EPLF in1972(Killon, 1998:251) This caused for the two years civil and an estimated 3, 000 casualities among the fighters more deaths among the combatants than the entire thirteen years of government military actions to 1991( Human Rights Watch 1991:42). The ELF, under the military command of Abdalla Idris, denounced the new organzation

The ELF passed a series of resolutions on Februrary 29, 1972 aimed at liquidating its rivals.(Sherman 1980: 81) which was caused a civil war 1972-1974.

During the civil war(1972-1974) more than a thousand lives lost because of power rivalry between the ELF and EPLF leaders. According to the Human Rights Watch (1991).

The two years of internecine strife be
tween the two movements, which caused an estimated 3,000 casualties among the fighters - more deaths among the combatants than the entire thirteen years of government military actions to date. Purges within the two fronts also saw a number of people murdered.

A battle between the two fronts at Wolki in October 1974 left 600 fighters dead, and caused a spontaneous demonstration by the citizens of Asmara, who marched to the battlefield and demanded that the fronts settle their differences by negotiation ( Human Rights Watch 1991, 42). Markakis ( 1987: 138)also states that in October 1974, a newly arrived ELF-PLF unit stationed in the village of Zager, 18 km from Asmara, clashed with an ELF unit from the nearby village of Woki. A murderous battle ensued lasting several days, with heavy casualties on both side.

For further information on civil war[1971-1974] please listen to the interview of Tesfay Temnewo Parts[24]/[25 ]/[26]/[[28]] [29] [30]

59 views
Abdalla Idris Mohammed, ELFsecond vice president
Herui Tedla Bairu, ELF first vice president

Issayas,
ELF-PLF (Ala group) leader
Idris Mohamed Adem, ELF President

Osman.S.Sabbe, EPLF Foreign Mission
ELF and EPLF leaders who should be blamed for the death of 3000 fighters in the civil war 1971-1974
After the ceasefire agreement between the ELF and EPLF in 1974, there was an on-off confrontation fighting between the ELF and EPLF which caused the death of some fighters on both sides. This confrontation stopped for some time after the 20th of October unity agreement between the ELF and EPLF leaders in 1977.

The agreement which reached between the two fronts’ leaders was not a genuine unity agreement but was a tactical agreement similar to what happened among the opposition leaders from 1999 to present. As a result of this tacticl unity agreement a long power rivalry between the EPLF leader ( Issayas ) and the ELF leader ( Abdella Idris) the EPLF leaders took military action against the ELF in 1981.

The military action which was taken by the EPLF led to civil war that caused the deaths of many fighters on both sides. This was the ELF Supreme Council’s legacy of military action against Haraka in 1965. Mengesteab (2005:55) adds that Isaias and his group restored to the old ELF argument that Eritrea could not support more than one liberation front.Until 1977, the EPLF argued that secondary contradictions could not and should not be resolved by armed means, suggesting that political dialogue. This was when the EPLF was militarily weak relative to its rival.

Mengesteab ( 2005, 55) in his book mentions that the EPLF leaders restored the old ELF argument that Eritrea could not support more than one liberation front. This was when they realised that the ELF military was weak, and exploiting the ELF military weakness and internal crises. At the end they declared war on the ELF which was one of the worst crime of the EPLF leaders in the history of the armed struggle. The EPLF leaders should be blamed for the death of unknown number fighters in the civil war of 1981.[According to unofficial report the civil war of 1981 caused an estimated between 1,000 and 2,000 casualties.

 እቲ ኣንጊሁ ካብ ቅያዳ ኣልዓማ ዘምለጠ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡1970 ህዝባዊ ሓይልታት/ግንባር ሓርነት ኤርትራ ፈጢረ። ብደቂ ዓዋተ ዝተማህሮ መጀመሪ፡ ህዝቢ ጎስጊሱ እኹል ዕጥቅን ሰራዊት ሒዙ ደልደለ።ኣዋጅ ደቂ ዓዋተ ኣብ ሜዳ ኢርትራ ካልኣይ ኣይጸውርን ንዝብል ውሳኔኦም ተጻሪሩ ብምባል፡ ጸረ ገድሊ ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል ኣዋጅ ተኣወጀ። ናይ ሕድሕድ ኩናት ተጀመረ። ካብ 1970 ክሳብ ታሕሳስ1974 ቀጻሊ ኩናት ነበረ። ቀጺሉ 1977 ክሳብ 1981 ንደቂ ዓዋተ፡ በቲ ዝመሃርዎ መሰረት ብምግባር፡ ሜዳ ኤርትራ ካብ ሓደ ውድብ ንላዕሊ ኣይጸውርን ካብ ኮነ፡ በሉ ንዑ ኢሉ ንደቂ ዓዋተን ሰዓብቶምን ካብ መሬት ኤርትራ ናብ ሱዳን ኣባረሮም።readmore
In 1981 Abdella Idris was defeated by his long rival Issayas and lost power inside Eritrea.

ELF and EPLF leaders who should be blamed for the death of unknown number fighters in the civil war of 1981.

ህዝባዊ ግንባር ክንደይ EድሜU?
Eስራን ሓደን ዓመት?
ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክንደይ Eድመኤ
1961-1981- Eስራ ዓመት!!
Eንታይ ገበሩ?
1. ህዝባዊ ግንባር ኣብ ምEላል ሃገራዊ ልUላውነት ተባጺሑ በጺሑ EላማU ተፈዲሑ፡፡
2. ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኸኣ ኣብ ልEሊ 30 (ሰላሳ) ውድባ ተመቒሉ፡፡ read more

 

1981-1991 [Second decade]

The second section of this document (1981-1991) provides concise historical information on how the ELF initially broke into three major factions and gradually over subsequent years fragmented into several groups. The defeat of the ELF in 1980 caused it to splitting the Fronts into many factions which became the main impediment to the formation of a strong opposition front against the EPLF in 1991

In 1982 Abdella Idris took military action against his opponents, the leaders of the ELF-RC, and Melake Tekele was killed by Abdella Idris. As a result of it, the splitting of  the ELF was further exacerbated after the  1982 coup  which was organized by Abdella Idris. Abdella Idris organized  this coup against Revolutionary Council (RC) leadership: Ahmed Nassir and his secular colleagues. Barole(2003) ";Rasai is the notorious place in ELF history in the border of Sudan where Abdella Idris took the law on his own hands and did military coup d’etat in 1982. Menhot Woldemariam Nov 6, 2002 also states that in search of a solution for the organizational crisis, the leadership agreed to hold a wide seminar at Rassai, north of the Tahdai-Korokon camps, where Abdalla Idris’ small-armed unit was stationed. Nearly 750 participants were gathered at the seminar site. But instead of a seminar, Abdalla Idris staged a coup d’etat on 25 March 1982. The former security chief, Melake Tekle, was killed in the armed round up of the seminar participants and a few others wounded. The chairman of the organization, Ahmed Mohammed Nasser, was detained together with key leadership members (Tesfai Degiga, Khalifa Osman, Haileab Andu and Ibrahim Toteel). Read more

Keshi(2003) adds that Abdella Idris succeeded in snatching power and eliminating his political opponents, and it was a bloody seizure of power, which resulted in the death of Melake Tecle and others. This illegal seizure of power by Abdella Idris created a massive anger and hopelessness within the Eritrean Liberation Army. Read more about Abdella Idris: The Architect of Violence and Beneficiary of Undemocratic Uprising By Nebari Keshi July 19, 2002 . Nebari concluded his writing about the role of Abdella Idris "People need to understand that Abdella Idris is known for his extensive experience in violence, in eliminating political opponents, in squashing democratic movements, in engineering conflicts, and in controlling power. Abdella Idris is the epicenter of disaster in Eritrean political history. The same Abdella Idris who loves violence and dirty tricks" Paulos also added that Melake was murdered by the order of Abdella 30 years ago on March 25, 1981, an incident that brought the demise of the ELF as we knew it, the ELF of course disintegrated. The direct cause of the disintegration of the organization was therefore Abdella Idris Read more

[[[[መጋቢት 25፤ 2012....መበል 30 ዓመት ዝኽሪ ዕልዋን ቅነጸላን ጀብሃ ኣብ ራሳይ ብጉጅለ ዓብደላ;
መጋቢት፡25፣ 1982
]]]] ሓሙስ ዕለት 25 ፡1982 ናይ ድ.ቀ. ጉጅለ ዓብደላ ዕልዋ ኣብ ልዕሊ ጃበሃ ኣብ ዘካየደሉ፡ መራሒ ሰራዊት ሓርነት ኢሎም ዝኣመንሉ መልኣከ ተኽለ ኮፈ ኢሉ ከሎ መጀሙዕ ከላሽን ፈንዮም ዝቐንጸልሉ ፡፡ንስዒድ ሳላሕ ደልዮም ናብ ቦታኡ ምስ ኩዱ ንመራሕ መኪናኡ ዝነበረ መንእሰይ'ውን ዝቐንጸልሉ ዕለት። እዞም ንጀብሓ ፋሕ ዘበሉ፡  ገበን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሓርነት ጀብሃን ዝፈጸሙ መራሕቲ ጀብሃ፡  መራሕቲ ተዳሙንን ኪዳንን ኰይኖም፡ ሰኸኽ ከይበሉ ጸቢብ ሃይማኖታውን ኢትኒካዊ ዝፈሸለን ንጀብሃ ፋሕ ዘበለ ፖለቲካኦም ኣብ ደንበ ተቓውሞ ከቕጽሉ ይርከቡ Read more

It is worthwhile to look briefly at the ELF leader’s power struggles during the liberation struggle which has left their imprint on the opposition leaders. In the late 1970s the following leaders were the main rival groups within the ELF leadership : Abdella Idris group, Ahmed Nassir group and Ibrahim Totil. Nebari (2002) in his article Triumph over Factionalism: ELF tragedies and setbacks highlighted the cause of the ELF split in many factions. According Nebari (2002) the ELF disintegrated in 1981 because the front's hierarchy and the relations within the various elements weren't structured based on unified, cooperative, collective and visionary leadership. ELF had a number of rival groups seeking to assert exclusive power, rule, and dominance in violation of the laws and principles of the organization. For example, Abdella Idris group, Ahmed Nassir group, Ibrahim Totil group, Hiruy group, and a number of others were rivals against one another at one time or another. There was also a party (Labor Party), which operated in total contradiction to the overall goal of the front. The leadership of ELF (known as the Revolutionary Council back then) was so besieged and preoccupied with power struggle that it didn't realize the collapse of itself and the front until it was too late. Here is more information related to the ELF internal crisis from ታሪኽ ኣይንረስዕ፡ ጉዕዞና ክቐንዕ -ካብ 1973 ክሳብ 1975 ዓ.ም. ኣብ ዝነበረ መድረኽ፣ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብሓደስቲ ተጋደልቲ እናተዓብለለ እዩ መጺኡ። እዞም ተጋደልቲ እዚኣቶም ብሓያል ሃገራዊ ስምዒት ንናጽነት ክቃለሱ ዝመጹ፣ ኣብ ዝኾነ ድሑር ፖለቲካ ዘይተመራስሑ ንጹሃት መንእሰያት እዮም። ብዘይካ መስዋእቲ ከፊልካ ናጽነት ኤርትራ ምምጻእ ድማ፣ ካልእ ድጉል ተጻባኢ ዕላማን ድርኺትን ኣይነበሮምን። ይኹን እምበር፣ እዚ ምዕባለታት’ዚ ንዓብደላ እድሪስ ኣይተበርሆን። ካብቲ ድሑርን ወገናዊን ኣጠማምታኡ ዝብገስ፣ ነዞም ሓደስቲ ተጋደልቲ ፍጹም ኣይፈተዎምን። ብዓይኒ ጽልኢን ስግኣትን እዩ ጠሚትዎም። ከም ንኣሽቱ ኣሕዋቱ፣ ከም ወገኑን ጸግዑን ኣይርኣዮምን። ምኽንያቱ፣ እዞም ሓደስቲ ተጋደልቲ መብዛሕትኦም ተማሃሮ እዮም። ብዙሓት ካብኣቶም ድማ ደቂ ከበሳ። ዓብደላ እድሪስ፣ ምምጻእ ናይዚ ሓድሽ ሓይሊ ከቢድ ጥርጣረን ፍርሒን እዩ ኣሕዲሩሉ። Read more
Keshi(2002) also wrote that the Abdella Idris group, the most powerful and dominant group (also known as the right wing block back then), aborted and branded the reform movement as “anarchy and disorder” or “falul and Keidi Betekh”, and ordered the arrest and disarming of hundreds of Tegadelti. The Labor Party (LP), the main organ of ELF, also gave its green light to squash the movement. This is the era where anti-democratic forces took upper hand and teamed up against the forces of change in ELF. This is the era where the right wing snitchers and betrayers flourished in ELF. This is the era where ELF began to become terminally ill.

According to Connel (2011:343) the Labor Party, like the ELF, was never as ideologically homogenous or as internally disciplined  as its Maoist counterpart in the EPLF, and its leadership included such  disparate political figures as  Abdalla Idris Mohammed, Ahmed Nasser, Azien Yassin, Herui Tedla, Ibrahim Mohammed Ali, Ibrahim Totil and Saleh Ahmed  Eyay. This led to conflict within the Labor Party, just as it did in the ELF. Conell adds that When Herui was not elected to the front’s Revolutionary Council (RC) at its 1975 congress, after being chastised for acting on his own to initiate talks with the rival EPLF, he broke with the Labor Party and formed the Eritrean Democratic Movement  to challenge its hegemony. This, together with the Labor-dominated RC’s decision to enter unity talks with Osman Saleh Sabbe’s, ELF-PLF at the expense of its relations with the EPLF, triggered an eruption of dissent labeled falul by the  ELF leaders and an exodus of Kebessan fighters. read more

Furthermore Paulos M. Natnael (2011) states that in August 1981 Abdella Idris was in charge of the ELA as a member of the Executive Committee (EC) of the ELF and chief of the military office, when the conspiratorial forces of the Eritrean People's Liberation front (EPLF) and the Tigray People's Liberation Front (TPLF) finally, after a year's bitter fighting, managed to push the ELF out of Eritrea and into the Sudan. That military defeat of the ELF, history will show some day, was neither due to weakness of the ELA nor the competence and effectiveness of enemy forces; but largely due to the incompetence and internal bickering of the nine-member (EC) and the ELF leadership as a whole.

Here is more information related to military coup d’etat of 1982 from ታሪኽ ኣይንረስዕ፡ ጉዕዞና ክቐንዕ ዓብደላ ዝቕንጸል ቀንጺሉ ዝእሰር ኣሲሩ፣ መሪሕነቱ ንምርጋእ ኣብ ዝጽዕረሉ ዝነበረ፣ ብኣንጻሩ ናይ ተጋደልቲ ተቓውሞ ኣብ ልዕሊ ዓብደላ እናበርትዐ እዩ ከይዱ። ኣብ ኮረኮንን ታህዳይን ዝነበሩ ተጋደልቲ ብምሉኦም ኣንጻር ዓብደላ ደው ኢሎም። ኣብቲ እዋን’ቲ ዶክተር ሃብተ ኣብ ጉጅለ ዓብደላ ምክትል ኣቦመንበር እዩ ነይሩ። ነቶም ተጋደልቲ ንምትህድዳእ ድማ ምስ ስዩምን ካልኦትን ናብ ኮረኮን ተላኢኾም። ንሳቶም ነቲ ተጋዳላይ ብቐሊሉ ዘተሃዳድእዎ እዩ መሲልዎም ነይሩ። ኣብኡ ዝነበረ ስምዒት ግን ካብ ትጽቢቶም ወጻኢ ኮይኑ ጸኒሕዎም። እቶም ተጋደልቲ ምስቲ ዝነበሮም ሕርቃን ዘይቀተልዎም ዕድል እዮም ገይሮም። ካብቲ ተጋዳላይ ሃዲሞም፣ ኣብ መዓስከር ናይ ሱዳን ክሳብ ዝዕቈቡ እዮም ኮይኖም። “ነዚ ሒዝኩም ትመጹና። እዚ ኹሉ ሰብ ቀቢርኩም፣ ቅትለታት ተፈጺሙ፣ ብዙሕ ሰብ ተኣሲሩስ ያኢ፣ ንድሕነት ጀብሃ ክንብል ምስ ዓብደላ ክንቅጽል” ብምባል እቲ ተጋዳላይ ብዙሕ ኣንጸርጺሩ። ዓብደላ ብዓንተቦኡ ብተጋዳላይ ኣዝዩ ጽሉእ ሰብ እዩ። ዶክተር ሃብተ ተቓውሞ ናይቶም ተጋደልቲ ምስ ርኣየ ምሒር ሰንቢዱ። እቶም ተጋደልቲ ንዶክተር ሃብተ፣ ኣንጻር’ቲ ብዓብደላ ዝተኻየደ ኩዴታ ኣዋጅ ከውጽእ ኣገዲዶሞ። “ሕራይ ኢሉ” ኣንጻር ዓብደላ ኣዋጅ ኣውጺኡ፣ ፈሪሙ። ስለዝፈርሐ ግን፣ “በጃኻትኩም ኣነ ካርቱም ከይበጻሕኩ ከይተውጽኡዎ” ኢሉ ለሚንዎም። Read more

Abdella was distrusted by a large majority of the non-Beni-Amer fighters and very few outside of his own tribe followed him. The main disagreement was between Abdella Idris and the former head of security Melake Tekle. According to many interviewees, Abdella Idris was to the ELF, what Isaias was to the EPLF. The only person who openly challenged Abdella and stood in his way was Melake Tekle. Melake was murdered on March 24, 1982, and on March 25 at 5:15 bullets began to rain without any prior warning. Those who came to attend the seminar including all members of the RC were detained in a tent where every person was thoroughly searched.In order to terrify the detainees, chilling military songs were played witout innterruption. the Songs were similar to the Derg's infamous song of " yefiyel wotetie" . Melake death was then announced and was received with utter shock and disbelief[312]

The important message in Abedella speach was that in his view the time when Christian highlanders and Muslim lowlanders could fight side by side had come to an end. It was time therefore to create an identity-based organization that could represent and protect the Interests of Muslim lowlanders(Ben Amer) against the threat posed by the tripartite alliance of Christians.Long before his Rasai coup, he had in different ways expressed his resentiment to the influence of Christian highlanders of the Fronts. For example in the 1979 leadership election of the LP, he refused to stand for relection, according to some interviewees as a protest against too much influence and domination of Christian higlanders.[313]

 

Ahmed Nasser is the chairman of the Eritrean National Salvation Front (ENSF) today and was the chairman of ELF from 1976 to 1981. Head of Eritrean Liberation Front-Revolutionary Council (ELF-RC) from 1982-2002.

ኣሕመድ ናስር ምስ ሰውራዊ ባይቶ ይውግን። መራሒ ሰውራዊ ባይቶ ኰይኑ ኸአ ንነዊሕ ይጸንሕ። ድሕሪ ስደት፡ ንቑሩብ ጊዜ ካብ ቃልሲ የዕርፍ። ጸኒሑ ናብ ቃልሲ ይምለሰ። ደጊሙ ኸአ አቦ ወንበር ሰውራዊ ባይቶ ይኸውን። ድሕሪ 5ይ ጉባኤ ሰውራዊ ባይቶ፡ ሰውራዊ ባይቶ ይፍንጨል። ኣሕመድናስር ምስ’ታ ደሓር ተ.ሓ.ኤ. ሃገራዊ ገባኤ ተባሂላ ዝተሰምየት ክፋል ሰውራዊ ባይቶ ይውግን። ተ.ሓ.ኤ ሃገራዊ ባይቶ ውድቡ ኣፍሪሱ አካል ናይቲ ዝሰመረ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ይኸውን። አብዚ ቀረባ ጊዜ፡ እቶም ብብርሃነ ሃንጀማን ዓብደላ ሱለማንን ዝመርሑ ዝነበሩ አካላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡ እንተ ብኸፊል አንተ ብምልአቶም ካብ ድሕነት ግንባር ይፍለዩ እሞ ብተግባር ግንባር ድሕነት በቶም መሪሕነትን አባላትን ተ.ሓ.ኤ ሃገራዊ ግንባር ዝቐመት ኰነት። ከም ኣቦ ወንበራ ኸአ ኣሕመድ ናሰር ተመርጸ። ኣሕመድ ናስር፡ ካብ 75 ኣተሒዙ፡ ኣቦ ወንበርነት ከይተፍልዮ፡ ሎሚ ንድሕነት ግንባር ከም ኣ/ወ ክመርሕ ይርከብ።Source ጥልመት መራሕትን ካድራትን ጀብሃ

አብ ከባቢ1983 ጀብሃ ናብ ሰልስተ ትምቀል። ጉጀለ ራሳይ (ናይ ሎሚ ተዳሙን) ሰውራዊ ባይቶ፡(ናይ ሎሚ አብ ሰዲህኤ ዝአተዉ)  ሳግም (ናይ ሎሚ አ/ወ ኪዳን ተወልደ ገብረስላሴ ዝመርሖም) ፡ ተባሂሎም ከአ ተጸውዑ። ሳግም ምስ ህግ ስምምዕ ብምግባር ንሜዳ ይአቱ፤ አብ ሓድሕዶም ምስምማዕ ይስአን፤ በዓል ቶቲል፡ ዘምህረት፡ ስውእ ብርሃነ ሃይለ፡ አብርሃለይ ፡ ገበሬ..ዘለዎም ናብ ህግ ይኸዱ፡፡ እዚ ሕጂ አቦ ወንበር ኪዳን ዘሎ፡ ተወልደ ገብረስላሴ ዝመርሖም ክፋል ሳግም፡ ምስ ወያነ ስምምዕ ብምግባር አብ ከባቢ1983-1984 ናብ ትግራይ ይሶልኩ። ሰውራዊ ባይቶ አብ ሱዳን ይንቀሳቐሱ፡ ብኽሲ አንዳ ዓብደላ ኸአ ብዙሓት ካድራቶም ብመንግስቲ ሱዳን ይእሰሩ። እንዳ ዓብደላ፡ ደቂ ከበሳ ዘይብላ ጽርይቲ ጀብሃ ፈጢርና ኢሎም አምባሕ በሉ። ንይምሰል ግን፡ ነዞም ተዳሙን ክምስርቱ ኸለዊ ዝሰጎጉዎምን ከምኡ እውን ስዉእ ወልደ-ዳዊት፡ ተስፋይ ገብረመደህን ይሳቕን ካልኦትን ሒዞም ገጾም ማስከራ ኽገብርሉ ፈተኑ። መስዋእቲ ወልደ-ዳዊትን ካልኦትን ይስዕብ። ቅንጸላ ወልደ-ዳዊት፡ ምስ ኩነታት ናይቲ አብ ራሳይ ዝተቐትለ ጦፉ ዘተአሳሳርዎ አይሰአኑን። እወ። እቲ ጦፍ ናይ ወልደ ዳዊት፡ ካብ ራሳይ ክሃደም ተረኺቡ ተባሂሉ፡ ብጥይት ተዅሲ ከይስማዕ ብእምኒ ጨፍጪፎም ዝቐተልዎ እዩ ኢሎም አብ ራሳይ የዕልሉ ከም ዝነበሩ ይጽወ። ስዉእ ወልደ-ዳዊት በዚ ጉዳይ ጉህዩ ከም ዝነበረ አውን ይዕለል እዩ። እዚ ኹሉ ኣብ ራሳይ። ዘተሓትት ነገር ዘለዎ ይመስል። አብ ጊዚኡ። Source ጥልመት መራሕትን ካድራትን ጀብሃ
After the ELF split into three factions, the EPLF leaders designed another intrigue to divided the ELF forces through announcing the proposal of national unity which was adpted on 6/1982 at the meeting of Politbureau which caused for the split of Eritrean Liberation Front-Central Command (ELF-CC/Sagim) into 2 functions in 1983. One by Zemhret Yohannes and Ibrahim Totil joined EPLF in 1987, and the other led by Tewelde Gebresslasie. Revolutionary Democratic Front (ERDF) taking refuge with TPLF to which it is attached to this day Read more.
The group which led byTewelde Gebreslassie split again into two, mainly over self-determination policy and Tewelde's leadership style:One led by Tewelde Gebreslassie (retains the name Sagim), now known as Eritrean Peoples Democratic Liberation Front (EPDLF). Another one led by Abdella Mahmoud, now known as as Eritrean Revolutionary Democratic Front (ERDF). Prior to the latest split, a number of executive senior members left Sagim and returned to civilian life. When the EPLF and TPLF relation detorarted in late 1982. One the ELF faction started to improve its relation with the TPLF to attack the EPLF. Based on the principle "The enemy of my enemy is my friend".
According to Paulos M. Natnael (2011) the 1981 war was not strictly between the ELF and EPLF; it was between the ELF and the EPLF/TPLF coalition forces. TPLF forces participated not only in the border areas but within Eritrea proper in EPLF units as well. There were also two thousand or so TPLF recruits who were in training in Sahel when the war broke, and the EPLF simply sent them to its own units, instead of to their organization in Tigray, Ethiopia. So, in a way, it is hard to characterize it as a "civil war" between Eritrean forces in the literal sense of the word. Paulos's argument is supported by Aregawi Berhe (2008) Aregawi in his Ph.D thesis is also mentioned that the TPLF-ELF relations had been rocky from the start and continued to be so despite the conciliatory gestures made by the TPLF. At last it had led to this bloody confrontation in which the ELF was defeated and ceased to exist as a viable organization. The defeat of the ELF opened up the opportunity for the EPLF to control rural Eritrea without a rival. The TPLF too had nothing to fear from behind for some time to follow. This was also a relief for the Tigraians living along the borders. Afterwards splinter groups formed, made up of dispersed ELF members, and they vowed to continue the struggle for independence. Later, the TPLF began to support the Eritrean Democratic Movement (EDM) and the Eritrean Liberation Front Central-Command (ELF-CC), better known as Sagem, as a countervailing force to the EPLF[Read more]

Overview on Splitting and Merging of the oppostion groups in the 1980s

Following in his father's footsteps,, Hiury was elected vice-chairman of the Revolutionary Council in 1971. During this period Hiuri participated in the decision to liquidate the EPLF in 1972 (Killon, 1991:251). Abdalla Idris Mohammed, ELFsecond vice president, Herui Tedla Bairu, ELF first vice president and Issayas, ELF-PLF (Ala group) leade should be blamed for the death of 3000 fighters in the civil war 1972-1974. In 1975 at the second Congress of the ELF Hiuri lost the vote for the leadership and because of this he left the ELF in 1976. In 1975 when EDM was established in 1975, Hiury was not a member in the establishment of the movement. EDM was launched by people like Amanuel Hidrat in 1975 not by Hiruy . He was a member in the meeting that formed "Ma-Ma-Gu" Ma'ekelawit-Marxist-Gugele or "central Marxist league" in 1977 at Kessela, Sudan then Hiruy had joined EDM in 1977. According to Amanuel Hidrat the sad story of EDM is that once Hiruy joined the movement, automatically they start to call it Hiruy's movement. He has never been a member in establishing that organization in 1975. However the EDM split into three groups in 1982: 1.Democratic Movement for the Liberation of Eritrea (DMLE), led by Gerebrhan Zeriewas, 2.Eritrean Peoples Democratic Movement (EPDM), led by senior ex-EDM members and 3.EDM (Retained the original name), led by Hiruy Tedla Bairu

Here is more information related to Hiury from ታሪኽ ኣይንረስዕ፡ ጉዕዞና ክቐንዕ3.2 ምልሶት ወዲ ተላ ሕሩይ ኣብ 1971 ኣብ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ተሳቲፉ ንወጻኢ ድሕሪ ምኻዱ፣ ጀብሃ ብብዙሓት ሓደስቲ ተጋደልቲ ኣብ ዝተዓበለለትሉ እዋን፣ ማለት ኣብ መወዳእታ 1974 እዩ ናብ ሜዳ ኤርትራ ተቐልቂሉ። ድሕሪ ናይ 1976 ጉባኤ ለበር ፓርቲ፣ ኩነታት ጀብሃ እናኸፍአ እዩ ከይዱ። ነዊሕ ኣይጸንሐን ከኣ እቲ ሕንፍሽፍሽ ናይ ፋሉል ምንቅስቓስ ኣስዒቡ። ጸገማትን ሕልኽላኻትን ጀብሃ እናዓበየ ምስ ከደ ድማ፣ ወዲ ተላ ክጻወሮ ይኽእል ስለዘይነበረ፣ ሃዲሙ ንደገ ምስ ከደ ብኡ ገይሩ ኣይተመልሰን። Read more.

Furthermore according to Connell (2011) Hiuri never reconciled himself with the EPLF, however, after leaving the ELF in 1977, he founded his own Eritrean Democratic Movement (EDM)which received support from Iraq in 1979. He attempted to form an umbrella nationalist organization modeled on the PLO to unite all the nationalists fronts, but his group was increasingly marginalized, receiving TPLF support during the late 1980s and joining forces with the anti-EPLF elements of Saghem after 1990. Hiury left the EDM and returned to Eritrea after liberation.

During 1982-83, Abdalla toured Arab capitals claiming to represent the main stream ELF and using Islamist rhetoric to gain support. According Killon (194 )in March 1982 Abdalla Idris faction represented an increase sectarian muslim element that received substatial support from Saudi Arabia. As a result of this might be in the 1980s, the Jabhat Tahrir al-Iritriyya al-Islamiyya al-Wataniyya (The National Eritrean Islamic Liberation Front), the Munzamat al-Ruwwad al-Muslimin al-Iritria (The Organization of Eritrean Pioneer Muslims), al-Intifada al-Islamiyya (Islamic Awakening) and others were founded, some in Sudan. De,Waal (Human Rights Watch :1991:252) adds that the Eritrean Islamic Liberation Front ("Mujuhideen") headed by Ibrahim Ali, Islamic fundamentalist in orientation, and supported by the International Muslem Brothers and the Sudanese National Islamic Front.
There was a dialogues among the Eritrean Liberation Front; the Eritrean Popular Liberation Front, Eritrean Liberation Front- Revolutionary Committee and the Eritrean Liberation Front – Popular Liberation Forces. These dialogues brought about an agreement known as Tunisia Accord. Following the failure of the Tunisia Accord; the ELF factions under the leadership of Abdullah Idris, ELF the Revolutionary Committee under the leadership of Abdulgadir Jailani and ELF the Popular Liberation Forces under the leadership of Osman Saleh Sabe engaged in dialogues under the sponsorship of Saudi Arabia and Sudan. These dialogues led to the emergence of what was known as the Eritrean Liberation Front - the United Organization. However, that experience relapsed because of differences led to its split into two parties under the Eritrean Liberation Front - the National Council under the leadership of Abdullah Idris and the Eritrean Liberation Front - the United Organization under the leadership of Osman Saleh Sabe. And then the Eritrean Liberation Front of Abdullah Idris divided into two parts; the one under the leadership of Abdullah Idris and the other under the leadership of Abdulgadir Jailani, while the United Organization remained united under the leadership of Osman Saleh Sabe. Source Abdulrazig Karara. Menhot Woldemariam (Nov 6, 2002) also gave the following explanation for the formation of ELF-NC , after the military defeat of the ELF, there emerged a feeling in the Middle East that the combined EPLF-TPLF attack on the ELF had a sectarian design and that a front built by Saudi-Sudanese support must be there to counter it. Saudi Arabia’s top official assigned to engineer that new political setup within the Eritrean fronts was called Abdallah Bahabri. The candidates for the projected alliance were Abdalla Idris’ ELF faction, Osman Saleh Sabe’s ELF-PLF, and the Baghdad-backed Lejna Sawriya (Adam Saleh’s old Obel group until recently known as ELF-NC).  He added that It was difficult for the ELF-RC to join Abdalla’s coup d’etat group because, at that time, the wounds of the coup were still fresh

Killon ( 1991: p194) The final disintegration of the old ELF, followed by the death of Osman Saleh Sabe in 1987, and the rise of a strong movement towards Islamism among Abdella faction, the newly formed Islamic Jihad and another ELF-UO faction led by Omer Burj.According Awate. com Eritrean Islamic Islah Movement (Islah) & Eritrean Islamic Party for Justice & Development (Alkhalas):  One of the by products of the collapse of the ELF, which had largely managed to subdue Islamist tendencies, these two Islamist groups owe their origins to the late 1980s when the EPLF took control of the Western lowlands regions. Alkhalas was originally called the Eritrean Islamic Jihad Movement but changed its name to Alkhalas in 1998. Over the years, like most of Eritrea's organizations, the group now has other splinter groups including Eritrean Islamic Congress led by Hassen Salman (aka Abu-Bara’e) and other smaller groups. Alkhalas is led by Amir Mohammed Aamr and AlIslah is led by Mohammed Ahmed Saleh (aka Abu Suhail.) Websites: Islahislaher.org ;  AlKhalas: alkhalas.org. The two organizations were at their peak in the late 1980s and 1990s when the environment, particularly the prevailing environment between Eritrea and Sudan, provided them with safe sanctuary and moral/financial assistance. Despite aggressive campaigns by the Eritrean regime to list these two organizations as "terrorists", they are classified as a pressure groups because they have no cross-national aims and they do not target civilians. [Source Proliferation Of Armed Resistance In Eritrea-http://www.awate.com/portal/content/view/4660/9/

Sheik Abu Sihel left the ELF in 1975, and he founded the Eritrean Islamic Jihad Movement (EIJM) when a group of Islamist-minded guerillas split off from the Eritrean Liberation Front (ELF) that had been fighting since the beginning of the Eritrean independence movement. In 1993 the IJM split into two once again: one faction was led by the hardliners under Mohammed Ahmed (Abu Suhail) who reportedly fought in Afghanistan against the Soviets and the other faction was led by Arefa Ahmed, an ex-teacher in a PLF founded school in the refugee camps. The Arefa faction was accused of becoming lenient and starting a secret dialogue with the EPLF under the auspices of Dr. Turabi and his party, the NIF.

According Tesfatsion Medhanie (1989)Throughout the '80s the EPLF continued the same policy of antagonizing and attacking other Eritrean groups.  In late 1988 it took armed measures against several groups and there by precipitated a serious situation threating to divide Eritrea along religious/ethnic lines.  The following were the major incidents and consequences.

 • In October 1988 it attacked some ELF-PLF groups.  These groups were at one time or another part of bigger organizations like the ELF and the PLF led by the late Osman Sabbe.
 • In late December '88 it practically wiped out a group of former ELF members.  The group led by Tesfa-Mehret Men-Ameno consisted of a few hundred of fighters, many of whom, including Tesfa-Mehret himself were killed.  Reporting this incident to its followers the EPLF stated that it look measures against some groups that have been undermining it for a long time.  It implied that it would similarly attack other such organizatio


TESFA-MEHRET

In 1988 the EPLF attacked the ELF-PLF UO and unknown number of fighters of ELF-PLF UO were killed includes its military commander Tesfay Mehere. Below is a brief background information about Tesfay Mehere which is excrepted from ታሪኽ ኣይንረስዕ፡ ጉዕዞና ክቐንዕ ራብዓይ ክፋል -ተስፋምህረት ጀብሃ ንሱዳን ክትኣቱ ኸላ ምስ ውሑዳት ሰዓብቱ ኣብ ጋሽ Eዩ ተሪፉ። በዓል ዓብደላ Eድሪስ ነዚ ምስርኣዩ ክልተ ጋንታ ዝኸውን ሰራዊት ኣዋጺOም፣ ንጋሽ ከEትው ፈቲኖም ነይሮም። “ቱምሳሕ ዝመርሖ ናይ ደባይ ኣሃዱታት ክንምስርት Iና” Eዮም Iሎም። ቱምሳሕ ናብU ምስ ከደ ግን፣ በዓል ተስፋምህረት ቀቲሎሞ። ንጠንቂ ናይቲ ቕትለት ብዝምልከት ብልክE ዝፈልጦ Eኳ Eንተዘይብለይ፣ ከም ግምተይ ሕነ ናይ መልኣከ Eዩ ዝመስል። (ኣብቲ ድሓር ዝቐጸለ ምEባለታት ተስፋምህረት ምስ በዓል ዓብደላ ርክብ ዘይብሉ፣ ኣብ ከባቢ ጋሽ ከምዞም ናይ ውግE ጎይቶት (ዎርሎርድ) ኮይኑ በይኑ Eዩ ተሪፉ። መርገጺU ዝያዳ ናብ ጉጅለ ትያር ዝዛዘወ Eዩ ነይሩ። ድሓር ግን ምስ ትያር Eውን ተባቲኹ፣ ምስ ሳበ ኮይኑ። ካብ ሳበ ተፈልዩ Eውን መሊሱ ምስ ጃስር ኮይኑ። ነዊሕ ጸኒሑ ድማ ምስ ሻEብያ ርክብ ጀሚሩ። ፈለማ ሻEብያ ኣይነጸግዎን። ከምዝዝከር ኣብ 2ይ ጉባኤ ህ.ግ. ጉጅለ ጃስር ወኪል ሰዲዶም ነይሮም Eዮም። ጸኒሑ ግን ተስፋምህረት መገዱ ስለዘይቕንA ምስ ሻEብያ ተገራጭዩ። ስጉምቲ ተወሲዱሉ። መዓስከሩ ተደምሲሱ። ኣብቲ መዓስከር ኣሲሩዎም ዝጸንሐ ናይ Eንዳ ትያር ኣባላት ተፈቲሖም። ተስፋምህረት ከኣ ኣብ ከባቢ ተከዘ ኮይኑ ክቃወም ኣብ ዝፈተነሉ ተቐቲሉ።). Read more

There are still fresh in the memory of every  Eritrean the events of May, 1988 when the Ethiopian forces crushed to death  400 people, mostly women and children when their tanks rolled into the village of She'eb. Despite this atrocity was committed by the Mengistu government, from late 1986 until about 1989 the ELF leader Abdella Idris was involved in negotiating with the Mengistu government (De, Waal 1991:252) As the progress of this could be the Mengistu regime in late 1988 met with five former ELF members (who claimed to represent 750,000 Eritreans) to accept their proposal for the creation of an autonomous Eritrean region in the predominantly Muslim lowlands.
In 1989, Jihad launched a guerrilla campaign against the EPLF along the border with western Eritreia, planting land mines and ambushing isolated units.Large-scale fighting occurred in August inside Sudanese territory, and again in December 1991, around Sawa and Barka.

1991-2001 [Third decade]

Abdulrazig Karar in his paper The Eritrean – Eritrean Dialogue Challenges and Perspectives states that after the departure of the Ethiopian occupation forces in 1991 from Eritrea; and based on the belief that liberation has been achieved through the contributions of all national forces during the years of armed struggle; four Eritrean opposition organizations: the ELF, ELF the National Council , ELF the United Organization, the Eritrean Islamic Jihad Movement issued a memorandum of political declaration. The memorandum called on the EPLF to overcome differences that existed during the period of armed struggle among the Eritrean factions and to head towards comprehensive national reconciliation that would bring about formation of an interim government of national unity pending appropriate conditions for the establishment of constitutional government that emerge from a democratic practice and that would reflect the will of the Eritrean people. (It is worth noting that the ELF- R.C boycotted the meetings of the four organizations that had issued the memo opposing the participation of the Eritrean Islamic Jihad Movement in the meeting) Read more
On the martyrs’ day, on June 20, 1992the Eritrean President announced his refusal to recognize others and asked the leadership of the organizations to enter individually to the country (Abdulrazig Karar). Based on this most of the former leadership returned to Eritrea to accept positions in the government one of them was EDM, led by Hiruy Tedla Bairu who also member of Eritrea National Assemble. David Pool (1997) also adds that neither the ELF nor the EPLF tolerated opposition during the armed struggle. With the disintegration of the ELF into factions some of the latter joined the EPLF during the 1980s. After liberation, the EPLF’s criteria for the return of members of opposing fronts and factions was that they were welcome to return and join on an individual basis, but were not allowed to function as political organizations. Some did return and were given guarantees of freedom and of the establishment of a democratic political system. Two were subsequently appointed as provincial governors and others were appointed to the referendum and constitutional commissions. Read more

EPLF attempts to negotiate with Jihad led to a split in the leadership in August 1993, with Hamid Turki . (Connel 2011:205). In April 1996, Ibrahim Malek announced the formation of a third faction called, Al Mejlis AlIslamy Leddaewa WeIslah Fi Ertrya(The Islamic Council of Endowment and Reformation in Eritrea). The new faction issued its first communiqu� and accused Abu Suhail�s faction of extremism including tribalism, unfair imprisonment and torture of people, and corruption. [Source awate.com].

In 1997 there was a report that both the Islamic Jihad and ELF-Abdullah Idris were operating  inside Eritrea from bases in Sudan. This occurred after the Sudanese government accused Eritrea of supporting Sudanese opposition forces.  In response, the Khartoum government began to give support to the Eritrean opposition to overthrow Issayas Aferworki. This created a new environment for the formation of the Alliance of Eritrean National Force in March 1999. The Alliance of Eritrean National Force was formed with the representatives of ten Eritrean opposition groups under the leadership of Abdullah Indris who was accused of snatching power through a bloody coup in 1982

Brief background information on the formation of Eritrean National Alliance(ENA). The ENA was the second iteration of a coalition of fronts and parties opposed to the sitting Eritrean government; it was first established in 1999, as the Alliance of Eritrean National Forces(AENF), with 10 member organizations. In October 2002, at conference in Addis Ababa the AENF was expanded to include 13 organizations, nearly all of which derived from the original ELF but the head of the ELF faction identified with Abdallah Idris.Three years later, the ENA was expanded again and renamed the EDA (Source Connell 2011:p.221)
2001-2011 [Fourth decade]

1.Conflict on chairman issue within the Eritrean National Alliance (ENA) [2002]
[2001-2011: Eritrea’s Wasted Decade]

Regarding the formation of  the Alliance,  Amare Gebremariam Gebre (2011) writes that the Eritrean opposition organizations in the years 1993-1997 were so disoriented and their focus of their struggle was very hard to understand because they were attacking each other on their publications rather direct it to the dictatorial regime. In 1999 the Alliance of Eritrean National Force was formed and Adalla Idris chaired for two years followed by the leader of SagemTewolde Gebresselase, after that Herui Tedla Bairu come out of the blue to chair ENA. Furthermore Hamde Debas [ 03/28/07] also has written that Hirui had been everywhere his foot can land; he designed the movement of 1977 that resulted in split of ELF, he abandoned his EDM movement and joined EPLF at the eve of freedom and became a member of the parliament, and he was with ENA from 2002-2005. This happened when Heruy was disillusioned with the Eritrean government

After Heruy returned from Eritrea, he formed the Eritrean Cooperative Party (ECP) which allowed him to join the Alliance at the end of 2002. In October 2002, thirteen groups formed the Eritrean National Alliance (ENA) and the name of the Alliance of Eritrean National Force was changed to the ENA , based in Ethiopia and Heruy Tedla Biru became its leader. The ENA was made up of quite a number of groups, their precise goals, are highly uncertain. Some are believed to be mutually hostile, and tend not to cooperate. Eritrean Islamic Salvation/Eritrean Islamic Jihad. seeks an Islamist state in Eritrea. Led by Sheikh Khalil Mohammed Amir. The ENA also admitted receiving finances from the Sudanese, Ethiopian and Yemen governments (Plaut, 2005:638 )

However the hopes for unity of the thirteen groups perished when the ELF-RC Chairman's, Seyoum Ogbamichael withdrawn from the meeting to Heruy T. Bairou's nomination for the leadership of the Alliance of Eritrean National Forces (AENF) . This rift between Herui and Seyoum started in 1975 and reemerged in 2002. Many mediators attempted to get Seyoum O/Michael to reconsider his decision, all to no avail. Seyoum stated that Herui T Bairou, who joined the Alliance less than a month ago, was too recent a member to effectively lead the Alliance. This was not the main reason for his withdrawal from the ENA meeting but explains the bitterness of the competition for the leadership with other members of ENA like Abdella Idris, Dr Beyne etc. This can be seen clearly from Woldeyesus Ama's article.

Amanuel Hidrat also states that, the ELF-RC walkout from the ENA congress rejecting Hiruy as General Secretary of ENA. In the following months the internal contradiction of ELF-RC reached to a no return point and it split vertically and horizontally into two organizations (ELF-RC and ELF-NC). The rejection of Hiruy by ELF-RC had a historical background that goes to the 2nd National congress of ELF in 1975 from which they carried their enmity to the congress of ENA. By all accounts Hiruy is more competent than all the participants except, Hiruy doesn’t know the use of ladders to ascending to power. Again the split of ELF-RC has nothing to do with regionalism as Dr. Gaim depicted in his book. It was the entire power struggle between the two lines within the organizations. The splinters can give their own versions to ostracize each other but the fact will remain on the ground as a "normal feud for power struggle.”I hope EPDP is not repeating history knowing from far, that someone from their arc-enemies will grab the seat which they themselves were looking for. I remember ELF-RC in 2002 when they went to the ENA congress which they took for granted that one of the two upper seats (the chairmanship or the General Secretary) will be in their grab. As a matter of fact, when one of their senior leader (name withheld) was asked why they chose to walkout from the meeting, his answer was, “why didn’t they  listen to us this time when all these years they were open to heed our advice?

2.Conflict on chairman issue within the Executive Committee of the ELF-RC [2003]strong>
ንስልጣኑ ክጣበቕ ጉዳይ ሃገርን መሰረታቱን ዝዘንግዔ መሪሕነት[readmore].

On the 6th session of ENA which was held its 6th session from 28 October to 8 November, 2003, at this meeting the ENA formed a committee under the chairmanship of Mr Ahmed Nasser to fulfil the understanding of the Kassel Manifesto and to start dialogue with all Eritrean oppositions, civic societies and national figures who seeks to get rid of the Dictator in Eritrea. Ibrahim Nur Ahmed (2003) states that when the grassroot member of the ELF-RC called upon the leadership to re-examine what happened at the meeting and come with plausible explanation, but the ELF-RC leaders blamed the �meseretat� for been misguided, sub-nationalists, followers of Ahmed ets. This was an extension of conflict on chairman issue within the Executive Committee of the ELF-RC which was started at the 5th National Congress in Gonder, 2001.
After the end of the congress the conflict of leadership was continued until Seyoum Ogbamichael replaced Ahmed Nassir at the second regular meeting of the ELF-RC in 2002. This was through using religion as a cover story by Woldeyesus Amar and others
As a consequent of the above there was
accusations and counter accusations between Ahmed Nassirand and Seyoum Ogbamichae . For example, Ahmed Nassir is being accused of longing for power, being inconsistent. The Nassir side accused Seyoum of being dogmatic, haughty, and controlling. In addition, they accused Suim of positioning himself permanently to hold tight onto power by appointing his political buddies to high profile positions. In the end, those of Nassir group didn't trust Suim's stand to be the best course for ELF-RC and decided to split.
Dr Habte in his interview(no.9) with awate.com also states that it was the plots, maneuvers and secrecy that were carried out to effect the election of Seyoum [Ogbamichael] as Chairman to replace Ahmed Nasser. Before the congress, there was attempted to resolve the problem however the conflict was widened [This story was mentioned by Dr Habte in his interview with awate.com [Read more on split RC & Its Spinning Bottle which was published byAwate Team - Aug 07, 2003]Find more detail information from the article ንስልጣኑ ክጣበቕ ጉዳይ ሃገርን መሰረታቱን ዝዘንግዔ መሪሕነት.

and also from this is one A divisive propaganda of the splinter group

Nebarai Keshi (October 11, 2003) in his article "Where are the Dots to be Connected Here"?, also stated that  Ammar is accused of engineering the entire ELF-RC crisis by introducing leadership reform in the organization. Ammar is reported to have campaigned relentlessly against Nassir long before the 2nd session of the RC (Agust 2002), in which Suim was finally ascended to the chairmanship position. In addition, Ammar is believed to have pioneered this leadership reform mainly to replace the “old guard”, Ahmed Nassir by a “new guard”, read more

The accusations and counter accusations between Ahmed Nassir, and Suim Ogbamichae became the main caused for splitting theELF -RC. in 2002 Ahmed Nassir and Dr. Beyene split from ELF RC in 2002 .Eritrean Liberation Front-National Congress (ELF-NC) led by Dr. Beyene KidaneThe two men accuse the chairman of their organization, Mr. Seyoum Ogbamichael  of political cronyism and instigating a purge within the movement for the sole purpose of retaining his powe. Suim Ogbamichae Retained the original name ELF-RC
Sami Mehari in his article on disunity of Sept. 30, 2002 wrote "Eritreans today are not that enthusiastic for the rebirth of the old Jebha and Shaebia, as they existed. This trend would have to be broken. Although no one would be against today’s unity efforts in order to strengthen the opposition and assist in removing the dictatorship, yet the great expectation for the post-Isayas era is to see a new breed of parties emerging with members from the entire Eritrean diversity and unaffected by the Jebha and Shaebia barricades of the old. The Eritrean people want all unity moves to succeed in order to build strength for the forces opposed to the militarist regime. The civic societies are also expected to tighten up their networking so that they may help in the struggle to build a new democratic system over the ruins of PFDJ. And may the current attempts for unity between the ranks of the opposition succeed!!

3.Formation of the EPLF-DP and its split [2001-2003]

In 2001 Mesfin Hagos one of the EPLF veternal leader left the Eritrea government and joined to the oppostion camp. In 2002 he formed EPLF-DP with Adhanom Gebremariam and others. Adhanom left EPLF-DP in Feburary 2004 because of argument he had with Mesfin Hagos leadership. After Adhanome left Mesfin Hagos changed the name of its party to EDP. According to some sourceMesfin Hagos admitted the mistake that he made during he was a leader of theEPLF-DP.Regarding this, Berhan Hagos(2005) in his article mentioned that Mesfin Hagos , did extend all the necessary apologies to Mr. Adhanom and was given assurances that such mistakes would not be repeated during the founding meeting of EDP. This was a good initative, but Mesfin Hagos one  the members of the military court who responsible for the death of the Menka ringleaders in 1975, and othes when he was in the PFL2 ledership [1970-1977],has still refused to acknowledge all the crimes he collaboarated with Issayas in the 1970s.

4.Formation of the EPM and its split [2004]

.In February 2004 , Adhanom founded Eritrean People's Movement (EPM) togther with Abdella Adem and Mr. Mohammed Ibrahim. This was created a new hope for the Opposition unites against repression. For example Tewelde Kidame, the Australia and New Zealand representative of the opposition Eritrean Democratic Front (EDF), told Green Left Weekly that the EDF was, in the short term, going to unite with the Eritrean Peoples Movement, founded in May by former EPLF leaders Adhanom Gebremariam and Abdella Adem, and former ELF leader Mohammed Ibrahim. “We are committed to unity” Read more. However in the late 2005 the EPM was split because of the rift between Adhanom Gebremariam and Abdella Adem ..[አድሓኖም ን አብደላ ትአምኖ ዶ? read more]
Toward the end of 2004, the ENA, ELF-RC, EDP and  EPM agreed to form a front that unites all the Eritrean opposition organizations. The agreement  was signed  on 12-28-04 by  Hiruy Tedla, ENA General Secretary, Seyoum Ogbamicael, Chairman of ELF-RC, Mesfin Hagos Chairman of EDP and Adhanom Gebremariam, Chairman of EPM. They also agreed  that all the Eritrean opposition  organizations will meet in Khartoum on January 12, 2005 to start the process/dialogue.

5.End of the ENA and birth of the EDA [2005]

In 2005 the Eritrean National Alliance (ENA) elected Herui T. Bairu (replacing Abdella Idris as chairman and Hussein Khalifa (replacing Herui) as the Secretary General of the ENA. Both Herui and Hussein won 22 votes each. The maximum number of votes for each office is 26. Hussein Khalifa is vice-chair of the Eritrean Liberation Front (ELF) and Herui T Bairou is the chairman of the Eritrean Cooperative Party (ECP.). According Abdulrazig Karar, in 2004 the organizations of ELF the Revolutionary Council, the Eritrean Democratic Party, the Eritrean Popular Movement joined the Alliance and again the name was changed to the Eritrean Democratic Alliance. However in 2006 there was accussation between Herui and Hussein this was after Herui left the EDA . Since then he started to critise the EDA more after 2007 until he became member of the commission in 2010. For a brief period in the early 2000s, Herui headed the ENA, but he took his small following-then called the Eritrean Congress Party-out of the alliance and did not rejoin it after his party collapse (Connell 2011:295)

6a. The Opposition Groups Outside the EDA

..............Reports Addis Zemen, Mr. Herui T Bairou, the Secretary General of the Eritrean National Alliance (ENA) and Ethiopian Prime Minister Meles Zenawi have had a falling-out because Meles has refused to release USD 4 million pledged by Ethiopia, Sudan and Yemen to the Alliance.  Why would Meles Zenawi do such a thing?  Explains the paper: ìThis clearly shows that they [Meles' group] do not want the fall of President Isayas Afewerki's government.î  So, there.   To protest, Herui T. Bairou has refused to return to Ethiopia.  There, that will teach Meles Zenawi a lesson.[Excrepts from Nations In The Hood]

The Opposition Groups Outside the EDA [Excrepts from Update: State of the Eritrean Opposition &  Eritrean Government News Aug 28, 2006]

According Gedab News source: There are Eritrean opposition organizations which have either chosen not to be part of the EDA, have had their application for membership suspended until they meet membership requirements or are in the process of joining the EDA.   These include:   EDF (led by Dr. Osman Abubeker); United Front (led by Mr. Ali Berhatu); Gash Setit Liberation Front (led by Mr. Ismael Nada), Qaza'if Alhaq (led by Mr. Idris Qaisem and Mr. Adem Mujaurai), EAIM faction (led by Mr. Yacob Indrias), and the Eritrean Cooperative Party (led by Mr. Herui Bairou.)   It is difficult to know the size of these organization since most of them  haven't had their organizational congresses.   The aforementioned groups used to be members of a short-lived new alliance known as Congress Party (CP) and described by Herui T Bairou as a challenge to the EDA.  But the Congress Party has fallen apart: Adem Mujaurai has now joined Islah and the other groups have gone their separate ways. The CP now includes part of EAIM, part of  Qaza'if Alhaq and Herui's Cooperative Party . Read more 

6b.Formation of The Eritrean National Salvation Front in 2006

In 2006, the Eritrean Liberation Front-National Congress (ELF-NC) led by Dr. Beyene Kidane; the Eritrean People�s Movement (EPM) led by Mr. Abdella Adem and the Eritrean Revolutionary Democratic Front (Sedeg�e), led by Mr. Berhane Yemane (Hanjema)--held its unity congress in Addis Abeba from August 15 to August 23,and formed the The Eritrean National Salvation Front. [Background information :Berhane Yemane, "Hanjema," was elected as the chairman of the Central Leadership of the Eritrean Democratic Alliance (EDA) in 2005. According to Berhane Yemane (Hanjema) Interview with Awate.com (2005), he was first an ELF fighter. After his surrender to TPLF in 1980, he then served with that Front for a decade until 1990. He served as a political commissar in different areas of Tigray. Later he joined the DeMaHaE, a splinter of ELF [read more.]]

Furthermore information onThe Eritrean National Salvation Front(ENSF) from the Historical dictionary of Eritrea book. : The ENSF comprises three factions from the original liberation movement- two descended from the ELF and one from the EPLF that agreed to a loosely structured merger in 2006. The EPLF-derived segment led by Abedella Adem was a fraction of the EPM, whose core had initially broken off from the EDA in May 2004 over differences in strategy and relations with Ethiopia and later gathered in several smaller groups and individuals formerly associated with the ELF. When first assembled as a coaltion in late 2004, the ENSF included two other EDA factions, the Democratic Movement for the Liberation of Eritrean Kunama (DMLEK) and the Red Sea Afar Democratic Organization (RSADO) which dropped out a year later. After 2009, the top leadership post was taken by former ELF chair Ahmed Nasser ( source Connell (2011:pp.221-222)
7.Conflict on chairman issue within the EDA [2007]

In the early 2007 a new crisis emerged in the EDA conference due to its members failing to reach a decision on who should lead its executive office. This happened because of the rival leaders mainly of the ELF.RC (which is now  EPDP) and ELF( which is now ESF ) prolonging the conflict which had first emerged in 1982. At the conference of the EDA , Hussein Kelifay leader of the ELF said that his organization was not ready to accept the candidature of ELF-RC for the Executive Office. On the other hand Woldeyesus leader of the ELF-RC argued that his organization committed no crime to be barred from asking for EDA leadership posts and refused to withdraw his candidate. This led to the spilt of EDA in 2007. When the Eritrean Democratic Alliance (EDA) split because of conflict over leadership issues into the bloc led by Hussein Khalifa and the bloc led by Woldeyesus Ammar, 5,000 Eritreans fled to Sudan because of repression by the Eritrea government between November and December 2007.

Dr Salah I. Jimi - Dec 05, 2007 in his analysis on the cause of the EDA split states that Ibrahim Mohamnmed Ali, ELF-RC speaker described EDA was a ‘tactical’ alliance and its split didn’t surprise him, but what surprised him was its failure to elect its executive leadership via proper democratic procedures. [12] The latter point undoubtedly is the saddest episode in the whole saga, as it demonstrates the split was about power struggle [read more.]
8.New development after the EDA crisis : Formation of Coaltions 2008-2010

EDA : Recent History

Splitting and forming blocs are not new to the Eritrean Democratic Alliance

Excrepts from Gedab News, January 17, 2011

 • In 2002, the Eritrean Liberation Front-Revolutionary Council (ELF-RC), split into two.  For a while, both retained the name until one side changed its name to the Eritrean National Congress (ENC.) Both were given membership in the EDA.
 • In 2005,  the Eritrean Co-operative Party “united” with the Eritrean Democratic Resistance Movement of Gash-Setit and the Eritrean Liberation Front-United Organization (ELF-UO) to form the Eritrean Congress Party. The union was short-lived: among other things, Gash-Setit became part of EPP which later merged with EDP and EPM and formed the EPDP.
 • In 2006, the Eritrean National Congress (ENC) “united” with a splinter group of the Eritrean People’s Movement (EPM) and the Eritrean Revolutionary Democratic Front (ERDF, better known as Se.De.Ge.E.) to found the Eritrean National Salvation
 • Front (ENSF) which is a member of the Eritrean Democratic Alliance.  Subsequently,  ERDF (Se.De.Ge.E.) pulled out of ENSF.  The wing that split from the EPM earlier and joined the ENSF chose not to participate in the ENSF’s congress and is technically out of the EDA. Source The Next EDA-EPDP Confrontation

In January 22, 2008 the Eritrean democratic alliance (EDA), after 5days meeting in the Ethiopian capital Addis Ababa, 11 Eritrean opposition organizations which have been politically divided for nearly a year had pushed a new agreement to form a full coalition, [ read more ] http://www.sudantribune.com/spip.php?article25679. According Amanuel Hidrat the opposition group leaders agreed on their charters but failed on how to share the political power.

In spite of this in 2008 and 2009 leaders of the opposition groups instead of resolving their difference and  sharing the political power  intensified their power struggle through formation of coalition which could be  seen during the preparation for the  July conference. The following four coalitions : Eritrean National United Front (ENUF), Eritrean Solidarit Front (ESF), Democratic Front of Eritrean Nationalities (DFEN and Eritrean People´s Democratic Party (EPDP) were established in 2008/2009. Here is brief information about these coalitions

Coalition. 1 [Eritrean National United Front (ENUF). in 2008]strong>

In 2008 there was another reunion meeting among the Eritrean National Salvation Front, the Eritrean Democratic Party (now known as: The Eritrean Progressive Party), and Eritrean Peoples Party which they announced the establishment of the Eritrean National United Front (ENUF).

Coalition .2 [Democratic Front of Eritrean Nationalities (DFEN) in 2009]

On June 18 -19, 2009, the Red Sea Afar Democratic Organization (RSADO) and the Democratic Movement for the Liberation of Eritrean Kunama (DMLEK) have announced that they have created the Democratic Front of Eritrean Nationalities (DFEN)  ዲሞክራሲያዊ ግንባር ብሄራት ኤርትራ (ዲግብኤ)

Coalition.3 [Eritrean Solidarit Front (ESF) in 2009]

In 2009. Four Eritrean opposition organizations: the Eritrean liberation Front led by Hussien Khalifa , Eritrean Islamic Rectification Movement led by Adem Ismeal, Eritrean Islamic Party for Justice and Development(EIPJD or AL-KHALAS] led by Khalil Amer and Eritrean Federal Democratic Movement (EFDM) led by Bashir Ishaq formed an entity called The Eritrean Solidarit Front (ESF) In a press conference called by the ESF (Tadamun) on Saturday evening, where the media cadres and representatives of opposition political organizations as well as the independent media centers were present, the election of SheikhAbu Suhail Mohammed Ahmed Saleh , the Secretary-General of the Islah movement, as Chairman of the first session was announced.

According to Connell (2011: ) the EFDM is a small oppostion movement, led by Beshir Ishaq and based primarily among Bilens in the Keren area, that favors a decentralized government composed of distinct cantons representing Eritrea's highland plateau, its western lowland, and the coastal lowlands. The EIPJD or AL-KHALAS, in 2009, as the EDA underwent a period of consolidation among many of its members, al Khalas joined with three other movements whose social base was primarily in the western lowlands to form the Eritrean Solidarit Front (ESF) which advocated increased recognition of Muslim rights within the EDA and the wider Eritrean political arena.

According to Connell (2011 206-7)the Eritrean Islamic Reform Movement (ISLAH) . Formerly known as the Eritrean Islamic Jihad Movement (EIJM or Jihad) and led by Mohammed Ahmed Saleh (also known as Abu Suhail), Islah draws its main support from Muslim refugees in Sudan and once advocated the creation of an Islamic Eritrean state founded on Muslim religious law. Like its predecessor, Jihad, it is dedicated to the armed overthrow of the PFDJ government, although it, like other Islamist groups has moderated its political objectives in favour of a reformist agenda built around Muslim rights, including acceptance of Arabic as an official Eritrean language and an end to the government's land seizures in the mostly Muslim western lowlands. The EIJM changed its name to the Eritrean Islamic Reform Movement or Islah, in 2003 and later joined the EDA. In 2006 the organization opened an office in Addis Ababa, and in 2009, it joined with three other movement based in the western lowlands to form the Eritrean Solidarit Front (ESF) which advocaded increased recognition of Muslim rights within the EDA .

The Eritrean Islamic Party for Justice and Development (EIPJD, or AL-KHALAS) Al-Khalas, as the party is generally known, grew out of the Eritrean Islamic Salvation Movement (EISM), itself a product of a split within the Eritrean Islamic Jihad Movement (EIJM or Jihad) in 1998. It took on the new name at a 2004 conference at which it established a 50-member leadership council (shura) with a mandate for women to make up at least 10 percent of its membership. In 2007, its former leader, Khalil Mohammed Amer, was delegated to represent the movement in the EDA. In 2009, as the EDA underwent a period of consolidating among many of its members, al-Khalas joined with three other movements whose social base was primarily in the western lowlands to form the Eritrean Solidarit Front (ESF) . Source Connell, 2011 p.206

Eritrean Islamic Congress(EIC) : A member of the EDA since 2007, the EIC arose from a split in the Eritrean Islamic Reform Movement (ISLAH) (formerly the Eritrean Islamic Jihad Movement (EIJM or Jihad), which is registered with the EDA under the name of its political wing, the Eritrean People's Congress (EPC). It is led by former EIJM deputy chair Hassan Salman, who has called for a pluralistic state that accommodates the rights and aspirations of both Muslims and Christians and dialogue with the Isaias Afwerki regime (source Connell 2011, p.204 [Eritrean Islamic Congress(EIC) is not part of the Eritrean Solidarit Front (ESF)]

Coalition.4 [Eritrean People´s Democratic Party (EPDP). in 2010]

In the early 2010 Wolde Yesus Ammar who is the main rival of Hussein Khalifa at the EDA meeting in 2007 succeeded to secure the power of his organisation by becoming the chairman of the new Eritrean People´s Democratic Party (EPDP). The EPDP was formed through the merging of the Eritrean People´s Party (EPP), the Eritrean Democratic Party (EDP) and the Eritrean People´s Movement (EPM).
EPP: In July 2008 the ELF-RC held a congress in Addis Ababa to reorganize itself as the EPP and committed its members to transformation of Eritrea by nonviolent means, although it reserved the right of "armed self defense" if attacked. Woldeysus Ammar was elected itschair. At the end of 2009, after two years of negotiated, the EPP merged with the EPP and EDP to form the EPDP. [Source Connell 2011: p.229-30].
In 2010, the EPDP expelled members of the party whom it described as “members of the former EPM” and individuals who were not sufficiently committed to EPDP [read more]

EDP: Initially called the EPLF-DP when it was founded in March 2002. The name changed from EPLF-DP to EDP at a 2004 conference in Tubingen, Germany, when a faction led by Adhanom G/Maryam left to form a rival organization, the EPM, over issues that included relations with Ethiopia and whether to consider negotiations with the Isaias Afewerki government. In May 2004, EDP signed cooperation agreements with two former ELF factions and announced a merger with the Movement for Democratic Change (MDC) led by former University of Asmera student. However, continuing internal disputes led to a string of defections in 2006, 2007, and 2008, and the formation of several splinter groups claiming the EPLF legacy. [Source Connell, 2011 p.203]

 

After the EDA crisis of 2007 the opposition leaders instead of working together  to harmonize Eritrean  society to end the suffering of the Eritrean people tried to divide it through exploiting religion, ethnicity and  the Arabic language. This was done deliberately to fuel tension between Muslim and Christian to cover up  their narrow power struggle. Omar Jabir also states that the Christian elite misled the grass-roots and mobilized them against the slogan of independence. "Now the Islamist elite are using and abusing religion to recruit supporters claiming that the regime is sectarian" says Omar, adding that Omar: since the dictatorial regime is targeting all Eritreans - Christians, Moslems, young and old, male and female - the response should be equally "national"- all sectors and groups , political organizations and civil society groups , intellectuals, religious leaders, journalists and social activists should join should join efforts and say NO to the dictatorship - inside and outside--written or verbal

9.EDA and EPDP Confrontation before the July Conference 2010 [ 2009/2010]
Since 2008 members of the EDA instead of making an effort to resolve their difference which caused the 2007 split in the EDA, keep competition through merging or forming factions one with the other to ensure their domination within EDA. Regarding this Goitom Emam states that, it is no secret that Tadamun or ESFwas created in reaction to what they call the fear and domination of EPDP The EPDP was also formed because of fearing domination from the ELF led by Hussei Khalifa who is the main rival of Wolde Yesus Ammar.Beshir Ishtaq chairman of a preparatory committee of the July conference   is also another rival of Wolde Yesus Ammar.
Khalid B Beshir  in his article post to awate com on Nov 10, 2009, gave a good explanation for the cause of rift within the EDA before the announcement of July conference in the following:
It is no secret that EDA is inherently divided into two distinct groups. Those who want to bring drastic change primarily through a peaceful means but don’t rule out any other conventional method and those who want to use peaceful solution and press for implementation of constitution. The former is commonly known as
Tadamun or ESF and the latter which includes EDP, EPM and EPP are in the process of merging (Uniting Parties –UnP) to borrow from Habtom. It is also a public secret that the majority of members of each group predominantly come from lowland and highland part of Eritrea respectively.

It would be worthwhile to look the cause rather the result of the EPDPwithdrawal from the July conference 2010. In 2007 at the EDA conference a new crisis was erupted due to member of the EDA failed to reach a decision on who should lead its executive office because of the rival leaders manily of the ELF.RC leader Woldeyesus and ELF leade Hussein Khalifa. Beshir Ishtaq nomination for a chairmanwas rejected by block one led by Wolde Yesus Ammar. In 2009 Beshir Ishtaq’s organization  Eritrean Federal Democratic Movement  formed an alliance with the ELF, Eritrean Islamic Party for Justice and  Eritrean Islamic Rectification Movement to secure his leadership. In 2010 Wolde Yesus Ammar the leader of the ELF-RC also formed an alliance with the Eritrean Democratic Party (EDP) and the Eritrean People´s Movement (EPM) to secure the domination of Eritrean People´s Democratic Party (EPDP) in the EDA. As an extension of this conflict the EPDE boycotted from the July 2010 conference.

The boycotting of the EPDP from the July conference  is also  a consequence of theBrussels Conference 2009 which was condemned  by the EDA chairman Tewelde Gebresslasie leaders leaders and supporters because of Wolde Yesus Ammar participation.The boycotting of the EPDP alse triggered a new accusations and counter accusations between EPDP and EDA supporter elits over the July conference 2010. Fesseha Nair in his article asked the leaders of the EPDP why they are against the conference. However Fesseha Nair did not ask the EDA leader why Beshir Ishtaq’s was elected for chairman of a preparatory committee which might caused for the withdrawal of the EPDP from the July conference. Regarding the elected members of the July conference preparatory committee, Falu wrote that “I think the EDA preparatory committee is flawed in its composition, they seem to me like a group that has its own agenda that it wants to push by excluding its potential competition. This is not a healthy approach for reconciliation; people should think beyond their personal agendas and try to bridge the gap of mistrust that has been surfacing for almost a year now”.

EDA chairman
Tewelde Gebresslasie leader of Saghem

ዘይምትEምማንን ዝደጋገም ቅልውላዋት ኪዳንን፤ [Source ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ናይ ቀረባ ጊዜ ዓንቃፊ ተረኽቦታት መሓመድ ዓሊ Iብራሂም፤ 18.04.2010]

 • ሕንፍሽፍሽ ኣብ ጨንፈር ኤዲኪ ኣውስትራልያ፡- በሺር ይስሓቕ ንኪዳን ወኪሉ ብግንቦት-ሰነ 2009 ናብ ኣውስትራልያ Uደት ኣብ ዝገበረሉ ጊዜ፡ ነቶም ቀንዲ ተሓባበርቱን ተቀበልቱን ዝነበሩ ኣባላት መሪሕነት ሰልፊ ህዝብን ሰልፊ ዲሞክራስን ኤርትራ ከምU Eውን ኣቦ ወንበር ጨንፈር ኤዲኪ ኣብ ሚልቦርን
  ከም ዓንቀፍቲ ቆጺሩ ናይ ጸለመ ጸብጻብ ብምቕራቡ ኣካታI ጉዳይ ኮይኑ፤ ክሳብ ኣብ ኣኼባ ማEከላይ መሪሕነት ተዘሪቡሉስ፡ ክምርመርን ክጻረን Eውን ውሳነ ተበጺሑ። ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ግን ነዚ ብባይቶ Eተዋህቦ ሓላፍነት፡ ክሳብ
  ሎሚ ፍታሕ ኣይገበረሉን። ጨንፈር መልቦርን ኣብ ክልተ ተመቂሉ ተሪፉ።
 • ብሰልፊ ዲሞክራስን ሰልፊ ህዝብን ንዎርክሾፕ ኪዳን ዝተዳለወ ወረቀት ቅድሚ Eቲ ዎርክሾፕ ምጅማሩ ነቶም ኣንጻር ሰልፍታትና ዝጽሕፉ ተመሓላሊፊስ፡ “ነዚ ወረቐት’ዚ ፎE በልዎ” ዝብል ዓንቀጽ ኣብ Iንተርነት ወጺU። ኣቦ መንበር
  ኣሰናዳዊት ሽማግለ ዎርክሾፕ ዝነበረ በሺር፡ Eቲ ወረቐት ናባኻ’ዩ ተላIኹ፡ መን ናብ Iንተርነት ኣመሓላሊፍዎ ምስ ተባህለ “ኣነ ኣይፈልጥኩን” ብምባል ብኣሉታ
  መሊሹ። ስለምንታይ ትብሃል ኣሎኻ? ዝብሎ ስልጣን ኣይነበረን። Eቶም መጒዳEቲ EተሰምOም ሰልፍታት ዝገብርዎ ጠፊEዎም ስቕ መሪጾም።
 • ኮንፈረንስ ብሩክሰል፡- ኣብ ኮንፈረንስ ብሩክሰል ኤዲኪ ክEደም ብመትከል ኣባላ ፈጻሚ ሽማግለ ዘይንፈላለየሉ ጉዳይ ነይሩ። Eንተኾነ ምስታፍ ኤዲኪ ይኹን ካልOት ውድባት ኣብ Iድና ከም ዘይኮነ Eናተፈልጠ፡ ኣብ ልEሊ ተዓዲመን
  ዝነበራ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን፡ ኣብ ልEሊ ዓደምትን ተዓደምትን ወጻEተኛታትን፡ ብEላዊ ደብዳቤ ከምU ኸኣ፡ ብሬድዮን ተለቪዥንን ብቃለ-
  መጠይቅን ኣቢሎም መሪሕነት ኪዳን Eዚ ዘይበሃል ውንጀላን ክስታትን ኣካይዶም። ብደረጃ ኪዳን Eሞ መን ዓገብ ክብሎም። ኣብቲ Eተዓደምናሉ ኮንፈረንስ ስለ Eተኻፈልና ጥራይ፡ ብዛEባ ብሩሰልስ ዜናዊ ንጥፈታትና ብናይ ኪዳን መሳርሒታት ዜና ከይቃላሕ ተኣጊዱ። ወኪል ሰልፊ ህዝቢ ብተለቪጅን
  ኪዳን፡ ብዛEባ Eቲ Eዉት ዝኾነ ውጽIታት ኮንፈረንስ ብሩክሰል ከመሓላልፍ ዝሓተቶ Eላዊ ጠለብ ከምዘይፍቀደሉ ብጽሑፍ ተመሊሱሉ።
  Read more

During the 30 years of the armed struggle ethnicity was exploited by the former revolutionary leaders in order to gain power. And today ethnicity is still abused by the opposition leaders who have had senior post for decades. Leaders of these opposition groups such as the leaders of the Democratic Front of Eritrean Nationalities (DFEN) had held  on Eritrean nationalities conference in  Ethiopia’s northern town of Mekelle.  This was just  a few days  before starting the July Conference in Addis Ababa [Read more].  Regarding this,  Mussie Zena (10 July 2010) points out that the question is why there is a need to organize a nationalities based conference brfore  to our long awaited national conference  [Read more] What is the motivation of the DFEN leaders for holding the Eritrean nationalities conference in Mekela? Regarding this issue Hamde Debas  asserts  that the Saghem and other groups  are pushing for the nationalities question of secession  to be put to a  referendum

In 2002 Tewelde Gebresellasie chairman of the Saghem in his interview with awate.com said "What we see in Eritrea today is a ruling class that emerged out of the Tigrigna ethnic group" Read more.. According Hamde Debas, the Saghem has been nurtured by the TPLF politics since their embryonic stage, and they adapted many of TPLF’s political programs and the nationality question was a corner stone. Their main teaching is that behere tigryna is an oppressor. However Omar Jabir states that since the dictatorial regime is targeting all Eritreans - Christians, Moslems, young and old, male and female - the response should be equally "national"- all sectors and groups should join efforts and say NO to the dictatorship.

10. EDA and EPDP Confrontation after the July Conference 2010 [2010/2011]

Since the boycotted of EPDE the mistress and rivalery for power between the EDA and EPDP has exacerbated which caused for the EPDE withdrew from EDA. Regarding the EDA-EPDP confrontation Dr. Bereket Habteselasse in his article "Eritreans Must Unite To Overthrow The Dictatorship" mentioned that attempts were made by some groups to mediate between EPDP (newly formed by the merger of EPP and EDP) and EDA. It appears that the mediation attempts did not bear fruit; but I am not sure. Meanwhile the feuding and recrimination continues. As I understand it, the bone of contention now is the issue of number of seats that EPDP wanted (24) and that EDA did not accept that demand. EPDP withdraws from EA’s membership, but there are individuals that I talked to who seem to think that one solution is for EPDP to join the Commission with a reasonable number of seats awarded to it instead of the 24 that it demanded. Read more

Regard to the EPDE withdrew from EDA Awate. com gave this explanation since its formation in 1999, the Eritrean Alliance has had numerous organizational splitting, withdrawing, and joining; and EPDP’s decision to withdraw is not unprecedented. What makes this case noteworthy is that for over a year the EPDP has been expressing its dissatisfaction with the EDA—particularly on the convening of the national conference, which EPDP boycotted, using sometimes strident tones.  read more

ኣቦ መምበር ሰ-ደ-ህ-ኤ ወልደሱስ ዓማር ንሓደ ኣባል ፈጻሚ ኣካል ኣደስኪሉ።

Awate.com also added that, it is EPDP’s decision to boycott the national conference and to be highly critical of the organizers and the EDA leadership that was the main reason for the diminishment of the Party. The other wing of the EPDP fully supports the convening of the national conference. As a result of this on October 31, 2010, the EPDP expelled members of the party whom it described as “members of the former EPM” and individuals who were not sufficiently committed to EPDP nor were willing to abide by its decisions, particularly on the issue of the National Conference for Democratic Change (NCDC) which was held in Addis Abeba, Ethiopia in late July and early August of 2010. A press release by the EPDP  issued on November 7th had indicated that the ex-members of the EPM had been expelled from the EPDP. . Read more

ኣቦቛቑላ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ&

Since 1991 the opposition leaders who owe their position to the armed struggle have had more opportunities to resolve their differences and to exploit the rift which occurred between the G15 and Issayas in 2001. But they prioritized their own organization’s interests rather than focus on liberating the Eritrean people from the ruthless rule of the PFDJ. Dr Salah I. Jimi (Dec 05, 2007) in his articleEDA Split: Implications for National Unity and Democracy also states that ten years should have been enough for the ELF factions to reinvent themselves and be a credible and an effective opposition group. Today Eritreans would then not be subjected to [1]PFDJ extreme abuses emanating ‘absolute power’ and its attendant arrogance. If there were genuine leadership inside the opposition groups in 2001, this autocratic regime would not have remained in power until now. Read more

ደቂ ሰብ ክሳፅ ዝስልጥኑን ኣስፊሖም ዝሓስቡን Iዮም፡ ብዝጠቅምን ዘይጠቅምን ዝሳሓሓቡ፡ ምስ ማፅበሉ ግን ነቲ ዘሳሓሕቦም ብዘተ Eናፈትሑ ንኻልE ኣብ ጉፅዞ Eቲ ዘጋጠመ ሽግር ኣብ ምፍታሕ ዝሰርሑሉ ዘለው ጊዜ ዝምፅብል ዓንቃፊ ነገራት ንድሕሪት ንኸይመልሶም'ውን Eናተኸላኸሉ ኣብ ናይ ሓቂ ስምምፅ ከም ዝበጽሑ Eናገበሩ Iዮም ናብ ምፅብልንOም ሰጊሮም ብሕጊ ዝነብሩ ዘለው፡ source ስልጣኔና Iዩ መድሕና by Belai Mesfin [Read more]

እቲ በብእዋኑ ብሰንኪ ሓድነት ዘይምህላውና ነጥፍኦ ዘለና ፅድላት ቆጺርካ ዘይውዳእ ስለ ዝኾነ እዚ ዝጠቐስኩዎ ከም መዛኻኸሪ ኢዩ፡ ነቲ ኩሉ ካልእ ኩልና ንፅዘቦ ስለ ዘለና ካኣ እዚ እኹል ኢዩ ባሃላይ ኢየ፡ ንድሕሪ ሕጂ ከምኡ ዝበለ ምትፅንቓፍ ከይንደግም ግን ምጥንቃቕ የድሊ ኣሎ፡ ምኽንያቱ ጌና ሃገርና ኣብ ክንደይ ከታሓሳስብ ዝኽእል ቀራና መገድታት ኢያ ዘላ፡ መከራና ንምውዳእ ብዙሕ ምብልሓትን ዓቢ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ዝሕግዝ ጥበብን ዝድለየሉ እዋን ኢና ዘለና፡ እቲ ኩንታት ሃዋኺ ክነሱ እቲ ቃልሲ ግን ኣይበሰለን[Read more]
The Main rival leaders within the oppostion groups since 2007
The narrow power struggle of the EDA and ELF-RC/EPDP leaders since 2007
2008/2009
2009/2010
2010/2011
During the formation of coalitions During the Brussels Conference 2009 Since the boycotting of the EPDP from the July conference

The current EDA-EPDP confrontation has not happened overnight but is the legacy of 30 years (1981-2011) power struggle of Eritrean Political leaders.  The EDA and EPDP leaders still engage in battles for leadership and mutual recriminations instead of uniting their struggle against the PFDJ fascistic regime and working together for the benefit of the Eritrea people. The Eritrean people have a long history of being victim of the machinations of the ELF and EPLF political leaders. They have no wish to be victims now of the EPDP and EDA leaders’ rivalry the likely consequence of which can be seen in Palestine between Hamas and the Al Fatah leaders.   It is very sad to see that these opposition leaders' haven't yet learned the lesson from their roles in set back the victory of the liberation struggle in 1978. Regarding this Wolde Giorgis(1989: 93) wrote that the ELF and EPLF had the power to take Asmara, but at the last minute their mutual hatred proved stronger than their hatred of the Ethiopian army. He adds that, they lost their opportunity because they could not come to an agreement.

Since the split in the EDA into two blocs in 2007, the leaders of the EDA and ELF-RC/EDEP have become the Main rival leaders within the oppostion. Their power struggles became more severe in 2009 during the formation of the coalition, the Brussels Conference and the boycott of the EPDP from the July conference. The EDA and EPDP leaders still engage in battles for leadership and mutual recriminations instead of uniting in a struggle against the PFDJ fascistic regime and working together for the benefit of the Eritrea people.

The Eritrean people have a long history of being victim of the machinations of the ELF and EPLF political leaders. They have no wish to be victims now of the EPDP and EDA leaders’ rivalry the likely consequence of which can be seen in Palestine between Hamas and the Al Fatah leaders.   It is very sad to see that these opposition leaders' haven't yet learned the lesson from their roles in set back the victory of the liberation struggle in 1978. Regarding this Wolde Giorgis(1989: 93) wrote that the ELF and EPLF had the power to take Asmara, but at the last minute their mutual hatred proved stronger than their hatred of the Ethiopian army. He adds that, they lost their opportunity because they could not come to an agreement.


During the preparation of the 2010 conference

Regarding the role of the current opposition leaders in prolonging the life of Issayas in power for 20 years, Adhanom Fitwi, n his article of August 1, 2011: " Why Is The Eritrean Regime Still Surviving?" wrote that one of the main factors for the survival of the regime is the weakness of the opposition.

 a) Lack of unity:

 Opposition parties and organizations do not have a clear vision on how to topple the regime. Even some of them are in a dilemma whether to topple the regime or not. They are not united. One can say that some of them are fighting for their parties or organizations rather than for the people. Their leaders think and talk beyond the change of the regime not how to change the regime. They waste their time in bickering against each other rather than supporting each other on how to topple the brutal regime. I think the method of struggle should be changed: a party or organization must follow the opinion of the people in general rather than its party. A party by itself is not the ultimate goal. It is an instrument to reach a goal. The goal is the desire of the people. An organization or a party should listen to the opinion of the people. The people want to get rid of the brutal regime and then they know how to establish a participatory democratic system. Our society has been destroyed and the country has been depleted of its young generation.

b) Lack of leadership

 One can see clearly that there is a leadership crisis in the Eritrea opposition camp. The opposition organizations and parties are suffering from lack of credible leadership. Dedicated and competent leaders with credible personal records are more demanded now than ever.

Furthermore according to Meskerem 10-06-2011"Commission forced to reverse decision; conference postponed to end of next month.

           Meskerem states that after the commission succumbed to pressure from seven EDA member parties and organizations and called an emergency meeting of its members on Octobers 6, 2011.

            Six members of the Eritrean Democratic Alliance , namely

1.ELF
2. Federal Movement
3. Islamic Islah Organization
4. Al-khalas
5. Eritrean Peoples Democratic Front ( Led by Tewelde Gebreselassie)
6. Eritrean Peoples Democratic Party , (Zete)( Led by Adhanom Geberemariam)

threatened to boycott the congress unless the congress is postponed. According to strategyadi a press release posted in meskerem, the EDA leadership had written a letter to the commission requesting the postponement of the congress which was scheduled for October 22, 2011.

The commission was forced to call an emergency meeting of its member to discuss therequest and the threat made by the EDA member organizations. After heated discussion of the 53 member commission, the commission decided to postpone the congress to November 22, 2011.  ENSF and Hiruy, who supported the commission and criticized those who called for postponement of the congress,  were left out to dry    

Many observers believe that the rift between the commission and the EDA has to do more than their difference as to when the congress should be held. The EDA organizations, especially those religious organizations, feel that the Ethiopian government is slowly discarding them to replace them with the youth, the ethnic organizations and Tigrinya intellectuals. Whether some of the EDA organizations will actually participate in the congress is a heated topic of discussion in the cyber opposition

ሃገራዊ ጉባኤ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ብሰንኪ ጸቕጥን ምጕብዕባዕን 6 ኣባላት ኪዳን ዝኾና ውድባት ንሓደ ወርሒ ከምዝተሰጋገረ ተፈሊጡ።

Six members of the Eritrean Democratic Alliance , namely

1.ELF
2. Federal Movement
3. Islamic Islah Organization
4. Al-khalas
5. Eritrean Peoples Democratic Front ( Led by Tewelde Gebreselassie)
6. Eritrean Peoples Democratic Party , (Zete)( Led by Adhanom Geberemariam)

እቲ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ጥቅምቲ ካብ ዕለት 22 ኣትሒዙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ሃገራዊ ጉባኤ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ብሰንኪ ጸቕጥን ምጕብዕባዕን 6 ኣባላት ኪዳን ዝኾና ውድባት ንሓደ ወርሒ ከምዝተሰጋገረ ኣባል ኮምሽን ሃገራዊ ጉባኤ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ መንእሰይ በረኸት ካሕሳይ ሎሚ ምስ ኣሰና ኣብ ዝገበሮ ቃለመጠየቕ ሓቢሩ።

ንሱ ኣብ መግለጺኡ፡ በቶም ፖለቲካዊ ውድባት ንምስግጋር ጉባኤ ዝቐረበ ምኽንያት ብቑዕ ‘ኳ እንተዘይኮነ፡ ኮምሽን ምእንቲ ፖለቲካዊ ገስጋስን ረብሓን ዲሞክራስያዊ ለውጢ ክብል ክተዓጻጸፍ ከምዝተገደደ ኣገንዚቡ።

መንእሰይ በረኸት ብተወሳኺ፡ እቶም ተቓወምቲ ውድባት፡ ህዝባዊ ተሳተፍነት ኣብ ጉባኤ፡ ውጻኢት ናይቲ ምሁራትን ሞያውያንን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካየዱዎ ኣኼባ ናይ ስልጣን ስግኣት ስለዘምጽኣሎም፡ ሰፊሕ ህዝባዊ ተሳታፍነት ንምዕንቃፍ ዝወሰዱዎ ስጉምቲ እምበር፡ ኣብ ውሽጢ ዚ ሓደ ወርሒ ‘ዚ ኣድማዒ ፖለቲካዊ ስራሕ ክሰርሑ ‘ዮም ዝብል ግምት ከምዘይብሉ ኣሚቱ።

ኣብ መወዳእታ ኣባል ኮምሽን ሃገራዊ ጉባኤ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ፡ መንእሰይ በረኸት ካሕሳይ፡ እዚ ሃንደበታዊ ምስግጋር ነቶም ኣብ ጉባኤ ክሳተፉ ናይ ስራሕ ዕረፍቲ ዝወሰዱ፡ ቲኬት ዘቝረጹ ጉዱሳት ኤርትራውያን ርኡይ ዕንቅፋት ኳ እንተኾነ፡ እቶም ግዱሳት ኤርትራውያን ተበግሶኦም ዓቂቦም ብዝለዓለ ድሌት ኣብቲ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ

ሕዳር ዝካየድ ሃገራዊ ጉባኤ ክሳተፉ ተላብዩ።

 

ርእይቶ በረኸት ካሕሳይ (EYGM-UK) 07 April 2012

መእተዊ፣ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ክንከታተሎ ከም ዝጸናሕና መጀመርታ ብዛዕባ ኣድላይነት ምክያድ ሃገራዊ ዋዕላን ኣገባብ መስርሕ ምስንድኡን ንዕኡ ዝነቕፉን ዝድግፉን ዝኣመሰሉ ንጡፋት ሓይልታት ናይ ደንበ ተቓውሞ ዘጠቓለሉ ጽዑቕ ንጥፈታት እኹል ሸፈነ ብምርካብ ኣቓልቦ ብዙሓት ስሒቦም። ከም ሳዕቤኑ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ጥራይ ከይተሓጽረ እቲ ኣርእስታት ብመንገዲ ዘለዋ መራኸቢ ብዙሃንን (ዌብ ሳይታት) ፓልቶካትን ሓፋሽ ህዝብና ከም ዝሳተፎን ርእይቶታቱ ብመጠኑ ከም ዘስፍርሉን ተገይሩ።

ብሓፈሽኡ “ዕላማ ምቅናዕ ክልቲኡ ሃገራዊ ዋዕላን ሰፊሕ ሃገራዊ ጉባኤን ‘ምበኣር ንኹሎም ሓይልታት ተቓውሞ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ መጋባኢ መደረኽ ብምቕራብ ንፖለቲካዊ ጉዳያት ብሰላማውን ኣብ  (structured) ሃዋህውን ኮይኖም፣ ግርጭታት ኣብ ምምሕዳርን ምፍታሕን ብምቱኳር ኣብ ትሕቲ ስምምዕ ምህናጽን ዝተቐርጸ (ዝተሸከለ) መቓን (ማለኮ-ዕዮ framework) ንክዘራረቡን ክዛተዩን ምእንቲ ባይታ ንምፍጣር ኢዩ።”

ናብ ቀንዲ ኣርእስተይ ተመሊሰ ብሰፊሑ ተሞክሮታት ዋዕላ፣ ኮሚሽን፣ ሃገራዊ ጉባኤን- ህሉው ብድሆታትን ክውንነታትን ኣተኩረ ሰፊሕ ሓፈሻዊ ገምጋም በብንኡስ- ኣርእስቲ ከቕርብ ክፍትን ኢየ።

ሓፈሻዊ ገምጋም

1 ሃገራዊ ዋዕላ

ኣብ 1940ታት ሃገርና ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ምምሕዳር ዓባይ ብሪጣንያ እንከላ ምሉእ ግዝኣታዊ መሬትና፣ ልኡላውነት ሃገርናን ሓድነት ህዝብናን መጻኢናን ብውዲት ሓያላን ሃጽያውያን ሓይልታት ኣብ ሓደጋ ወደቐ። ድሌቶም ምምቃል (partition) ኤርትራ ኮይኑ ንከበሳን ምብራቓዊ መታሕትን ናብ ኢትዮጵያ ምዕራባዊ መታሕት ድማ ናብ ሱዳን ወይ ከኣ ብግዴታ ሓድነት ምጽንባር ምስ ኢትዮጵያ ዝብል ኣማራጺ ኢዩ ዝነበረ። ግዱሳት ሃገራውያን ነቲ ኣጀንዳ ናይ ወተሃደራዊ ምምሕዳር መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያን ሃይለስላሴን ስለፈልዮም ዘለለይዎ፣ ስለዚ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ብተበግሶአን ዝተወስደ ምክፍፋል ሃገር ንስዕቦ ኣብ ክንድኡ ነቲ ጉዳይ መፍትሒ ንምርካብ ብምባል፣ ኤርትራ ብሰላማዊ መንገዲ ምስ ኢትዮጵያ ክትሓብር (ክትጽበር)፣ ኤርትራ ከኣ ናይ ባዕላ ርእሳ- ምምሕዳራዊ መንግስቲ ክህልዋ ዝብል ውጥን (plan) ኣብ ዝብል ተሰማሚዖም ነበሩ። ምኽንያቱ ገዳይም ሓርበኛታት ተቓለስቲ ናይ ሽዑ ደገፍቲ ቀጽሪ ናጽነት ከኣ ብፍላይ ነቲ ብገዛእቲ ዝተኣታተወ ናይ ከፋፊልካ ግዛእ ዝብል ሜላ ብኣግኡ ስለ ዝተገንዘብዎ፣ ነቲ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፍልልይ ፈቲሖም ንውድብ ሕቡራት ሃገራት(UN) ሓያልን ሓደን (unified) መልእኽቲ ንምስዳድ ብተበግሶን መሪሕነትን ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣንን ኣቶ ወልድኣብ ወልደማርያምን ዋዕላ ቤት ጊዮርጊስ ተጸዊዑ። እቲ በዞም ክልተ ሓርበኛታት ዝምራሕ ዝነበረ “ማሕበር ኤርትራ ኤርትራውያን” ከም በዓል ደጀዝማች ሓሰን ዝኣመሰሉ እንኮላይ ዝርከብዎም ምስ ብገብረመስቀል ወልዱ ዝምራሕ ዝነበረ “ማሕበር ሕብረት (ኣንድነት)” ንምዝታይ ብዕለት 245/08/1946 ዋዕላ ቤት ጊዮርጊስ ኣካይዶም። ሽሕ እኳ እቲ ዋዕላ ብሽርሒ ማሕበር ኣንደነት እንተተበተነ ግን ኣብ ሓድነትን ባህግን ህዝቢ ኤርትራ ዘይንዓቕ እምነ መሰረት ስለዘንበረ እቶም ሓርበኛታት ኣርማ ሓድነት ኮይኖም ንወሎደታት ይቕጽሉ ኣለዉ።

ዋዕላ ትርጉሙ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ቅድሚ ምቛም ኤርትራ ከም ሃገር ብገዛእቲ ኢጣልያ ኣትሒዙ፣ ኣቦታትና ኣብ ደንካልያ ብሕጊ ሱልጣናት፣ ኣብ ከበሳ ብሕጊ እንዳባ ከከም ከባቢኡ (ሕጊ ለገጭዋ፣ ሕጊ መሓሪ፣ ሕጊ ኣድከማን ማይጫዕዳን ወዘተ)፣ ኣብ መታሕት ድማ ብዓበይቲ ዓድን መሻይኽን ዝመሓደርን ዝፍለጥን ሕግታት ንምትግብር፣ ሓሳባት ንምምኽኻርን ግጭታት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕን ዝጥቀሙሉ ያታዊ ኣገባብን መስርሕን ዘተ ኢዩ። ከም ግቡኡ ስርዓት ህግደፍ ድሕሪ ናጽነት መላእ ሃገር ሃገራዊ ዋዕላን ዕርቅን ክጽውዕ እኳ እንተነበሮ ኣየተግበሮን። እዚ ዕድል ብሰሪ ስስዐ ስልጣን ንካልኦት ምግላልን ጉጉይ ፖሊሲ ስርዓት ህግደፍን ኣምሊጡ።

እቲ ዘሕዝን እቲ ቀንዲ ዝተገለለ መብዛሕትኡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ስደትን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን። ከም እውን ነቶም ምእንቲ ምሕራር ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ከርተት ዝብሉ ዘለዉን ምሉእ ዕድመ ንእስነቶም ኣብ ቃልሲ ዘሕለፉ ተቓወምቲ ውድባትን ግዳይ ምግላል ኮይኖም ክንሶም ግን ንባዕሎም ክሰምሩስ ይትረፍ ሓባራዊ ራእይ ከማዕብሉ ኣይከኣሉን። ካብዚ ብምብጋስ ኢዮም ‘ምበኣር ኣብ 1999 ምሕዝነት ሃገራዊ ሓይልታት ኤርትራ ስዒቡ ድማ ኣብ 2005 ዝቐጸለ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን ብምምስራት ዓቢ ብስራት ናይ ታሪኽ ሓድነታዊ ቃልሲ ምዕራፍ ከፊቶም። ኣብ መንጎ ግን በቲ ኣብ 2002 ዝተኻየደ ካብ ኣኼባ ምሕዝነት ምውጻእ ብምቅዋም ንውጽኢት ምርጫ ኣቦ መንበር ምሕዝነት ሃገራዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ መንጎ ብምኽሳቱ ግን ሞራል ብዙሓት ብምህሳይ ንቃልሲ ተቓውሞ ኣዳኺሞዎ ኢዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቀጺሉ ኣብ ግንቦት 2008 ብድፍኢት ውልቀ ሰባት፣ መራሕቲ ሃይማኖታትን ወከልቲ በርጌሳውያን ማሕበራትን 13 ውድባት ዝተሳተፍኦ ሓድነታዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ብዓወት ተቓንዐ። ሽዑ ኢዩ እምበኣር ንኣውንታዊ ኣበርክቶ ህዝቢ ብምግንዛብ ኤዲኪ ምስ መሻርኽቱ ኮይኑ፣ ተሳትፎ ህዝቢ ንምርግጋጽ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ሃገራዊ ዋዕላ ክካየድ እማመ ዝቐረበን ዝተሰማምዑን። ንምሉእ ትሕዝቶን ዝርዝርን ብፕሮፌሰር ተስፋጽዮን መድሃኔ ዝቐረበ መጽናዕቲ ብካስል ማኒፌስቶ (መደረ) ዝፍለጥ ኣብ ታሕቲ ብምጥዋቕ ከተንብቡ ትኽእሉ።

http://www.togoruba.org/togoruba1964/mainTogorubamap/mainMap/rightMap/TM9/3009TM9-MT.pdf

ኣብ ሓምለ 2009 ቅድሚ ዝተኻየደ ዓውደ መጽናዕቲ (ዎርክ-ሾፕ) ኣሰናዳኢት ሽማግለ ንሃገራዊ ዋዕላ ምቋማ፣ ብዛዕባ ከመይነት መስርሕ ጉዕዞ ምስንዳእ ሰፊሕ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ብዝምልከት ትልሚ ሓሳባት (Road Map) ንክትዕ ቀረበ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ብምጥዋቕ ከተንብቡ ትኽእሉ         http://www.togoruba.org/togoruba1964/mainTogorubamap/mainMap/rightMap/PCNC-10/3003PC1-1AT.pdf

ኣብ መወዳእታ ከኣ እቲ ኤርትራዊ ዲሞክራሰያዊ ኪዳንን ሲቪካዊያን ማሕበራትን ዝተሳተፍዎ ኣብ ሓምለ 2009 ዓ.ም ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ ዝመያየጠሎም ኣርእስትታት ንምንጻር ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ  ዓውደ መጽናዕቲ ሃገራዊ ዋዕላ ንዘተን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዋዕላ ክመያየጠሎም ዝኽእል ለበዋታት ኣሕሊፉ ነይሩ፡፡ እቶም ዝቐረቡ ለበዋታት ድማ ብማእከላይ መሪሕነት ኤርትራዊ ዲሞክራሰያዊ ኪዳን ጸዲቖም፡፡  ንዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ጠውቑ

http://www.togoruba.org/togoruba1964/mainTogorubamap/mainMap/rightMap/PCNC-10/1104PC1-1T.pdf

ከም ኣረዳድኣ ኪዳን እንተኾይኑ ብመሰረት ኣቦ-መንበሩ ኣብ ዘስመዖ መደረ “ዋዕላ ኣብ ፖለቲካ ተመክሮ ናይ ሃገርና ምልስ ኢልና እንተሪኢና ኣብ መንጎ ተቓለስቲ ኣሕዋት ይኹን

ንዓበይቲ ማሕበራዊ ጸገማት ኣብ ውሽጢ ሕብረተ-ሰብና ንዝኽሰቱ ካልኣዊ ግርጭታት ብሰላማውን ደሞክራስያውን ናይ ልዝብ ኣገባብ ፍቲሕካ ኩሉ ዓቕምታትካ ኣወሃሂድካ ሓቢርካ ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢኻን ተጻባእትኻን እትገብሮ ተጋድሎን ከም ሓደ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ገይሩ ካብ ዝውሰድ ዓመታት ዝቖጸረ ታሪኽ ኮይኑ ኣሎ።ሕጂ ‘ውን ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ካልኣዊ ፍልልያቱ ካልኣዊ ቦታ ኣትሒዙ ካብ ዘይሃናጺ ውድድራትን ምንጽጻጋትን ንምርግጋጽ ጸቢብ ረብሓታት ዝገብሮ ቁርቁሳትን ዲሕኑ፡ ልዕሊ ኹሉን ቅድሚ ኹሉን ህዝብን ሃገርን ማእከሉ ገይሩ ነንሕድሕዱ ተኸባቢሩን ተሓጋጊዙን ኣንጻር ዲክታተርያዊ ስርዓት ህግደፍ መላእ ዓቕምታት ሕብረተ-ሰብና ናብ ቃልሲ ክጸምድ ዝተኣሳሰረሉ ሰፊሕ መድረኽ ናይ ልዝብ ዋዕላ የድልዮ ኣሎ። ኣብዚ ኸኣ ኢዩ እቲ ኩሉ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ዝስለፍ ተቓላሳይ ሓይሊ ኣብ እዋናውያን ክፍትሑ ዘለዎም ዉዕዉዓት ሕቶታት ናይ ህዝብና ዝኾኑ ሕቶ ሰላምን ደሞክራስን ኣብ ምፍታሕ ብቐዳምነት ኣብ መሰረታዊ ሃገራዊ ምቖምያታት ናይ ሓባር ግንዛቤን ራእይን ክንጭብጥ መድረኻዊ ሓባራዊ ፕሮግራም (ቻርተር) ክንቀርጽን ብኡ መሰረት ሓቢርና ክንቃለስ ግድን”ዩ ዝገብረና።” ይብል።

እንተኾነ ግን “ብምኽንያት ኣብ ልዕሊ ኣገባብ መስርሕ ምድላው  ዋዕላን ምስንድኡን ዝተራእዩ ሕጽረታት ዕቃበታት ኣለና፣ ስለዚ ዕለት ዋዕላ ይናዋሕ ምእንቲ ነዚ ዝረኣይ ዘሎ ሕጽረታት ኣሪምናን ፈቲሕና ነቲ ዋዕላ ከነዐውቶ ኣይኮነን ግን እቲ ዋዕላ ኣይዕወትን ኢዩ፣ ንሕና ‘ውን ኣይንሳተፎን” ብምባል ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣንሳሒቡ። እዚ ተረኽቦ ብፍላይ ነቲ ተወዲቡ ኣብ መሳርዕ ተቓወምቲ ውድባት ዘየሎ ዝበዝሐ ደጋፊ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝተመቓቐለ ርእይታቶ (divided opinions) ከም ዝህልዎ ገይሩ። እቲ ዝኸፍአ ከኣ ንብዙሓት ኣንፈቶምን ኣተኩሮኦምን ብምስሓት ኣብ መራኸቢ ብዙሃንን (ዌብ ሳይታት) ፓልቶካትን ደገፍትን ተቓወምትን ዋዕላ ብዝብል ጉጅለታት ተኸፋፊሎም፣ ወረስ ሓንሳብ ሓንሳብሲ ህግደፍ ናይ ሓባር ጸላኢ ምንባሩ ተረሲዑስ ስም ሕድ-ሕድ ኣብ ምጥፋእን ምትህልላኽን ብዙሕ ግዜን ጸዓትን ሃሊኹ። በዚ ጉዳይ ኣዝዮም ብዙሓት ወገናትና ተጸልዮምን ተደናጊሮምን ኢዮም። ንኣብነት ብገለ ሸነኻት ተቓወምቲ መሲሎም ዝመዝመዝዎ ደገፍቲ ህግደፍ እዚ ናይ ኣስላም ኢዩ ብምባል ነቲ ክርስትያናዊ ወገን ካብ ቃልሲ ከጓናብድዎ ፈቲኖም። ድሮ ‘ውን ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ሓንቲ ግዳያት ናይዚ ዘመተ ክትከውን ተሓሲባ ነይራ፣ ግን ፈተነኦም ኣይተዓወተን። ብወገንና ነዚ ውዲት ብምፍሻል ንዕላማታት ዋዕላ ብዝርዝር ድሕሪ ምጽናዕ፣ ነቲ ካብ ኣሳናዳኢት ሽማግለ ሃገራዊ ዋዕላ ኣቐዲሙ ዝቐረበልና ዕድመ ናይ ምስታፍ ተቐቢልናዮ።

ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታትን ህሞትን ኢዩ እምበኣር እቲ ሃገራዊ ዋዕላ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ብሓልዮት ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳንን ከም ‘ውን ብምወላ ፈተውቲ ናይ ሰንዓ ፎርምን ካብ 29 ሓምለ ክሳብ 07 ነሓሰ 2010 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ። መብዛሕትኡ ተሳታፊ ኣቐዲሙ ቅድሚ እቲ ወግዓዊ መኽፈቲ ዕለት ናብቲ ዝካየደሉ ቦታ ስለ ዝበጽሐ ነቲ ዝረኣዮ ተኣፋፊ ሃገራዊ ጉዳያት በብጉጅለ ብተበግስኡ ክዝትየሎም ጀሚሩ። ቃልሲ ንዲሞክራሲ፣ ሰብኣዊ ሓርነት፣ መሰልን ማዕርነትን ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ብምንውሑ ዝኣክል ናይ ኤርትራ ጸገማት ስለ ዝተሓላለኸ ኣብ መጀመርታ ኣብ መንጎ ገለ ተቓለስቲ ወገናት ናይ ነንሕድሕድካ ምትፍናን፣ ወጥሪን ጉድለት ምትእምማን ነይሩ። እንተኾነ ግን ብምኽንያት በቲ ናይ ዝበዝሐ ሰብ ጽቡቕ ሰናይ ድሌት ሓድሽ ሃዋህው ናይ ምትሕልላይ፣ ምርድዳእን ምጽውዋርን ሰፊኑ።

ድሕሪ ወግዓዊ መኽፈቲ መዓልቲ ነቲ ጉባኤ ተካይድ ሰክረታርያ ንምምራጽ ገለ ብጌጋ ዘይምርድዳእ ዝመስል ነይሩ፣፣ ሕጂ ‘ውን እቲ መብዛሕትኡ ነንሕድሕዱ ዘይፋለጥ ሰብ ብዘርኣዮ ሓልዮትን፣ ጽቡቕ ፖለቲካዊ ድሌት ካብ ጸቢብ ፖለቲካውን ወገናውን ዝረሓቐ ብሰላም ተፈቲሑ። ሰክረታርያ ምስ ቆመት ናይ መደባት ግዜ ሰሌዳ ብምውጻእ ነቲ ተሳታፊ ኣብ 5 ጉጅለታት ተመቒሉ ነቲ ዝቐረበ 4 ሰነዳት ከም ዝካትዓሉ ገይራ። እቲ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ “ጉዳይ ሃገራዊ ሓድነት፣ ብድሆታትን ዕድላትን” ዝብል ሰነድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ ዝነበረ። እዚ ሰነድ ንጉዳይ ሃይማኖት፣ ብሄር፣ ቋንቋ መሬትን ወጽዓን ዝትንክፍ ስለ ዝነበረ ኣዝዩ ኣካቲዑ፣ ንብዙሓት ድማ ብክፉት ወጽዐኦም ክገልጹ ብምኽኣሉ ንተሳተፍቲ ደረጃ ንቕሓቶም ክብ ኣቢሉ ባህሊ ናይ ምጽውዋር ኣተኣታትዩ። ንኣብነት ካብቲ ኣገዳሲ ነጥበ መቐይሮ፣ ገለ ካብቶም ተሳተፍቲ ካብ 1960ታት ኣትሒዞም ዝተሰደዱ መብዛሕትኦም ካብ ምዕራባዊ መታሕት ኤርትራ ብሰንኪ ዝወረዶም ግፍዕታት ናይ መግዛእቲ ሃይለስላሴ፣ “መብዛሕትኡ እቲ ተዛራቢ ትግርኛ ልኡምን ወጽዓና ዘይርድኦን ኮይኑ ስለዝስምዓና ዝነበረ ኣብ ዋዕላ ትግርኛ ከም ዘይንሰምዕ ጸማማት ኮይንና ክንቀርብ ኢልና ሓሲብና ነይርና” ትብል ሓንቲ ካብ ተሳተፍቲ። ኣስዒባ “ደሓር ግን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ምቹእ ሃዋህው ብምዝርራብ ምትእምማን ክንፈጥር ብምኽኣልና እቲ ኩነታት ተቐይሩስ ድሮ ‘ውን ብዙሓት ናይ ቃልሲ ብጾት ብዘይ ኣድልዎን ኣፈላላይ ናይ ሃይማኖት፣ ብሄርን ኣውራጃን ኮይንና ንቕጽል ኣለና” ትብል።

ካብቲ ቀንዲ ኣውንታዊ ኣስተዋጽኦ ናይታ ቀንድን መሰረታዊትን ሰነድ ድሕሪ ብዙሕ ብክፉት ልቢ ዝተኻየደ ክትዓትን ዘተን እምበኣር ኣብ ኣገደስቲ መብዛሕትኡ ናይ ኣካራኸርቲ ጉዳያት ርኢቶታትን ተርድኦታት ኣቀራሪባ። ኣብ ዋዕላ ኣብ ሕቶ ሃገራዊ ሓድነት ንግርጭታት ዝምልከት ኪኖ ብክፉት ልብን ጽቡቕ መንፈስን ምዝርራብ እቲ ጠንቂ ናይ ኩሉ ዓይነት ግርጭታት ስርዓት ህግደፍ  ምዃኑ ፈሊዩ ፈሊጡ (ኣለሊዩ)። ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታት፣ ኣውራጃታት፣ መሬት፣ ብሄራትን ቋንቋታትን በብተራ ዝተራእየ በደል ብዘይካ እቲ ስርዓት ብመንገዲ ከፋፊልካ ግዛእ ዝብል ሜላኡ ገይሩ ኣብ ልዕሊ መላእ ህዝብና ምጥርጣርን ዘይምትእምማንን ንምፍጣር ‘ምበር እቲ ጠንቂስ ንሱ ኢዩ ብምባል ተዓጋጊቦም።

ቀጺሉ ኣገዳሲ ኣርእስትታት ዝነበሩ ከም ሰነድ ኣገባብን መስርሕን ለውጢ፣ መሰጋገሪ መድረኽን ሃገራዊ መርሆን (ቻርተር) በብተራ ድሕሪ ምቕራበን፣ ተሳተፍቲ ብዕምቆት ድሕሪ ምክታዕ          መኣረምታትን ትዕዝብትታቶምን ኣስፊሮም። ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ በቶም ዝቐረቡ ሰነዳት እኳ ሕጉሳትን ኣድናቖቶምን እተገለጹ ግን ኩለን ዝቐረባ ሰነዳት ሓያሎ ጉድለታት ስለዝተራእየ ድሕሪ ዋዕላ ዳግም ብኪኢላታትን ሞያውያንን ተጸኒዐን ክጸሓፋ ዝብል ለበዋ ቐሪቡ።

ብመብዛሕትኡ ተሳታፋይ ሓድነት ንጡፋት ተቓለስቲ ሓይልታት ንምርግጋጽ፣ ብፍላይ ከኣ ነቶም ዝቦኾሩ ኣገደስቲ ውድባት ከም ሰልፊ ህዝብን በርጌሳዊ ማሕበር ስድርን ዝኣመሰሉን ዝጽውዕ ነበረ። 

ድኽመታት ናይ ሃገራዊ ዋዕላ

-    ሃገራዊ ዋዕላ ኣብ ዘተን ሕድገታትን ተሞርኩሰ ሓዲሽ ፖለቲካዊ ባህሊ ብምቛም ንጉጅለታት ኣእሚኑ ብዝያዳ ነጢፎም ኣብ ቃልሲ ኣንጸር ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኣብ ምስታፍ ድኽመት ኣርእዩ

-     ዓቢ ህዝባዊ ደገፍን ሕጋውነትን ኣብ ምድላብ፣ ከምኡ ድማ ህዝባዊ ምትእምማን ኣብ ምስራጽን ሕጽረት ኣርእዩ

-    ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ውድባትን በርገሳውያን ማሕበራትን ንዝነበረ ወጥሪ ዳርጋ ፍርቁ ኣየተሃዳደኦን (ኣየፍኮሶን)

-    ናይ ምጽንባር፣ ውህደት ወይ ሓቛፍነት (ኣሳታፍነት) ግንዛበ ብምውሳኽ ናይ ዜጋታት ደገፍ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምሕላያሉ ከምቲ ዝድለ ኣይቀየሮን፣ ስለ’ዚ ኣብ ክንድኡ ብዙሕነት፣ ውክልናን ግሉጽነትን ኣየረጋገጸን

-    ምሁራት፣ ኣገደስቲ ውልቀ-ሰባት፣ መንእሰያትን ደቂ- ኣንስትዮን ብከምቲ ዝግባእ ኣይሰሓበን

-    ኣብ መንጎ ፖለቲካውያን ውድባትን ናብ ዝያዳ ምምቕቓላትን ናይ ስልጣን ምውድዳር ኣምሪሑ

- ኣብ ሰነዳት ዋዕላ ብዙሕ ናይ ትሕዝቶ፣ ኣሳዃኹዓ ቃላት፣ ንጹርነትን ዘይስሩዕነትን ተደጋጋሚ  ጉድለታት ተራእዩ።

- ደምዳሚ ኣዋጅ ጉባኤ ብጽፉፍን ዝተወሃሃደን ኣገባብ ኣይቀረበን ብፍላይ ከኣ ኣብ መንጎ ናይ ትግርኛን ዓረብን ቅዳሓት ፍልልይ (discrepancy) ናይ ትሕዝቶን ትርጉምን ተራእዩ። ኣብ ውሽጢ ደንበ ተቓውሞ ብፍላይ ድማ ኣብ ህዝቢ ምድንጋር ብምፍጣር ንተኣማንነት እቲ ተቓውሞ ብኣሉታ ጸሊዎ። ነቲ ዝተኸስተ ፍልልያት ብተወሳኺ ብጸላኢን ደገፍቱን ናይ ምምዝሚዙ ዝኣመሰሉ ሳዕቤናት ኣኸቲሉ

ዓወታት ናይ ሃገራዊ ዋዕላ 2010

ኩሎም ተሳተፍቲ ርእይተኦም ዝገልጽሉ ዋዕላ ኢዩ ነይሩ። ብፍላይ እካ ተኣፈፍቲ ንመሰልን ሃገራዊ ሓድነትን ዝምልከቱ ጉዳያት ናይ መሬት፣ ቋንቋ፣ሃይማኖት ብሄር ወዘተ

-    ኣብ ምህናጽ ሃገራዊ ዝርርብ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ባይታ ብምንጻፍ ዕድል ከፊቱ

-    ሰፊሕ ሃገራዊ ጉባኤ ናይ 2011 ናብ ምድላው ብምጽዓር ሓጊዙ

-    ንሓይልታት ናይ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ምጽንባር ወይ ሓድነት ምፍጣርን ንትጽቢታት ወሲኹ ኣጋኒንዎ

-    ብሰሪ ዝበዝሑ ተሳተፍቲ ዝገበርዎ ጸቕጢ፣ ፖለቲካዊ ሰናይ ድሌት (Political will) ብምርኣይ ንዝቦኾሩ ንጡፋት ሓይልታት ተቓውሞ ከም ሰልፊ ህዝቢ EPDP ዝኣመሰሉ ብጽሒቶም (መንበር) ኣብቲ ዝቖመ ኮሚሽን ብምሕዛእ ጻውዒት ኣቕሪቡ

ኣብ መዛዘሚ እቲ ዋዕላ ብመሰረት ዝወጸ ኣዋጅን ዝቐረቡ ለበዋታትን፣ ብሓፈሽኡ ነቶም ዝቦኾሩ ኣካላት ንምሕቛፍ ንሰፊሕ ሃገራዊ ጉባኤ ተሰናድእ ሃገራዊ ኮሚሽን ንዲምክራስያዊ ለውጢ ቅይማ።

ኮሚሽን፣

ዕላማ ሃገራዊ ኮሚሽን ብሓጺሩ ንህዝቢ ኣለዓዒሉን ወዲቡን፣ ተሳትፎ ኩሉ ክውንነት ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ዘረጋግጽ ሰፊሕ ሃገራዊ ጉባኤንዲሞክራስያዊ ለውጢ ብምስልሳል ንምዕዋት ኢዩ። ብመሰረት ውሳኔ ዋዕላ ናይ ዕለት 09 ነሓሰ 2010 ኮሚሽን ብ53 ኣባላት ቆይማ። ንሳቶም ከኣ ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ተወከልቲ ፖለቲካውያን ውድባትን በርጌሳውያን ማሕበራትን ህዝብን ስደተኛታትን ከም ‘ውን ወከልቲ መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ነይሮም።

ሀ. ረቛሒታት ኣባልነት ኣብ ሃገራዊ ኮሚሽን

1 ተሞክሮን ክእለትን ዘለዎ/ዋ ምስ ካልኦት ተራኺቡ ንምርድዳእ

2 ብቕዓት ናይ ፖለቲካውን ምምሕዳራውን ዕማም ኮሚሽን ንምዕዋት ዝሕግዝ ዘለዎ/ዋ

3 ክእለት ናይ ምጽዋርን ትዕግስትን ከም ‘ውን ትኽክለኛን ቅቡልን መልእኽቲ ንምብጻሕ ብቕዓት ዘለዎ/ዋ

4 ዓቕሚ ዘለዎ/ዋ ብግቡእ ናይ ምርዳእ መርገጺ ናይ ካልኦት ወገናትን ኣኽቢቦምና ዘለዉ ሓቅታትን

5 ሓባራዊ ኣተሓሳስባ ዝውንን ኮይኑ/ና ኣድላዩ ኣብ ዝኾነሉ ናይ ምትዕጽጻፍ ክእለት ዘለዎ

6 እኹል ምሉእ ግዜ ዘለዎ/ዋ ዝተዋህበ ዕማም ንምፍጻም

7 ዝኾነ ኣባል ሲቪካዊ ማሕበር (ህዝቢ) ኣብ ኮሚሽን ኣባል ፖለቲካዊ ማሕበር ክኸውን ኣይግባእን

ለ. ሓፈሻዊ ዕማማቱ ድማ እዞም ዝስዕቡ ነይሮም፣-
1 ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት ሃገራዊ ጉባኤ ንምስልሳልን ምድላውን

2 ምውዳብን ምቛምን ኣካላት በርጌሳውያን ማሕበራት (ናይ ዜና ማእከላት፣ መጽናዕቲ ማእከላት, መንእሰያት፣ ደቂ- ኣንስትዮ ካልኦት ማሕበራዊ ቀጸላታት ኣካላትን) ኣብ ትሕቲ ጽላል ናይ ሓደ መርበብ

3 ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ኣንጻር ዲክታቶርነት፣ ኣድማዒ ህዝባዊ ተሳታፍነት ዘረጋግጽን ኣብ ጎድኒ ናይ ተቓውሞ ሓይልታት ብምዃን ዲምክራስያዊ ለውጢ ንምጉንጻፍ መደባት ምቕማጥ

4 ሓፋሽ ህዝቢ ዓዲምካ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝቃለሱ ዘለዉ ተቓወምቲ ንጥፈታት ንምምዋልን ምድግጋፍን። ማለት ሳንዱቕ ናይ ማዕከን ገንዘብ ምቛም።

5 ዜናዊ ዲፕሎማስያዊ መደባት ብምቕማጥ፣ ኣንጻር ዲክታቶርያዊ ስርዓት ንጹር ፖለቲካዊ ዘተን ዝርርብን (ክትዓት) ብምምዕባል ኣብ መንጎ ኣካናውና ህዝቢ ኤርትራን ፖለቲካዊ ሓይልታትን ምትእምማን ንምህናጽ ዝደፍእ ዝዕላማታቱ

6 ኣብ ስደት ዝርከብ ህዝብና ወዲብካ፣ ጨናፍር ተሓጋገዝቲ ሽማግለታት ኮሚሽን (ሓይልታት ተቓውሞ) ብምቛም ስርሓት ኮሚሽን ኣብ ህዝባዊ ኣቃውማ (ፍሬም-ዎርክ) ከም ዝሙርከስ ምግባር

7  ኣብ ዋዕላ ምስታፍ ምስ ዝቦኾሩ ፖለቲካዊ ውድባትን በርገሳዊ ማሕበራትን ተራኺብካ ብምዝርራብ ሓድነት ሓይልታት ተቓውሞ ንምጉንጻፍ ምእንቲ ንምስታፎም ጻዕሪ ምክያድ

እቲ ኮሚሽን ኣብ ኣጀማምርኡ ንጹር ኣቃውማ (ቅርጺ ሽማግለታት)፣ ኣካናውና (ውክልና)፣ ከም ‘ውን እዞም ኣብ ሀ ንረቛሒታት ኣባልነት; ኣብ ለ ከኣ ንሓፈሻዊ ዕማማቱን ናይ ግዜ ገደቡን (ካብ 1-11/2 ዓመት) ዝምልከቱ ኣቐዲሞም ከም ቅርጺ (ንድፊ) መልክዕ ንተሳተፍቲ እቲ ዋዕላ ብምቕራቡ ሓደ ዓቢ ኣውንታዊ ኣስተዋጽኦ ኢዩ ክበሃል ይከኣል። ስለዚ ኩሎም ኣብ ዋዕላ ዝተሳተፉ ከባቢ 330 ሰባት ብዛዕባ ኮሚሽንን እቶም ዝመረጽዎም ሰባትን ዳርጋ እኹል ዘይጉዱል ሓበሬታ ነይርዎም ማለት ኢዩ፣፣ እቲ ኮሚሽን ቴክኒካዊ ስራሕ ዝዓይ ኣሳላጢ (facilitator) ናይ ምስንዳእ ኣካል ደኣ ‘ምበር ናይ ስልጣን በዓል-መዚ ኮይኑ ዝለዓለ ተጸዋዒ ኣካል ናይ ደንበ ተቓውሞ ኮይኑ ኣይኮነን ብመሰረቱ ዝቖመ።

ንምክትታሉ ክጥዕም እምበኣር ነቲ ዝነበረ ክስተታት ናይ ኮሚሽን ብቅደም ተኸተል የቕርበልኩም ኣለኹ፣-
ይቕጽል

በረኸት ካሕሳይ
ኣባል ቦርድ ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ (EYGM-UK)

 

Interview with Bereket Kahsay October 10, 2011 Source assena

PART I: RE-BRANDING OF THE OPPOSITION by Bereket Kahasay

PART II: RE-BRANDING OF THE OPPOSITION: Civil Society Vs Youth and women by Bereket Kahasay

ናብ ዝኸበርክን ዝኸበርኩምን ኣባላት አጻረይት ኮሚቴ፡

ዓገብ ነዚ ሃገራዊ ጉባኤ ዝመጠጡ ሸነኻት

ኣብ ጉዲይ ሃገራዊ ዋዕሊ ብሰሌፊ ዱሞክራሲ ህዜቢ ኤርትራ ዜተፈጸመ


ኣብ ጉዲይ ሃገራዊ ጉባኤ ብመራሕቲ ኪዲን ተዯግመ

EDA: STOP AUGUMENTING THE SUFFERING OF THE ERITREAN PEOPLE


 

After the AWASA NATIONAL CONGRESS 2011

ሓጺር ጸብጻብን ትዕዝብትን ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ፤(ብግዱሳት ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ)

መሪሕነት ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ምጅማር ስርሑ፡ ብግስ ከይበለ ዝወሰዶ ዘይሕጋዊ ናይ ምድስካል ስጉምቲ ይኹን፡ ዓመት ሙሉእ ብዘይ ፍረ ዘሕለፎ ግዜ ተደማሚሩ እቲ “ደሞክራሲያዊ ለውጢ” ይኹን “ምድሓን ህዝብን ሃገርን” ዝብል ኣምራት ተግባራዊ ናይ ምዃን ዕድሉ ምህሙን ምዃኑ ግሉጽ እንዳኾነ ከደ

Reflections of a semi-outsider on the National Congress

ENCDC Awasa National Congress in the Name of People!

An Office Full Of Mice

Popular uprisings are collective responses to injustices, undemocratic, suppressive and oppressive..

Some responses to Interview with Dr. Yosuf Berhanu, Executive Chairman of the Eritrean Democratic Assembly – Part 2

http://assenna.com/interview-with-dr-yosuf-berhanu-executive-chairman-of-the-eritrean-democratic-assembly-part-2/

መዋእል ጀብሃን ሻዕብያን ኣብቂዑ ስለ ዝኾነ፡ ኩላቶም ብናይ ትማሊ ዝሓስቡ፡ ነይረ ጥራይ ዝብሉ ሰባት ኣብ ክንዲ ናብ ስልጣን ምምጥጣር፡ ስልጣን ነቲ ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ሃገርን ህዝብን ዝሓስብ መንእሰይ ኣረኪቦም ከም ኣቦታት ወይ ዓበይቲ ዓዲ መጠን ኣማኸርቲ ክኾኑ ጥራይ’ዩ ዘለዎም። ሓድሽ እንጌራ ከሎ ዝዓሰወ እንጌራ ደጊም ዘድሊ ኣይመስለንን። Read more

A Response To Hailemariam Tesfay:

Almaz says:

I thank Dr Yosuf Berhanu and Michael Abraha, one of the best journalists. I am one of the people who support any collective resistance to the self-appointed wild beast-HIGI-GIDEF. I expect a lot and different role from Dr Yosuf.
One bitter true that Dr Yosuf and all other traditional opposition organizations need to understand is that so far they have not able to convinced the people. If people don’t see a better alternative, they prefer their known devil. HIGI-GIDEF is Arch-DEVIL but they are lucky they have never challenged enough by oppositions groups.
Dr. Yosuf’s first assignment should be not to ask for recognition from US, EU, IGAD, but to prepare more inclusive congress that opens a new door to those groups pushed by plan to be out of the game.
The good doctor needs to be wise. Congress is something, reality is another. What is needed now is building credibility in the eyes of the whole Eritrean people (forget the ethnic, religious, provincial lines…these words are meaningless on the dictionary of the new generations. Now is time of the new generation).
The fact of the matter is change will be coming from inside, those of us living outside will have a part before- during- and- after the change, however, not because of the past or coming congresses or names of political organizations it will be based on credibility in the eyes of the whole Eritrean people.

Haftkum,
Almaz read more comments

ኣደቡሓ ኣብ (ሃዋሳ) ክድገም !

ዘይሕጋዊ ውሳነ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ልዕሊ ዓለም-ለኻዊ ምትእስሳር ኤርትራውያን (EGS)

ጉዕዞ ደንበ ተቓውሞ ኣብ ቃራና መንገዲ፡፡

እቲ ደንበ ተቓውሞ ከምቲ ኣቐዲሙ ተገሊጹ ዘሎ እቶም ካብ 1981 ኣትሒዞም ክቃለሱ ዝጸንሑ ንርእሶም ኣብክንዲ ብሓደ ኮይኖም ዝሰርሑ ኣብ ዝተፈላለየ ውድባት ኮይኖም ዝበዝሐ ጊዝዮኦምን ሓይሎምን ኣብ ነንሕድሕዶም ከዋፍርዎ ዝጸንሑ ኢዮም፡።

እቶም ካብ 2001 ዝጀመሩ እውን ሓቢሮም ኣብ ክንዲ ዝኸዱ ኣብ 2004 ተመቃቒሎም፡፡ ኣብ`ዚ ቀረባ 2009 እቶም ዝተመቓቐሉን እቲ ነባርን ከምቲ ኣብ ላዕሊ ተገሊጹ ዘሎ ሓድነት“ሶድዩም“ ጌሮም ኣይሰለጦምን ጥራይ ዘይኮነስ ኣገባቡ ዝሰሓተ ስለ ዝነበረ በርዒኑ ተሪፉ፡፡ ናይቶም ኣቀዲሞም ዝገበሉ ኣንዳተጸልኤ ኣትማን ዝነበሩ ክንግብል ኢና ዝብሉ ቀንዲ መሳርሒ ናይ ወልቀ መላኺ ዝነበሩ ከም እኒ ሃብተማርያም በርሀ ዝብሃሉ ምቅልቃል ጀመሩ፡። ከይጸመደ ኣንጎደ ዝብሃል ምስላ ክደግሙ እውን ተራእዩ፡፡ ንክፋእን ቶንኮልን ምስ ህ.ግ./ደ.ፍ ኮይኖም ዝገበርዎ ተናዚዞም ኣብ ክንዲ ምስ ህዝቦም ምዕራቕ ካንቦ ብምቕያር ኣብ ሓዲሽ ካንቦ ተቓውሞ ኮይኖም ካብ ጎይቶኦም ውልቀ መላኺ ዝተማህርዎ ንብጾትካ ከመይ ጌርካ ትመልኽ ሜላ ከዘውትሩ ፈቲኖም፡። ግን ከም ቀደም ይመስለክን ውሕጅ ይወስደክን ኮይንዎም ውልዕ ቅህም ኢሎም ተሪፎም እንተለው ድማ ክተርፉ ኢዮም፡፡ እዚ ምትንባይ ዘይኮነስ ተግባሮም ባዕሉ ሶንኮፍ ስለ ዝኾነ ኣይክህሉን ኢዩ፡፡

ናብ ኪዳን ክምለስ፡ ኪዳን ዝተመስረተሉ እዋን ብልክዕ እኳ እንተዘይፈለጥክዎ ኣብ 2007 ኣብ ክልተ ተመቒሉ ከምዝነበረን ኣብ 2008 እንደገና ነቲ ዝፈላሊ ጸገም ኣሊና ብምባል  ሓደ ከምዝኾነን ዝዝከር ኮይኑ ኣብ 2010 ዋዕላ ንምክያድ ተወሲኑ ኮምሽን ተገይሩ ናብ ዋዕላ 2011 ኣብ ኣዋሳ ተበጺሑ፡፡ ኣብቲ ዋዕላ ዝነበረ ንዝደለኻዮ ብኢዱ ወጢጥካ ብምውሳድ ዝግበር ዝነበረ ጎቦ ባይቶታት ኩሉ ኣብኡ ዝተሳተፈ ዝምስክሮ ኢዩ፡፡ ብፍላይ ኣድሓኖም ዝገብሮ ዝነበረ ንጡፍ ምስ ዝተፈላለዩ ባእታታት ርክብ ካብቲ ብድምቀት ዝተዓዘብናዮ ምንባሩ ምስ ብዙሓት ብጾት ኣብቲ ቦታ ተዘራሪብናሉ ኔርና ኢና፡፡ ዘይንቡር ዕርክነት ሑሰን ከሊፋን ኣድሓኖምን እውን መጫረቒ ኮይኑ ኔሩ ኢዩ፡። ምሉእ ይግበሮ ዝብል፡፡

ኣድሓኖም ኣባል ፈጻሚ ኣካል ኪዳን ኣይኮነን ይኹን እምበር ፈጻሚ ኣካል ክእከብ እንከሎ ኣብቲ ከባቢ ኮይኑ ነቲ ዝግበር ዝነበረ ኣኼባታት ብምልክትን ብሞባይልን ጌሩ ይቆጻጸሮ ከምዝነበረ ይርኤ ኔሩ ኢዩ፡። እዚ ተዳኺሙን ዛሕቲሉን ዝነበረ ኪዳን ስለምንታይ ኢዩ ድሕሪ ምምስራት ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ብናህሪ ክነጥፍ ጀሚሩ? እዚ ሕቶ`ዚ ኢዩ ንተግባራት ኣድሓኖምን በሺር ኢሳቕን ተወልደን ደቂ መዛምርቶምን ዝገልጽ!!

ሓጂ ኑር ካብቲ ሓድነት “ጨውን ሶድዩምን“ ምስ ዶክተር ተስፋይን ኣድሓኖምን ዝተፈንጨለ ኢዩ፡፡ ንውድቡ ወኪሉ ናብ ኪዳን ምስ ከደ ኣብ ህዝባዊ ጉዳያት ተመዲቡ፡። ዳርጋ ንዓመት ምሉእ ደቂሱ ድሕሪ ምጽናሕ ድሕሪ ምምስራት ባይቶ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንህዝቢ ክእክብ ጀሚሩ ብመሪሕነት ኢስሃቅ በሺር ንሃገረ ስዊደን ብምጋሽ እውን ኣኬባ ኣካይዶም፡፡ እቶም ዝተኣከቡ`ውን ተጋግዮም ኢዮም፡፡ ክነጽግዎም ኔርዎም፡፡

ባይቶ ተመስሪቱ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ባይቶ ክምእዘዝን ባይቶ ኣድማዒ ክኸውንን ዝምተገብኤ እምበር ንባይቶ ንምድኻምን ንጥፈታቱ ንምድኻምን ተባሂሉ ብፈጻሚ ኣካል ኪዳንን ናይ ጎቦ ኣመኻሪኡ ኣድሓኖምን ዝወጸ ውጥን ህዝቢ ነቒሑ ክብድሆ ይግባእ፡፡ስለዝኮነ እዚ ኣብ ሃገረ ስዊደን ብስም ዲሞክራስያዊ ኪዳን ኣኼባ ዝገበረ ጉጅለ ኣብ ካልእ ናይ ኤውሮጳ ይኹን ሕቡራት ሃግራት ኣሜሪካ ኣውስትራልያን ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ከይገብር ብትብዓት ክምከት ኣለዎ፡፡ ብዝተረፈ እዞም ዕድመ ህ.ግ.ደ.ፍ ዘናውሑን ተካእቱ ክኾኑ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለው ንፍለጦም ፈሊጥና ዝግባእ መልሲ ንሃቦም፡፡

ነቶም ቆሪጾም ተላዒሎም ዘለው መንእሰይ ወለዶ ተካእቲ ሃገሮምን ምምሕዳሩን ስለዝኾኑ ከነተባብዖምን ክንድግፈምን ይግባእ ፡፡ Read more

ዝተቐስመ ትምህርቲ- ዋዕላን ሃገራዊ ጉባኤን ብመንጽር ህሉው ብድሆታትን ክውንነታትን

መእተዊ፣ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ክንከታተሎ ከም ዝጸናሕና መጀመርታ ብዛዕባ ኣድላይነት ምክያድ ሃገራዊ ዋዕላን ኣገባብ መስርሕ ምስንድኡን ንዕኡ ዝነቕፉን ዝድግፉን ዝኣመሰሉ ንጡፋት ሓይልታት ናይ ደንበ ተቓውሞ ዘጠቓለሉ ጽዑቕ ንጥፈታት እኹል ሸፈነ ብምርካብ ኣቓልቦ ብዙሓት ስሒቦም። ከም ሳዕቤኑ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ጥራይ ከይተሓጽረ እቲ ኣርእስታት ብመንገዲ ዘለዋ መራኸቢ ብዙሃንን (ዌብ ሳይታት) ፓልቶካትን ሓፋሽ ህዝብና ከም ዝሳተፎን ርእይቶታቱ ብመጠኑ ከም ዘስፍርሉን ተገይሩ።

ብሓፈሽኡ “ዕላማ ምቅናዕ ክልቲኡ ሃገራዊ ዋዕላን ሰፊሕ ሃገራዊ ጉባኤን ‘ምበኣር ንኹሎም ሓይልታት ተቓውሞ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ መጋባኢ መደረኽ ብምቕራብ ንፖለቲካዊ ጉዳያት ብሰላማውን ኣብ  (structured) ሃዋህውን ኮይኖም፣ ግርጭታት ኣብ ምምሕዳርን ምፍታሕን ብምቱኳር ኣብ ትሕቲ ስምምዕ ምህናጽን ዝተቐርጸ (ዝተሸከለ) መቓን (ማለኮ-ዕዮ framework) ንክዘራረቡን ክዛተዩን ምእንቲ ባይታ ንምፍጣር ኢዩ።”

ናብ ቀንዲ ኣርእስተይ ተመሊሰ ብሰፊሑ ተሞክሮታት ዋዕላ፣ ኮሚሽን፣ ሃገራዊ ጉባኤን- ህሉው ብድሆታትን ክውንነታትን ኣተኩረ ሰፊሕ ሓፈሻዊ ገምጋም በብንኡስ- ኣርእስቲ ከቕርብ ክፍትን ኢየ። read more

ፍልልያት ውድባት ኤዲኪ ይጋፋሕ ኣሎ፤ እስላማዊ ሰልፊ ንፍትሕን ልምዓትን ኣባልነቱ ደው ኣቢሉ፣ ህዝቢ ቍጠዐኡ ይገልጽ ኣሎ

Kidan after the Awasa conference

Reshaping History: The Role Of Wild Cards

EDA Attacked Coalition of Willing:  EDA, indirectly kicked out the civic organizations to the periphery and attacked the coalition of willing that was formed at the congress. ENCDC is the coalition of the willing that was formed by EDA, civic society, non-EDA political organization, and individual citizens, at the congress of Hawassa. EDA striked out the membership of EGS by creating its own rule which is contrary to the spirit and guidelines of the congress. It is irony to eject one of its coalition members while it is supposed to bring others to the loop of broader alliances. Look to the reaction against the chairman of ENCDC in this (video).

Adulis Eritrea · Top commenter · Sawa Looking at the plight of the thousands of Eritrean refugees in Sudan and Ethiopia who are kidnapped and resold multiple times, what a mess did we create in Eritrea? I can not find any similar human tragedy befalling to my ancestors on this scale in history.
Like many Eritreans, I am wondering too, why are the Eritrean opposition groups based in Ethiopia and in Sudan, not addressing this serious Eritrean mass tragedy? If the Eritrean opposition groups can not address the misery taking place right on their faces, how do we expect them to address the "national" issues? In this 21st century, it was humiliating, this Thursday afternoon, to hear the terror and anguish of Eritrean women and children captives in Sinai Egypt, talking over the phone to the heroic Meron Estifanos on Radio Erena. Read moreRead more

Eritrean Democratic Alliance: Authority Without Legitimacy: The chairman of the ENCDC and the EDA are now proved to be the obstacles to the idea of transformation and collective leadership. None of them dare to speak a word about transformation, for mortal fear of negating their political cultures as “old-school of politics.” In fact they are telling us that “transformation is dissolution” and it is insane. Indeed they are really from the old school of politics, who even don’t understand the difference of “transformation” and “dissolution.” Please tell them transformation is not dissolution. Read more

ENCDC – Hawassa Congress: After Hawassa, the prospects looked positive and encouraging: unfortunately now, after eight months later, it is looking so bleak and depressing state of moving on the same spot. What happened? Was it just another event like all the failed events? Read more

ብኣሕመድ ናስር ዝምራሕ: ብድሕነት ግንባር ዝፍለጥ ውድብ፡ ብመንገዲ ዓብደላ ማሕሙድ ናይ ህዝባዊ ጉዳያት ሓላፊ ኣቢሉ፡ ናብ ኣባለቱ ዘመሐላለፎ ስቱር ዘዋሪ መልእኽቲ እንሆ። ምንጪ ኣልናህዳ (alnahda)

http://www.meskerem.net/abdallaMahmud.htm

Youth Rebellion: Limitations, Challenges, Opportunities And Expectations

The youth like the traditional opposition are also divided on issues (peaceful or any means of struggle, support the ENCDC or the EPDP, cooperate with Ethiopia or not, work independently or with the existing opposition, is the current problem in Eritrea based on the personality of Isaias or it is a system problem, shall we focus on just toppling the regime or shall we take into account also how the Eritrea of tomorrow will look like). The traditional Eritrean opposition on its side has failed to attract the youth and there is a fierce competition among the political parties and civil societies to win the youth which contributes to its division. There is also competition and struggle for leadership within and among the youth groups. The EYSC North America held a conference in the USA, other youth groups are planning to hold a global conference in Sweden in August. I am not sure how many of the youth groups practice democratic principles: have clear programs, hold regular meetings and elect their leadership on regular basis, abide by decisions taken by the majority. Yet it is important that the youth groups unite and consolidate their forces on general issues that concern all of them. Read more

Comment wrote on ጉዳይ ሓድነት ኣብ ጽልግልግ፤:

Semret Yemane on December 26, 2012 at 12:48 am said:

”ዘይተጽግበ ቅጫስ ኣብ ሞቕሎኣ እንከላ ትፍለጥ”፡ ከም ዝበሃል ጉዕዞ ኤዲኪ ከይዱ ከይዱ ናብ ፍሽለት’ምበር መንገዲ ዓወት ከምዘየምርሕ ጋህዲ እናኾነ መጺኡ እዩ። ኤዲኪ ሃገራዊ ዋዕላ ናይ ምድላው ሓላፍነት ተሸኪሙ ብግስ ካብ ዝብል፡ ዓብላሊ ኮይኑ ክወጽእ ኣብ ኩሎም መድረኻት ተቓሊሱ’ዩ፡፡ ንሲቪክ ማሕበራትን ካብ ኤዲኪ ወጻኢ ዝኾኑ ፖሎቲካዊ ውድባትን ክብሪ ብምኽላእ ሸርሕታት ክፍጽም ተራእዩ። ዓገብ ተባሂሉ ኣይሰምዐን። እንተኾነ ግን ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ ዝሓሰቦ ኣይሰመረሉን። ይኹን’,ምበር ብውሳኔ ሃገራዊ ዋዕላ መሰረት፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ሃገራዊ ጉባኤ ከዳሉ ሓላፍነት ዝተሸከመ ሃገራዊ ኮምሽን፡ ዝተወሃቦ ሓላፍነት ብብቕዓት ከይፍጽም ምሕንኳሉ ስርሐይ ኢሉ ተታሓሓዞ። 60% ወከልቲ ሃገራዊ ጉባኤ ካብ ነጻ ህዝቢ ክኾኑ ዝተመሓላለፈ ውሳኔ ብምድፋእ፡ ሲቪክ ኣባላት ውድባት ኪዳን ብሽም ህዝቢ ኣብ ጉባኤ ንምስታፍ ክንደይ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ተራእዮም። ከም ውጽኢቱ ድማ፡ ሃገራዊ ጉባኤ ብኣባላት ኤዲኪ ተዓብሊሉ፤ ሃይማኖታዊ ተዋጽኦ ተናጊዑ። ይኹን’ምበር ካብ ኤዲኪ ወጻኢ ዝነበሩ ወከልቲ ሲቪክን ፖሎቲካዊ ውድባትን ህዝብን ልቢ ኣዕብዮም እንተሓለፉዎ’ውን ወከልቲ ኢዲኪ ”ደው በለለይ’ሞ ክብለጸልካ” ብዝዓይነቱ ኣከያይዳ፡ ሃገራዊ ቅዋም ኣብ ዘይእዋኑ ከጽድቑ ዝከኣሎም ተማዊቶም። እዚ’ኣ ክትስገር ዘይትኽእል ነገር እያ ነይራ። ሃገራዊ ጉባኤ፡- ኣዋሳ ዕለተ ቀብራ ምኾነት ነይራ’ምበር ምጽዳቕ ሃገራዊ ቅዋም ከምቲ ኤዲኪን ተዳሙንን ዝተመነዩዎ ኣይምኾነትን ነይሩ። ብዝኾነ ዕረ እናጣዓሞም ገዲፎማ። ካብኡ’ሞ ናይ ስልጣን መዘወር ንምሓዝ ናይ ዓይኒ የብለይን ስኒ የብለይን ቃልሲ ኣካየዱ። ባዕላቶም ፖሎቲካዊ ውድባት እዮም ኢሎም ኣራርዮም ዘምጽኡዎም ወከልቲ ”ውድባት”፡ ኣብ ሕቶ ስልጣን ምስ ኮነ፡ እንታይ ኢሎም ክዝክሩዎም። ሓደ-ሓደ ወንበር ክልግሱሎም’ውን ኣይደለዩን፤ ኣጃይብ እዩ። ነብሲ ወከፍ ኣባል ኪዳን(ዓብይ እየ ዝብል ይኹን ደቂቕ) ኣርባዕተ ወንበር እንተዘይረኺብና ሞይትና ንርከብ ኣሎና በሉ። በቲ ካልእ ድማ ተገኒዝኩም ትቕበሩ’ምበር ንሳስ ኣይትረኽቡዋን ዝብል ሽነኽ ድማ ነኺሱ ሓዘ። ዕረ እናጠዓሞም፡ ሹዱሽተ ወንበር ክገድፉ ተገደዱ። እተን ብማዕረ ዘይምቀላ 38 ወናብር፡ ኣብ ሞንጎኦም፡ ንስኻ ንኡሽተይ ኢኻ፡ ንስኻ ግን ዓብይ ኢኻ ብምባል ክማቐሉወን ኣይደፈሩን። ከም መዋጽኦ ዕጫ ንግበረለን ኢሎም ሻሕ እንተኣበሉ፡ ወዮም ዓበይቲ ኢና ዝብሉ ሰለስተ-ሰለስተ ወንበር በጽሖም። መንበር ናይ ፈጻሚት ድማ ከምኡ ብዕጫ ተማቐሉዎ። ናይ ሕኸኸሚ ክሓከካ ኣከያይዳ። ንዓይ እንታይ ትብለኒ፤ ንዕጫኻ ርገም ንዕድልካ መርቕ ዝኾነ…

ኣብ ንጥፈታት ፈጻሚት ባይቶን ሃገራዊ ባይቶን ምዕንቃፍ ተዋፊሩ ዝጸንሐ ኤዲኪ፡ ዓመታዊ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ፡ ኣብ ቀንዲ ኣጀንዳታት ኣትኵሩ ክግምግም ንረብሕኡ ኣይኮነን። ኣብ ኮለል ጊዜኡ ከባኽን ዝገብሮ ኣርእስቲ እንተተረኺቡ፡ ኣብኣ ከምዝንጥልጠል ፍሉጥ እዩ ነይሩ። ኣጋጣሚ ድማ መግለጺ ደምሓኩኤ ረኸበ። እዚኣ ከመይ ዝመሰለት ጮማ ኣጀንዳ ኤዲኪ ኮይና፡ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ክትቅብቀብ ጀመረት። ቅድሚኡ ዝነበሩ ትሽዓተ ወርሓት እንታይ ተሰሪሑሎም ብዘየገድስ፡ መግለጺ ደምሓኩኤ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ተሰርዐት። ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ካርዶም እናሓረረ ዝመጸ መራሕቲ ተዳሙንን ምስኦም ተለጢፎም ኣጀንዳ ስልጣኖም ጥራሕ ዝሓስቡ ተበለጽቲ መራሕት ውድባት ኤዲኪ፡ ኣብ ሓንቲ ቁራዕ ተኣኪቦም፡ ብሓባር ክቑዝሙ ተራእዩ። መራሕቲ ተዳሙንን ተበለጽቲ ሽነኻትን፡ ብሓንቲ እምኒ ክልተ ዑፍ ናይ ምህራም ጥበብ ያኢ ተታሒዙለይ፡ ንያት ህዝብና ዝሃረመ ፈጺሙ ሓላፍነት ዝጎደሎ ኣካያይዳ ተኸተሉ። መራሕቲ ተዳሙንን ተበለጽቲ ሸነኻትን፡ ኣብ ትዕዝብቲ ንወድቕ ኣሎና፤ መንዓቒና እዩ’ውን ከይበሉ፡ መወከሲ ሕጊ ዘይብሉ፡ ኣብ ዓዲ እንዳማቶም ኣካኪ ዘራፍ ክብሉ ተራእዩ። ናይ ብሓቂ ድማ፡ ኪዳንን መሓዙቱን፡ ኣብ ደምበ ተቓውሞብ ምህላዎም፡ ተቓለስቲ ምእንቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣይገብሮምን። ፖሎቲካዊ ስልጣን ጥራሕ ዝሓልሙ፡ ካብ’ቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ዝኸፍአ ባህርያት ዘለዎም ተቓወምቲ ሓይልታት ከምዘጋጥሙ ታሪኽ ደጋጊሙ ይምህረና እዩ፡፡ ውድባት ኤዲኪን ተዳሙንን ድማ ካብ’ዚ ባህሪ’ዚ ዝተፈለዩ ኣይኮኑን። እዛ ሓቂ’ዚኣ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ከንጸባርቑዋ ምጽነሖም ሓቂ እዩ፤ ኣብ 2ይ ስሩዕ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ድማ ፈጺሙ ብዘየጋጊ መንገዲ፡ ጸረ ዲሞክራስን ጸረ ህዝብን መንነቶም ተቓሊዑ እዩ። ናይ ብሓቂ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓይሊ ተቓውሞ፡ መን ንሓቀኛ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ይቃለስ፡ መን ከ ስልጣን ካብ ህግደፍ ምምንጣል’ምበር ኣጀንዳ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዘይብሉ፡ ዝብል ሕርሕራይ ገይሩ ኣብሪሁ ኣሎ። ብርግጽ እዞም ኣብ ደምበ ተቓውሞ ዘለዉ ጸረ ዲሞክራስያዊ ሓይልታት፡ ብቐዳምነት ዝስርዑ ጸላእቲ ኣይኮኑን። እሙናት ፈተውቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ግን ኣይኮኑን። ቀዳማይ ጸላኢና ህግደፍ እዩ። እዞም ጸረ ዲሞክራስያዊ ሓይልታት ጎቢዞም ዕድል እንተረኺቦም ግን፡ ናይ ጽባሕ ቀንዲ ሓደጋ ምዃኖም ኣይተርፎምን። ስለዚ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝቃለሱ ሓይልታት ብቱኩርነት ከስተብልሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ነዞም በብእዋኑ ጸረ ዲሞክራስን ጸረ ህዝብን መንነቶም እናተቓልዑ ዝመጹ ዘለዉ ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ ካብኦም ርሒቕካ ዘይኮነስ፡ ምስኦም ወይ ኣብ ቀረብኦም ኮይንካ፡ ብምቅላስ’ምበር ካብኦም ርሒቕካ መንነቶም


AFTER THE BSHFTU CONFRENCE 2012

ምንቅስቓስ መንእሰያት ኣብ ቃራና መንገዲ

The Bshftu Fountain Of Youth

Though this is something many Eritreans turned a blind eye on and avoided talking about for the last decade or so, the interference, whatever the reasoning, whatever the excuse, should be merciful. Heavy handedness as we have been witnessing it since the creation of the Eritrean Commission is not a right strategy to pursue. But first let me clear the mistake of Eritrean partners before I delve into that of the Ethiopian partners. All of you who scream democracy and qolqual and Jinni Efrit, a process of selection has nothing to do with the democracy that you deafen us with. If you are true to the democratic ideals as you claim, then you should shun anything that involves selection. I do not care why the Ethiopians do it, but you supposed to be the owners of the case, it is an Eritrean case. Before you lecture others on the merits of whatever it is that you do, either swear not to use the word democracy at all, strike it out of your vocabulary, or reject anything that contradicts it, selection being on the top of the list. read more

ERi Adal tv : An Interview With Activist Kedija Taha

ጉጅለ ስድሪን ሃለዋቶምን

ኣብ ጉዲይ ሃገራዊ ዋዕሊ ብሰሌፊ ዱሞክራሲ ህዜቢ ኤርትራ ዜተፈጸመ
ኣብ ጉዲይ ሃገራዊ ጉባኤ ብመራሕቲ ኪዲን ተዯግመ

 

ኣብ ለንደን፣ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ምዕዛዝ ሕድሕድ ምትእምማንን ምህናጽ ሓያል ማሕበረሰብን ዘተኮረ ናይ ክልተ መዓልታት ኮንፈረን

nYoutubeame">you

 

 

Why the Eritrean opposition movement failed to bring any change inside Eritrea so far?

Shame on You!! The leaderships of the so called “secular forces”- EPDF (Sagem) and ESNF (Dihnet)

By Fesseha Nair. The Eritrean Opposition forces for democratic change either the political or civil society still fail to move beyond their organizational structure and couldn’t identify their roles. In this article, I will deal on some of the main problems facing us to remove the oppression. The first problem is the diffused relationship and roles of the political and civil society organizations, and the second is lack of integration between the political opposition groups Readmore

FIRST RED SEA AFAR DIASPORA CONFRENCE

ነጻ ማሕበር ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንሰላምን ዲሞክራስን- ዞባ ኤውሮጳ

2ይን ሓደነታውን ጉባኤ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስን ሎሚ ዕለት 13 ሕዳር 2012 ንካልኣይ ማዓልቱ ቀጺሉ ዊዒሉ።

መንእሰያት ኣባላት ግሃድኤ ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ኣካይዶም

ምስረታ ግንባር ዓደ‘ቦ ሓርነት ኤርት

Comment wrote on ምንቅስቓስ መንእሰያት ኣብ ቃራና መንገዲ

Yerhwo goita Wereket TaEsa on December 26, 2012 at 12:48 am said:

First was jebha shabia Eritrean blood poured in vain.

Now it is Eysc vs EYSNS : SMERRR VS tESHAMO Yonatan vs Biniam, with fishy regionalist motives. thank God this time they are not armed.

Yerhwo baelu

 

መግለጺ ባሕቲ ሓደ መስከረም 2012ዝደልዩ ደቂ ዓዋተ ዘይደልዩ ከA ደቂ ትሽዓተ ብሄራት [ቤት ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን ዲምሓኩኤ መስከረም 01 2012]

.."ናይ Eድሪስ ዓዋተ ሃገራውነት (nationalism) ግን ኹሉ ኤርትራዊ ዝስማማዓሉ ዛEባ ኣይኮነን፡፡ ሽፍታ ስለ ዝነበረ ሃገራዊ ክብሃል ኣይግብAን ማለት ከA ቅኑE ኣይኮነን፡፡ ምኽንያቱ ሽፍታ ወይ ከA ጭውዝበለ Eሉልን ጸረ ህዝቢ ጸኒሑ ተቀይሩ ንሃገር ዝጠቅም ስራሕ Eንተፈጺሙ ንቅበሎ ጸጋ ስለ
ዝኾነ፡፡ ንሓደ ሃገራዊ Eንተ ብፍላጥ ወይ ከA ንሕነ ህዝቢታት ሃገር ንዝጨፍጨፈ ገበነኛ ከም ሃገራዊ ምቅባልን ምስ መዓልቲ ናጽነት ብምትEስሳር ነቶም ግዳያት ክስEስU ምግባር ግንናይ ገበን ገበን Eዩ፡፡ ሓምድ Eድሪስ ዓዋተ ኣብ ልEሊ ብሄር ኩናማ ዘብጽሖ ህልቂት ከቢድIዩ፡፡ ሓቂ ዶ ሓሶት ንምርግጋጹ’ውን መጽናEትን ግዜን ክወሃብ ድኣሉ ዝግባE Eምበር
ንሓደ ሸነኽ ንምኽሳብ ኣብዚ ናይ ገበን ታሪኽ ብምንጥልጣል ሓባራዊ ሃገራዊ ምርድዳE ኣብዘይበጸሕናዮ ጉዳይ ከም ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ውራይ ጌርካ ምውሳድ Aብ ልEሊ መሰልዜጋታት ምEንዳር Iዩ።ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) ሓምድ Eድሪስ ዓዋተ AብልEሊ ብሄር ኩናማ ዘብጽሖ ህልቂት ካብ ዘይምፍላጥ ወይ ዓቕሚ ብምስኣን Aይኮነን ክሳብሕጂ ትም መሪጹ ዝጸንሐን፡ ሎሚ ከቃልሖ ዝመረጸውን ካብ ወትሩ ፉሉይ ዓቕሚ ስለዝረኸበን ስለዘዋህለለን ኣይኮነን፡፡ Eንታይ ድኣ ንቅሓት ሕብረተሰብ ኩናማን ሰዓብቱንAባላቱን Aብ ግምት ብምEታውን Aብ ሕሉፍ ታሪኽ ተንጠልጢሉ ነዚ ጉዳይ ቀዳማይAጀንዳ ቃልሲ ክገብር ስለዘይመረጸ ጥራይ Eዩ፡፡ ሓቂ ተቐቢሩ ስለዘይተርፍን ቅኑE ታሪኽመሰረት ቅኑE ሃገርን ህዝብን ምዃኑ ብምEማን ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ጅግንነታዊ ታሪኽ ሓምድ
Eድሪስ ዓዋተ ብስርዓት ህግደፍ ዝተጠጅA ተንኮልን ብዓቢ ድምጺ ክቃላሕ ዝጸንሐድራማታትን ቃልE ንምውጻE ሕልናዊ ግዴታና ምዃኑ ኣሕዋት ኤርትራውያን ክርድUናበዓል ሙሉE ተስፋ Iና።" Read more

New Conflict between leader of the DMLEK and EDA since September 2012

ካብ ዘይሕጋዊ ባይቶ ዘይሕጋዊ ውሳኔ

ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኤዲኪ ብዕለት 2 ጥቅምቲ 2012 ኣብ ዘካየዶ ኣኼባኡ ኣባልነት ዲምሓኩኤ ኣብ ዝመጽእ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት መደምደምታ ክሳብ ዝግበረሉ ደስኪሉ ክጸንሕ ወሲኑ። 

حسين خليفة رفض مصافحة قرنليوس .. ولكن .. ماذا سيتخذ التحالف ؟ (..source Al Nahda)[ሑሰን ከሊፋ መራሒ ጀብሃ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ኣቦ ወንበር ኣብ ዝመርሖ ዝነበረ ኣኸባ ኪዳን፡ ንቀርነልዮስ ዑስማን ሰላም ኣይብልካን ኢልዎ። ቀርንልዮስ ምስ ወያነ ብዘለዎ ቅርበት ኣዋጃት ኣውጺኦም ዝኾነንዎ ይሕንሕነሎም ከም ዘሎ ካብቲ ከባቢ ዝነፍስ ዘሎ ወረታት ይሕብር።]

ኣቦ መንበር ተጋዳላይ ኣብራሃም ነጋሲ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ዝወጸ ዘይሓላፍነታዊ መግለጺ ማለት ንጅግና ስውእ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ዘነአእስን ዘጸልምን ኣዋጅ ብንጹር መርገጽ ባይቶ ምውሳዱ ኣሞጊሱ

Does the Eritren opposition has life and govern by their rules?

 We are harvesting what we planted [The Eritrean Revolution: Born of a Shifta father, produced a Shifta system]

2013/2014/2015

 

2019

PRESS STATEMENT 25 August 2019

We, who were originally members of three different organizations, the EPDP, the EMJ and the FND; we decided to be dissolved in order to pave the way for the creation of a brand new broad-based national organization, held our founding congress between 23-25 August 2019 in Frankfurt, Germany.
It is worth mentioning that the historic decision to dissolve our respective organizations was the outcome of a year-long internal discussions and the reflection of our strong belief that at this critical stage of our struggle, the way forward lies in the unity of purpose among all Eritrean pro-democracy forces. We also believe that whether an organization calls itself a political or civil society organization, the most important objective and the raison d’être of these organizations to work towards the mobilization of Eritreans inside Eritrea and in the diaspora in favor of the struggle to achieve the objective of the Eritrean people which consists of bringing the 28 year old dictatorship to an end and to replace it with a democratic form of government that would be put in place by the Eritrean people through free and fair elections. readmore

 

 

 

the formation of the Low Land Legue

“ንሓደ ናይ ከበሳ ኣስላማይ ናብ ባርካ ሒዝናዮ ክንከይድ ኣይንደልን፡ ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ ስኒት ጌርካ ንበር ኢና ንብል ንሕና” በሽ

 

The Low land LEAGU

Eritrean opposition parties and civic
organisations

2015

ንሃገራዊ ዘተ ብመድረኽ ዝተዓደመ ዋዕላ ሃገራዊ ምምኽኻር 27 ሕዳር ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ተኸፊቱ !(Source Mederek Facebook)

ብመድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ዝተዓደመ ዋዕላ ሃገራዊ ምምኽኻር ሎሚ 27 ሕዳር ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ብወግዒ ከምዝተኸፍተ ወኪል ድምጺ መድረኽ ካብቲ ቦታ ሓቢሩ. ኣኼባ ወከልቲ 11 ኣብቲ ውድባት
ማለት-

1. ብዶክተር ሃብተ ተስፋማርያም ዝምራሕ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

2. ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራ

3. ሰልፊ እስላማዊ ጉባኤ

4. ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ

5. ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

6. እስላማዊ ሰልፊ ንፍትሕን ዕብየትን

7. ሰልፊ ናህዳ

8. ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ

9. ፈደራላዊ ደሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ

10. ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ

11. እስላማዊ ሰልፊ እስላሕን

ኣኼባ መራሕቲ ደምበ ተቓውሞ ናይሮብን ዘስዓቦ  ምስሕሓባትን

An Input to Nairobi Consultative Conference

 

The wudbetaat’s failures- which has caused a serious despair, de-motivation, etc among the opposition- stem from the failure to recognize certain facts. They have failed to recognize that a) they have no responsibility- morally or otherwise- to map guidelines, or to decide on languages, religion, administrative system, etc, b) the people of Eritrea are the ones who must decide on all those issues in post-Isayas en co. Eritrea, c) their obligation is to concentrate on one single issue- i.e. to prepare the ground for an effective opposition, with an aim to facilitate the emergence of a democratic transitional government in Eritrea, where Eritreans will freely appoint their transitional leaders, and democratically map their future without any coercion from any side, and d) there is no short cut to power. ( Many Eritreans proposed solutions to solve the mess, but it felt on deaf ears, the Eritreans intellectuals- who meet some years ago- did advise them as well- although it was not forceful enough; I called upon them back in 2003 or 2004 to dissolve their wdbetaat, and to replace them with a single movement in Eritreans’ respective areas of residence. .The failure to recognize the simple and straight forward facts did lead to many unsuccessful meetings, and that in turn lead to almost 12 years of discussions- which is too long for less than zero result….) read more

 

2016

ኣባላት “ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ” ሰሜን ኣሜሪካ ነዚ ብሓደ ሸነኽ ጥራይ ተጸዊዑ ዘሎ ጉባኤ ኣይክንሳተፎን ኢና !!!!

April 21, 2016United Eritrea MediaComment

ንኣስታት ሽዱሽተ ዓመታት ብጽኑዕ ፖለቲካዊ እምነትን፣ መንፈስን፣ ዉዕዉዕ ሃገራዊ ስምዒትን፣ ብዙሕ ጻዕሪ ዘካየድናሉ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባደለ)፣ ካብ በብግዜኡ ከጋጥሞ ዝጸንሐ ቅልውላዋት ንምውጻእ ኣባላት ባይቶ ሰሜን ኣሜሪካ ብወገና ዝተፈላለየ ተበግሶታትን፣ ጻዕርታትን ብምክያድ ከነሐይሎን ከነደልድሎን ዘካየድናዮ ጻዕርታት፣ ኣቦመንበር ባይቶ፣ መትከላውን፣ ሕጋውን ኣሰራርሓ ብዝጠሓሰ ኣገባብ፣ ኣባላት መሪሕነት ባይቶ ዘይተጸምበርዎ ኢደወነናዊ ስጉምቲ ብምውሳድ፣ ምስ ንባይቶ ኣብዚ ቅልውላው እዚ ዝሸመሞ ኣቦመንበር ኣሰናዳዊት ሽማግለ ብምትሕባብርን፣ ምስ ኣብዝሓ ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን (ኤደኪ/ኪዳን) ብምምኽኻርን፣ ንግንቦት 26, 2016፣ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ክግበር ምዃኑ ንህዝቢ ኣወጁ’ሎ።

ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መስከረም 10, 2015 ካብ 18 ኣባላት ኣባላት ባይቶ ሰሜን ኣሜሪካ፣ 13 ኣባላት ዝተሰማምዕሉ ውሳኔ፣ ንሃገራዊ ባይቶ መዋጽኦ ዝበልናዮ ርእይቶ-ሕጂ ህጹጽ ኣኼባ ባይቶ እምበር፣ ሃገራዊ ጉባኤ መፍትሒ ከምዘይኮነ ዝገልጽ ጽሑፍ (*ጥብቆ ተመልከት) ልኣኽና። ንመልእኽትና፣ ዝኾነ ይኹን መልሲ ከይተዋህቦ ድማ፣ ኣብዝሓ ቁጽሪ ኣኪብና ኣለና፣ ክንውስን ከኣ ንኽእል ኢና ብማለት፣ ዝርዝር ኣብዝሓ ዝበሃል ኣስማት ከይተላእከ፣ ኣብ መንጎ ውራይ ናይሮቢ ዝያዳ ዓዚዝዎም ዝጸንሐ፣ ኣቦመንበር ባይቶን፣ ኣቦ መንበር ኣሰናዳኢት ሽማግለን ዝሃንደስዎ ጉባኤ ንምግባር ይሸባሸቡ ኣለው።

እዚ ኣብ ቦትኡ እናሃለወ ከሎ ከኣ፣ ኣብ ዞባና ምስጢራዊት ዘይንፈልጣ ጉጅለ ብግዱሳት ኤርትራውያን እናተሰምየት ንልዕሊ ሰልስተ ዓመት ዘይሕጋዊ ኣነባብራ ዝጸንሓ ሽማግለ፣ ዕላዊት ተሓጋጋዚት ኣሰናዳዊት ሽማግለ ኮይና ተመዚዛ ብመጋቢት 25, 2016 ጋዜጣዊ መግለጺ ብምውጻእ “ብኤርትራውያን ዝተመወለ” ዝብል ጭርሖ ኣልዒላ ካብ ህዝቢ (ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ) ገንዘብ ከተዋጽእ ወፍሪ ጀሚራ ከምዘላ ርኢና። እዚ ዘንበቡ ብዙሓት ኤርትራውያን እናደወሉ ኩነታት ክሓቱና፣ ንሕና ከኣ ኩነታት ከነብርህን ካብ እንረባረብ፣ ሓደ መግለጺ ኣውጺእና ነቲ ነገር ንምዕጻው መሪጽና’ሎና።

ህዝቢ ኤርትራ ካብ ባይቶታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራን፡ ኣብ ደገን ዝቖሙ ትካላት ኣብ መስርሕ ኣይተማህረን ክንብል ኣይንኽእልን። ካብ’ዞም ዘቖምናዮም ባይቶታት ይርባሕ ኣሎ’ዶ? ሕጋዊ ሱታፌኦም/ተርኦምከ ይድለ’ዶ እንተበልና ግን ታሪኽ ንኸይድገም መምሃሪ ክኾኑና ዝኽእሉ ኣብነታት ኣይሰኣኑን ይኾኑ እምበር ራህዋ ዘምጽእሉ ትካላት ኮይኖም ኣይተረኽቡን። ካብ’ዚ ተማሂርና እውን ብዊንታን፣ ድፍኢትን ኪዳናዊ ሓይልታት ዘይኮነስ ብዝተሓተ መደብዕዮ ዝምራሕ ሓጺር ናይ ስምምዕ ሃገራዊ ቻርተር ዝውንን፣ ዝሰፍሐ ሓይልታት ናይ ህዝብና ዝጥርንፍ፣ ምዕቡል ትካል ክቐውም ንርኢ። ብወገና ኣብዚ ህዝብና ዘለዎ ጽንኩር ኩነታት፡ ንሕናባ ንሳቶም፣ እናበልና ነዐርዮ ዘይብልና ክንዋጠጥ፣ ሞራል ህዝብና ዘዳኽም ጌርና ስለ ዝረኣናዮ ብሕጽር ዝበለ መግለጺ፡ እዚ ንፈጻሚት ሽማግልኡን፣ ኣብዝሓ ተሳተፍቲ ጉባኤን፣ ሲቪክ ማሕበራትን፣ ወከልቲ ህዝብን፣ 7 ፖለቲካዊ ውድባትን ዘዋሰነ ሰሚናር መጋቢት 5 , 2016ን፣ ከምኡውን ክግበር ዝበሃል ዘሎ፣ ምናልባት’ውን ኪዳን ፊን ከምዘበሎም፣ ዝቕይርዎን፣ ናይ ግንቦት 26, 2016 ሃገራዊ ጉባኤን፣ ንዓና ዘዋሰነን፣ በሓትን፣ ዘይመትከላውን፣ ዘይሕጋውን ጉባኤ ስለ ዝኾነ ክንሳተፎ ከምዘይኮንና ንህዝቢ ብዕሊ ነፍልጥ።

ዓወት ንደሞክራሲያዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ

ዝኽርን ክብርን ንስዉኣት

ኣባላት ኤሃባደለ ሰሜን ኣመሪካ

መጋቢት 29, 2016

ክታም ኣባላት ባይቶ-ኤሃባደለ-ሰሜን ኣሜሪካ

ካሕሳይ ጉፍላ
ተኽላይ ኣብርሃ
ሃይለማርያም ተስፋይ
ክፍለዝጊ ገብረመድህን
መንግስትኣብ ተስፋ
ኢሳቕ የሕደጎ
ልዑል ዘውደ
መሓመድኑር ደጎል
ገብረህይወት ተወልደብርሃን

*ጥብቆ መወከሲ ሰነድ

መስከረም 10, 2015 ካብ ሰሜን ኣመሪካ ንኣቦ መንበርን ኣባላት ባይቶን ዝተላእከ ሰነድ ኣብ ታሕቲ ኣንብብ

ኤሃባደለ-ሰኣ-መርገጽና ኣብ ህልዊ ኩነታት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ

ኣብ መጨረሽታ 2011 ዝተመስረተ ኩሉ ደላይ ለውጢ ዝበሃጎን ንምዕዋቱ ኩሉ ዝተገብረሉን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ብሰንክቲ ኣብ ውሽጡ ክካየድ ዝጸንሐ ናይ መን ዓብለለ ህንጡይ ኣካይዳ ኣብዚ ሕጂ በጺሕዎ ዘሎ ደውታ ኣትዩ ከምዘሎ ዕግበትና እዩ። ሕጂውን እንተኾነ እቲ ግርጭት ኣብ መንጎ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን፣ ኣሰናዳኢት ሽማግለን፣ ተባሂሉ እኳ ይገለጽ እምበር እቲ ቀንዲ ግርጭት እቲ ባይቶ ካብ መጀምርትኡ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዕንክሊል ከእትዎ ዝጸንሐ ኩነታት ዘይተቐየረ ምዃኑ ኢና ንግንዘብ። ብዛዕባዚ ኣብ ዝርዝር ምእታው እውን ንሕጂ ጠቓሚ ኮይኑ ኣይስምዓናን። ይኹን እምበር እቲ ግርጭት ኣብ መንጎ ኣሰናዳኢት ሽማግለን፣ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ተባሂሉ ጥራሕ ከይሕጸር ስለ ዝመረጽና ኢና። ስለዝኾነ ድማ ሕጂውን ሓንሳብን ንመጨረሽታን ግዜ ይሓይሽ ዝበልናዮ ኩሉ ጌርና ነቲ ኩልና ዝበሃግናዮ ባይቶ ንክድሕን ካብ ዘለና ድሌት እነሆ እዚ ዝስዕብ ሓሳባት ነቕርብ።

ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤሃባደለ ኣብ 2013 መጨረሽታ ክተኣናገድ ዝግበኦ እነሆ ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመት እውን ክጋባእ ኣይከኣለን። ስለዚ ንኹላትና ኣባላት ባይቶ ከነዐውቶ እንደሊ ፖለቲካዊ ዕላማታት ገና ህያው ስለ ዝኾነ ደኣ እምበር ብሕጋዊ ሸነኻቱ ካብቲ ሕገ-ህንጻና ዘፍቅዶ ስለ ዝወጻእና ሕጋውነት መሰረት ጌርጋ ኣብ ክመጽእ ዝኽእል ፍታሕ ኣይንርእን።
ነቲ ኩላትና ዘጽደቕናዮን ብኡ ንኽንምእዘዝ ዝተሰማማዕናሉን ሕጊ፣ እቲ ንኹላትና ዝጠምረና ፖለቲካዊ እምነትና ስለ ዝኾነ ሕጂውን ባይቶ ይኹን ከም ባይቶ ዝኣመሰለ ምጥራናፋት ኩሉ ግዜ ክቕጽሉ፡ ክሕደሱ ወይ ተፈንጢሖም ከም ብሓድሽ ክስርሑ ዝኽእሉ ምዃኖም እውን እምነትና እዩ።
ባይቶ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ምውጣጥ ኣትዩ ኣብ መንጎ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን፣ ኣብ መንጎ ኣሰናዳእቲ ሽመግለን ጥራሕ ኣተኲርና ግዚያዊ ፍታሕ እንተረኸብና እውን እቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ቀንዲ ሽግር ስለ ዘይፍታሕ ቁሩብ ጽንሕ ኢልና ኣብ ካልእ ሕብሩ ቀይሩ ዝመጽእ ግርጭት ክንኣቱ ምዃንና ዘጠራጥር ኣይኮነን። ስለዚ ኣብቲ ብሓንሳብ ክንከይድ ንኽእልዶ ወይስ ኣይንኽእልን ዝብል መሰረታዊ ፍታሕ ኣድሂብና ክንሰርሕ ኣለና ንብል።
ነዚ ዝተባህለ መሰረታዊ ጸገምና መሰረታዊ ፍታሕ ክንረኽበሉ እንተኾይኑ ተብተብ እናበልካ ጉባኤ ምግባር ኣይኮነን ዘዋጽእ ንብል። ጉባኤ ኣቐዲምካ ዝዘራእካዮ እትሓፍሰሉ ዓውዲ ጥራሕ እዩ። ክሳብ ሕጂ ግን ኣግላሊ ዝኾነ ተርእዮታት ኢዩ ነጊሱ ጸኒሑ። ከምዚ ኢልና ኣብ ጉባኤ እንተኣቲና ድማ ኣብ እዉጅ ምፍንጫል እምበር ድሕሪ ሕጂ እቲ ሓደ ሸነኽ በቲ ናይቲ ካልእ ሸነኽ ጸቕጢ ርዒሙ ክኸደሉ ዝኽእል ኩነታት የለን።
ስለ ዝኾነ ድማ ባይቶ ህይወት ዘሪኡ ኣብ ጎደና ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣስተዋጽኦ መታን ክገብር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ኣሰናዳኢት ሽማግለን መሪሕነት ባይቶን ኣብ ዝተሰማምዑሉ ጊዜ ባይቶ ተኣኪቡ፣ ብሓደ ክንቅጽል ንኽእል ምዃንና ድሕሪ ምትእምማን፣ ናይ ኩሎም ተሻረኽቲ መሰላት ብዘይግህስ መንገድን፣ ኣብ ባይቶ ንዘይተጠርነፉ ፖለቲካውን ህዝባውን ሓይልታት ዘተኣናግድ ምዃኑ ዘረጋግጽን፣ ምእንቲ ሓባራዊ ዕላማ ተሳኒና ንኸደሉ ኩነታት ክፍጠር ቅድመ ተደላይነት ምዃኑ ንርኢ።

ካብዚ ወጻኢ፣ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ናይ መንሰዓረ ህልኽን ናይ ኤለክትሮኒክ ኲናት ሓድሕድን፣ ብተዘዋዋሪ ናይ ህግደፍ ዕምሪ ዘናውሕ፣ ንዓና ከኣ ኣብታ ውዒላ ሓዲራ እትትከል ደሞክራሲያዊት ኤርትራ ሽግርና ብቐሊሉ ንኸይፍታሕ ዝገብር ኣካይዳ ጥራሕ እዩ ኢልና ንኣምን። ጸገም ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ሕጂውን እንተኾነ ካብ ዘዝለመድናዮ ጸቢብ ዓንኬላት ወጺእና ክንሓስብ እንተጀሚርና ጥራይ እዩ ክፍታሕ ዝኽእል ኢልና ንኣምን።

ዓወት ንደሞክራሲያዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ

ዝኽርን ክብርን ንስዉኣትና

ኣባላት ኤሃባደለ ሰሜን ኣመሪካ

መስከረም 10, 2015

source /

 

ቃልሲ ደንበ ተቃውሞን ፖሊቲካዊ ሓድሕድ ምንጽጻግን
Identity based and deep -rooted conflict
ብፍስሓ ናይር
05/19/2016

"...መለለዪ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለዋ ሓይልታት ፖሊቲካውን በርገሳውን ውደባ ኣብመንነት ናይ ሃይማኖትን ብሔርን ቀቢላን ዝተመርኰሰ ኣብ ናይ ጽባሕ ኤርትራ ናይሓባር ራእይ ዘይብሉ ከም መተካእታ ክቀርብ ዘይኽእል ሓይልታት ነንሕድሕዱ ዝባላዕ ዝተጐጃጀለ ሓይልታት ኢዩ፣ እዚ ከምዚ ዓይነት ደንበ ብሕዝቢ ኤርትራን ኣህጉራዊማሕበረ-ሰብን ተቀባልነት ኣይረክብን፣ብዙሓት ተመራመርቲ ብዝገበርዎ መጽናዕቲ ሎሚ ኣብ ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ ሃገራት ደምክራስያ ኣይሰርሕን ኢዩ ሰለዚ ምስቲ ዘሎ ስርዓት ምዝታይ ይሓይሽ ይብሉ፡፤ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ክልተ ሓደገኛ ክንፍታት ኣሎ ፣ እቲ ሓደ ሃይማኖትን ፖሊቲካን ብሓደ ዝርኢ፣ እቲ ሓደ ድማጭው ዝበለ ትምክሕቲ ዝዓብለሎ፣ ሓደ ብጽበት እቲ ሓደ ድማ ብትምክሕቲ ዝስሓሓቡ ፣ እዚ ክልተ
ኣተሓሳስባታት ክሳብ ዘሎ እቲ ደንበ ተቃውሞ ከም መተካእታ ክቀርብ ኣይኽእልን። ኣብ ኤርትራ እቲ ተሳኢኑ ዘሎ እቲ ማእከላይ/ Moderates ነዞም ክልተ ክንፍታት ክቈጻጸር ዝኽእል ከምቲ ናይ ደበብ ኣፍሪቃ የለን፡፤ሎሚ ኣብዚ ግዜዚ ሳላ ተክኖሎጅን ኣብ መራኸቢ ብዙሓን እንተለፍለፉ ኩሉ ዝኽእሉ ይመስሎም፡፤ካብዚ ነቂለ ኣነ እውን ኣብቲ ዝነበርሉ ሃገር እዚ ተራእዮታት እዚ ዓቢይ ብድሆ ኮይኑና ኣሎ፣እቶም ማእከሎት ነዞም ክልተ ሓደገኛታት ከቀራርብዎም ኣይከኣሉን ኣለዉ፣ደራሲ እዚ ጽሑፍ እዚ እቲ ንደንበ ተቃውሞ ዘሳቂ ዘሎ ግርጭት ኣብ መንነት ዝተመርኰሰ ሰለዝኾነ ነጻ ዝኾኑ
ኣካደምያዊ መጽ ናዕቲ ሰለዘድልዮ፣ምሁራት ኤርትራውያን ክሓስቡሉ ኣለዎም፣ ዳርጋ ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ንኸምዚ ናትና ጸገም ንምእላይ መጽናዕታዊ ትካላት ኣለዎም፣ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከምዚ ዓይነት ትካል የድሊ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ጽሑፈይ ዝረ ኤኽዎን ዝተመኰርኩዎን ክገልጽ ክፍትን ኢየ፡፤.

readmore

Awate.comGedab NewsStrained State Of Eritrean Opposition In Ethiopia

Strained State Of Eritrean Opposition In Ethiopia

The only Eritrean opposition umbrella has been at a standstill for almost three years. Relentless attempts to move ahead with its preparatory activities to convene its second congress has failed leaving it in a critical situation.

The Eritrean National Council For Democratic Change (ENCDC) was established in November 2011 in Hawassa. However, since its formation it has been marred by a myriad of crisis that made it ineffective. Currently the ENCDC has a membership of 15 political organizations while another group of six entities is operating outside the umbrella.

At the center of the ENCDC crisis is an adversarial confrontation with the six entities who had put many conditions for their participation in the preparation for the congress. However, though one of their main demands was met when the ENCDC revised the documents for the planned congress, they have been reluctant to join the efforts to mobilize for the congress. A number of the entities within the group of six are not members of the ENCDC while others have made statements declaring the ENCDC dead.

According to a senior member of the opposition, “The ENCDC has taken charge and is working to convene the congress.” The source added, “on March 10, 2016, we had a seminar and decided to meet the six entities for a dialogue, but after meeting them for one time, the leaders traveled and we have been waiting for a reply from them.”

On April 27, a written message was relayed to the six entities inviting them to resume talks, but so far, “the ENCDC team made up of Hussein Khelifa, Abraham Negassi, and Abdulrahman Taha, has not been able to meet with them.” Some members of the ENCDC suspect “they are playing a stalling tactic.”

The Ethiopian Factor

The ENCDC states that the Ethiopian authorities have indicated in many ways they will not allow the congress to be held in Ethiopia unless the two sides come together. The Ethiopian liaison office has made its position clear a few months ago when the ENCDC explained its three options in relation to the impasse: 1) both sides of the opposition to convene the congress together, 2) if the six entities refuse that, then the fifteen to convene the congress alone, and, 3) if Ethiopia doesn’t permit the convening of the congress in its territories, the ENCDC members will have to decide on the fate of their operations in Ethiopia.

According to our source, “the Ethiopian authorities insist that both sides must come together, though they know many attempts to bring the two sides to work together has repeatedly failed during the last three years.”

Sources accuse the Ethiopian authorities of siding with the six entities, and they argue, “a few weeks ago, they were given permission to hold a seminar in Mekelle.” It’s believed they are working to create their own group umbrella in cooperation with some marginal diaspora interest groups.

Supporters of the ENCDC around the world are still mobilizing and have been fundraising to help fund the planned congress. However, the support groups are afraid the interest of the public might wane. Also, apprehension against the Ethiopian authorities for “hindering the efforts of the ENCDC, and against the opposition leaders for failing to find a resolution to the perpetual problem” is noticeable within the Eritrean opposition. A member of the ENCDC said, “We should not be held hostage by whimsical politics.”

Meanwhile, information from Ethiopia indicate that a problem has surfaced among the group of six entities; two of them are developing relative distance from the others over strategic issues. While the four entities insist on reevaluating the past experience and history of the Eritrean struggle, the two hold the view that such issues cannot be addressed politically and with a partisan attitude. Partisan handling of academic and historical issues has been behind many crises that has poisoned the Eritrean political arena.

A source from the group stated, “history is not our priority, it should be left to academic institutions and scholars to debate inside Eritrea under a free environment.”

Related reading:

ENCDC Congress in May…
Eritrean Opposition Preparatory Committee Launches…
National Council Enters Fourth Day of Deliberation…

THE INDIAN OCEAN:-N°1427 - 20/05/2016 With tension rising between Ethiopia and Eritrea after the announcement of the arrest of opponents from Eritrea on the Kenyan border, the Ethiopian government has resumed contact with the Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC), the Asmara opposition’s parliament in exile. According to our sources, a meeting was recently held with leaders of ten of its member organisations who had attended the consultative meeting in Nairobi from 27 to 29 November. This new meeting was organized at the initiative of the Eritrean Forum for National Dialogue(EFND/Medrek), a movement founded by former diplomats and dissidents to the People’s Front for Democracy and Justice (PFDJ), the ruling party in Asmara. Also present were representatives of Red Sea Afar Democratic Organization (RSADO), which criticizes the sitting without nevertheless following the decision of other of the Ethiopian government’s allies to suspend their participation in ENCDC. The meeting was led by retired General Mesfin Amare. On this occasion, the Ethiopian government promised to restore and strengthen financial and logistical support he had deprived of the ENDC after the consultative meeting in Nairobi. In late April, the authorities agreed to receive a delegation in Addis Ababa from the ad-hoc contact committee formed during the Nairobi consultative meeting and in which the EFND was represented by one of its leaders, Mohiyedeen Shengeb. The latter is also close to Haile Menkerios of South Africa, the United Nations Secretary General’s Special Representative, the Head of the UN Office to the African Union (UNOAU). However, the Ethiopian government has warned its interlocutors to leave the initiative to revitalize and unify the opposition to the EFND/Medrek.

 

ዝተዋህቦም ሓላፍነትን ሓደራን ኣብ ግምት ዘየእተወ መግለጺ!!

ሎሚ ኣብ ገጻት facebook ብገለ ኣባላት ማእከላይ መርሕነት ንሓፈሻዊ ኣካይዳ መርሕነት ስምረት ብፍላይ ከኣ ፈጻሚት ዝምልከት ናይ ሓባር መግለጺ ኣውጽኦም። ነቲ ዝተዘርዘረ ንጥብታት ብዙሕ ኣድህቦ ኣይገበርኩሉን። ብቀጥታ ነቲ ዝተጠቀምሉ ኣገባብየ ብዙሕ ዋጋ ዝሃብኵዎ። ሓደ ኣብ መርሕነት ዘሎ ኣካል ነቲ ዘለዎ ምንቅስቃስ መርሑ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ከሰጋግር ትጽብት ኩሉ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ግን መራሒ ካብቶም ተመራሕቲ ዝደከመ ኮይኑ ይጸኒሕሞ ንድሕርት ይጎተካዩ ግን ዓቡይ ትምህርቲ ኣለዎ። ኣብክንዲ ሕጋዊ ኣገባብ ተጠቅምካ ዘድሊ ስጉምቲ ምውሳድ ነቲ ኣብ ጉባአ ዝተወሃበካ ሓላፍነት ኣብ facebook ብከምዚ ኣገባብ ክድርብዮ ዘተሃሳስብ ከይኮነ ኣይተርፍን። እዚ ወጽዩ ዘሎ መግለጺ መንፈስ ተቃለስቲ ካብ ምድካም ሓሊፉ መክሰብ የብሉን። ካብ ህልኽ ዝተወልደ ዘይቅዱስ ሓላፍነት ዝጎዶሎ መግለጺ ኮይኑ ረክበዮ።

ኣይኮነን ስምረት እቶም ነባራት ውድባት ከይተረፉ ካብ ድክመታት ሓራ ኣይኮኑን። ኣብ መርሕነት ይኩን ኣብ ኣባላት ዝርኣዩ ሕጽረታት ብ ኣገባብ ክመሓየሹ ምግባር እንተዘይ ተመሓየሹ ከኣ ብ መሰረት ሕጊ ዝፈቅዶ ስጉምቲ ምውሳድ። ዝሃለወ ሽግር ይሃሉ ሕጋዊ መድርክ ተጠቅምካ ክማሓየሹ ምግባር እነተዘይ ኮይኑ ብከምዚ ናይ ገዛ ገዛ ጸወታ ዝፍታሕ ኣይኮነን ናይ ተቃላሳይ ባህሪውን ኣይመስለኒን። መራሒ ብቃልሲ ይፍጠርምበር ብ ዋዛ ኣይፍጠርን ድልየትን ኵውንነትን በበይኖምዮም።
ብመሰረቱ ለውጢ ምድላይ ካልእ ተቃላሳይ ምካን ካልእ። ኣብ ሞንጎ ነብሲ ምፍታውን ለውጢ ምድላዪን ተቀርቅርና ስለዘለና ሓያል ቃልሲ ከነካይድ ንሽገር ኣሎና። ነብስና ንገምግም ቃልሲ ዝጠልቦ ንገብር ኣሎና ዶ የለናን፥ ካብ ናይ በለጽ ኣተሓሳስባታት ንገላገል ንቅድም። ብረሃጽናን ድካምናን ደኣ ምበር ብናይ ካልኦት ለውጢ ክመጽእ ኣይነምባህቅ።
ስለዚ ንለውጢ መዓንna ሸጥ ኣብልና ንበገስ። ቃልሲ ጌና ናብቲ ወሳኒ ምዕራፍ ክሰጋገር ይህልዎ። ሀ እልና ከይጀመርና ሕልናና ኣይነዳክም።
ሕጂ ውን ካብ ኣዕናዊ መንገዲ ቅንጣብ ኣወንታዊ ተራ ዘይብሉ ንቃልሲ kab ዝጎድእ መንገዲ ወጽኹም ነቲ ዘለኩም ርእቶ ብ መሰረት ሕገ ህንጻ ዝፈቅዶ መንገዲ ክትሕዝዎ እላቦ። ዝተዋሃበኩም ሓላፍነትን ሓደራን ክትዋጽኡ ይግባእ።

ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘለኣለም ክነብሩዮም
ሓርነትና ናይ ግድን ዩ facebook

Mulluberhan Mehari to Eritrean Youth Solidarity for change
Comme

ቅልዕቲ መልእክቲ ናብ ብጻይ ተስፉ ኣጽበሃ
ኣቦ ወንበር ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር
ብመጀመርታ ሰላም ኣብ ሂወትካ ምሉእ ጥዕና ኣብ ስራሕካ ድማ ኣሳልጦ ይምነየልካ
ኣብ ስምረት ከጋጥሙ ዝጸንሑን ዘለዉን ሽግራትን ፍልልያትን ጸሓይ ዝሃረሞ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ፣ እዚ ዝጽሕፎ ዘለኩ ቅሉዕ መልክቲ ውን በዚ መክያት ምካኑ ክሕብረካ ይፈቱ።
ድሕሪ ጉባኤ ደበረዘይት ሙሉእ ግዜካ ንቃልሲ ክትውፊ ኩሉ ሂወትካ ገድፊካ ንኢትዮፕያ ክትከይድ ምውሳንካ ምስ ሰማዕኩ ዝተሰምዓኒ ሓበን ብተደጋጋሚ ግዜ ገሊጸዮ እየ። ታባዕ ስጉምቲ ኣብነት ንብዙሓት ተቃለስቲ ከም ዝኮነ ምስክር ዘየድልዮ ፈታውን ጸላእን ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ኣብዚ ኣንጻር ዓመጽ ዝግበር ዘሎ ቃልሲን ጉዕዞ ስምረት ናብ ሓርነትን ሓደ ስጉሚ ንቅድሚት ምዃኑ ጭቡጥ ምስክር እዩ። ኣስርኩም ዝስዕብ ብዙሕ ሃገራዊ ክህሉ ምዃኑ ዘጥራጥር ኣይኮነን።
ድሕሪ ምፍጣር ስምረት ኣብ ደብረዘይት ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም ፋሕ ኢሉ ዝነበረ ጥርናፈታትን መንእሰያትን ኣብ ሓደ ጽላል ኣጽሊሎም ምስ ተበገሱ በቲ ሓደ፣ ዕላማን ራኢን ስምረት ከመኡ ውን ኣገባብ ኣቀላልስኡ ምስቲ ንስኩም ዝወሰድክሞ ተባዕ ስጉምቲ እቶም ኣብ ደብረዘይት ዘይተሳተፍና ኢድና ንክንሕውስ እታ ክንገብራ ንክእል ንእሽቶ ኣበርክቶ ክጥህግዝ ትክእል እያ ካብ ዝብል እምነት ናብ ስምረት ክንጽንበር ኣክኢሉና እዩ። ኣብ ቃልሲ ኩሉ ሓደ ዓይነት ኣብርክቶ ክህልዎ ኣይክእልን ኩሉ ተመላሊኡ ግን ኣብ ዓወት ከም ዝበጽሕ ዘጠራጥር ኣይኮነን።
መሪሕነት ቀሊል ከምዘይኮነ ዝስሓት ኣይኮነን፣ መሪሕነት ከም ክልተ ብልሒ ዘለዎ ካራ እዩ እንተስ ንዓወት እንተስ ንጥፍኣት፣ ከምቲ ንቃልሲ ምሉእ ግዜኩም ክትውፍዩ ምስ ተበገስኩም ንቡዝሓት ዘተባብዐ ጉድለት መሪሕነትኩም ውን ንቡዙሓት ተስፋ ከም ዘቁርጽ ርዱእ እዩ።
ድሕሪ ጉባኤ ደብረዝይት ዘጋጠሙ ፍልልያት ወላ እኳ ንምፍትሖም ዝተወስደ ስጉምቲ እንተ ዘይነበረ እንተ ኔሩ ውን ንኩሉ ወገን ዘየማእከለ ብምንባሩ ውጽኢት ኣይርአየን። ከም ሓድሽን ዉልዶን መሪሕነት እሞ ከኣ ካብ ዝተፈላለየ ቦታን ድሕረ ባይታን ምምጽኡ ኩሉ ጥጡሕ ክኸይድ ከም ዘይክእል ከም ርዱእ ተወሲዱ እዩ። ኣብ ጉባኤ መቀለ ብፍላይ ድማ እቲ ኣዳላዊ ሽማግለ ከንጽፎም ዝግብኦ ረቛሒታት ስለዘይነበሩ ጥራሕ ዘይኮነ ብመሰረቱ ሓደ ሰብ ጥራሕ ዘዳለዎ ብምንባሩ ቅድሚኡ ዝሓለፈ ሽግር ክፈትሕ ይትረፍ ካልእ ሽግር ወሲኩ እዩ ወጺኡ።
ጉባኤ መቀለ ነቲ ንፈጻሚት ክቆጻጸር ዝግብኦ ባይቶ ኣፍሪሱ ብፈጻሚት ዝምራሕ ማእከላይ ሽማግለ ምትክኡ እዚ ሕጂ ንርእዮ ዘለና ተርእዮ ዘስዓበ ይመስለኒ። ዓንዲ ሕጊ ስምረት ዓንቀጽ 18 ማአከላይ ሽማግለ ኣብ ሞንጎ ክልተ ጉባኤ ዝለዓለ ስልጣን ከም ዘለዎ ዝጠቀስ እኳ እንተ ኮነ፣ ኣቦ ወንበር ፈጻሚት ኣቦ ወንበር ማአከላይ ሽማግለ ክሳብ ዝኮነ ዝለዓለ ስልጣን ኣለዎ ወይ ውን ን ፈጻሚት ክቆጻጸር ይክእል እዩ ክበሃል ኣይክእልን።
ማአከላይ ሽማግለ ኣብ ስራሕ የለን ክበሃል ንሰምዕ ኣለና መን እዩ ኣብ ስራሕ ዘየለ ተመምዩ ዶ፧ ኣብ ስራሕ እንተ ዘየለ ተተኻኻእቲ የልዉን ዲዮም፧ እሞ ተተኪኦም ዶ፧ ካብ ደብረዘይት ጀሚሮም ምሳካ ብዘይምርድዳእ ዝገደፍዎ ኣባልት መሪሕነት ቁጽሮም ውሑድ ኣይኮነን፣ እዞም ሕጂ ኣብ ስራሕ የለዉን ዝበሃሉ ዘለዉ ኣባላት ማአከላይ ሽማግለ ውን ዘይመስርሒኦም ምክነያት ንስካ ከይትከውን ዝብል ስክፍታ ከም ዘለኒ ክሓብኣካ ኣይደልን።
እዚ ምንቅስቃስ ኣብ ዉሽጢ እዚ 4 ዓመታት ይስጉም ኣሎ ዶ፧ ብፍላይ ድሕሪ ጉባኤ መቀለ ዝተሰርሑ ተግባራውያን ስራሐት እንታይ እዮም፧ ብትዕዝብተይ እዚ ምንቅስቃስ ይንቀሳቀስ የለን። እዚ ትዕዝብቲ እዚ ንከምዚ ከማይ ዝኣመሰሉ ኣባላት ክሳብ ኣባልነትና ንስሕብ ከም ዝገበረና ትፈልጥ ትከውን ዝብል እምነት ኣለኒ። እቲ ሕቶ ግን ናተይን ከምዚ ከማይን ዝበሉ ኣባላት ምህላዎምን ዘይምህላዎምን ዘይኮነ፣ እቲ ሽግር ኣብኡ ክሳብ ዘሎ እቶም ዝመጹን ዘለዉን ውን ክቅጽሉ ዝክእሉ ኣይመስለንን። ስባት ምልጋስ ፍታሕ ክኸውን ኣይክእልን፣ ተከሳሲ ንከሳሲ ፍርዲ ክህብ ቅኑዕ ክኸውን ስለዘይክእል ፍርዲ ሕጊ ህንጻ ክኸውን እዩ ዝግባእ፣ ሕጊ ንህጻ በቢዝጥዕመካ ምትርኋም ከየጋጥም ድማ ነጻ ዝኮነ ኣካል ( ኣዳልዊ ኮሚተ ጉባኤ) ፍታሕ ክደልየሉ፣ ንስካ ድማ ቃልሲ ዉጽዓት ከይሕንኮል፣ ነቲ ንስካ ወፊርካሉ ዘለካ ዕላማ ከይዕንቀፍ ሙሉእ ኣድህቦ ሂብካ፣ ብልቦና ሪእካ ነቲ ስራሕ ንዝሰርሑ ኣባላት ብናጽነት ክሰርሑ ክትትሓሓባበሮም ይላበወካ።
መሪሕነት ማለት ነቲ ነዓካ ዝስዕብ ወይ ንስካ ትኣምነሉ ዝኣምን ሒዝካ ንኪድ ጥራሕ እንዳ በልካ ትከዶ ጉዕዞ ስጉምትካ ሓጺር ትከዶ መንገዲ ውን ድሩት እዩ፣ መሪሕነት መሪሕ ተራ ተጻዊቱ ንኩሉ ኣማእኪሉ ክከይድ ምስ ዝክእል እዩ ቃልሲ ከዕውት ዝክእል።
ኣብ ልዕለካ ዘለኒ ሕውነታዊን ብጻያውን ኣክብሮት ኣብ ቦትኡ እዩ ደጊመ ሰላም ምሳካ ይኩን።

ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘልአለም ክነብሩ እዮም
ሴም ጋብር ዮውሃንስ

2018

The Pitfalls of the Eritrean Opposition (for Justice) Camp: Lack of a Coherent and Unified Message for a Democratic Transition in Eri

History attest to the fact that if any movement for democratic transition in Eritrea is to succeed, it will require the active participation of the people (mass of people) struggling in unison. However, people join a movement only when they perceive the movement reflects the aspirations of the people and when they view the leadership as being capable of leading the movement to victory. This is what is missing in the Eritrean struggle for democratic change. Instead, what we have is “disunity” which in turn has led to a loss of trust and confidence in the ability of the movement to achieve the stated goal of democratic transition. Furthermore, this loss of trust has resulted in the further division (atomization) of the Eritrean society. Consequently, a deep sense of hopelessness and defeatism has been becoming the new normal in the Eritrean political landscape. Hence, there is an urgent need for a revolution by a broad coalition to reverse this unfortunate phenomenon. Read more

2019

Y’AKIL/ENOUGH (ይኣክል) mo.

name">Eritrean Opposition Party Transforms and Rename

Gedab News 7 days ago Gedab News 34

Last week, the former Eritrean Islamic Party for Justice and Development (EIPJD), one of the largest Eritrean opposition organizations, held its congress and made major changes in its program, and elected a new leadership.

In a statement it issued on October 19, 2019, the party dropped the “Islamic” term from its name and renamed itself the “Eritrean Nation’s Democratic Party”. It also elected Dr. Ahmed Saleh as its leader.

The ENDP declared the following positions:

 1. That it transformed itself into an open political party that accommodated all Eritreans.
 2. That it will pursue its goal through peaceful means.
 3. That it has changed its name to the Eritrean Nation’s Democratic Party—(Hzb Alweten al Dimokrati Al Eritry in Arabic (acronym: HADI).

The congress appreciated the combined Eritrean effort that led to holding the last congress of the Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC), “emphasizing the need for its continuation to pursue its goals.” It also called on all civic associations and popular movements inside Eritrea and in the diaspora to “escalate the struggle against the dictatorial regime in Eritrea.”

The HADI congress also lauded the development in the Horn of Africa, “including the peace [between Ethiopia and] Eritrea hoping the two countries would finalize the demarcation of their boundary.” It also applauded the “Sudanese peaceful revolution” which it said, “is an inspiration for the pursuit of change in our region.”

Finally, the congress called on the “regional powers and the international community interested in peace and stability in the [Horn of Africa] region to pressure the people and governments to [enter into] a dialogue in order to end the conflicts and uneasiness between themselves.”

It concluded by called on the International community to force Israel to abide by international declarations to enable the Palestinians to establish their rightful nation in the occupied lands, the return of its refugees in order to guarantee peace and stability in the entire region.

Several members of HADI from around the world attended the congress which was held in an undisclosed location.

Genesis of the Eritrea Islamist Movements

The Eritrean Islamic Movement (EIM) started in Sudan by Eritrean students in the 1970s as a secretive organization—one of the reasons of its launch was the imprisonment of prominent combatants and politicians in the Eritrean Liberation Front (ELF).

Both struggle era Eritrean organizations, the ELF and the Eritrean Peoples’ Liberation Front (EPLF, the precursor of the PFDJ, the current ruling party of Eritrea) were socialist oriented organizations and openly oppressed religious people.

In the late 1970s, the ELF released some prisoners, including Sheikh Mohammed Ismail Abdu, Shiekh Hamid Saleh Turki, and others. Soon, they joined hands with the EIM and formed the Munezemet Al Ruwad al Muslemeen al Eritry (Organization of Eritrean Muslim Pioneers). In the early 1980s the newly formed organization issued its first statement called “Beyan al Khubz wesselam” (the Bread and Peace Statement) in Sudan. The statement became the call that attracted many Eritreans who joined the organization in droves.

The Islamist organizations were initially supported by many Eritreans in reaction to what many Muslims considered a violation and suppression of religious rights within both the the ELF and EPLF–the two struggle-era organizations were left-oriented and had little tolerance for believers. Soon, the Muslim protest developed into a full-fledged Islamist movement, and the Jihadist strains were born.

The Islamist movements were sustained by the anger of believers and were further emboldened by the regional situation to escalate their activities in military confrontation. In time, the sporadic violent confrontations pulled in the Sudan which was under the Islamist rule of the now-deposed president Omar Al Bashir and the late Dr. Hassen Al Turabi. By the mid-1990s, the Eritrean regime hosted and trained many Sudanese opposition factions who were pulled into the conflict. At one time, the Eritrean and Sudanese regime was engaged in an open warfare with heavy human and material cost.

The tense situation that went through the period of the Independence of Eritrea in 1991, continued well into 1996 slowed down after the Eastern Sudan peace agreement that was reached under the auspices of the Eritrean regime and its allies.

Since then, the EIM went through upheavals, a chain of splits, and continuous fracturing that made it militarily and politically ineffective. Thereafter, several small organizations disappeared and the Islamists were consolidated into three organizations: the Selefi Eritrean Islamic Jihad (EIJ), the EIPJD (now HADI, which was close to the Muslim Brotherhood), and the militarily insignificant Selefi Eritrean Islamic Congress.

All three organizations are members of the ENCDC which was stationed in Ethiopia for many years where it simply existed. It was marred by partisan conflicts among Eritrean opposition organization. The bickering and squabbles continued unabated while the ENCDC remained a victim of its internal and external problems failing to clearly define its relation with the host country, Ethiopia.

After almost a decade of staying in a life support system, the ENCDC finally held its congress in April 2019, in Sweden, and reorganized itself.

Related link:
List of Elected Leaders of the ENCDC  April 27, 2019

2020

29/02/2020 01:45 AM

ዜናዊ ዕዮ
ናይ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ኣብ ጀርመን

ጸብጻብ ናይ ኣብ ክልተ መዓልታት፡
ማለት ካብ ዕለት 22 ክሳብ 23 ለካቲት 2020፡
ኣብ ፍራንክፎርት ሃገረ-ጀርመን ዝተኻየደ ሰሚናር።

Report on
Eritrean Political Parties Seminar
in Frankfurt Germany,
from 22 to 23 February 2020

 

ዜናዊ ዕዮ ናይ
ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ኣብ ጀርመን

ጸብጻብ ናይ ኣብ ክልተ መዓልታት፣ ማለት ካብ ዕለት 22.02. ክሳብ ዕለት 23.02.2020 ኣብ ፍራንክፎርት ሃገረ-ጀርመን ዝተኻየደ ሰሚናር።

ድሕረ-ባይታ፦ እዞም ድሒሩ ስሞም ዚጥቀስ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ድሕሪ ንኣስታት ክልተ ዓመታት ኣብ ክሊ ሓድነታዊ ዛዕባ ዚተኻየዱ ዝተፋለለዩ መድያዊ ኣኼባታትን ናይ ዕላማ ምድላዋትን፣ እንሆ ሎሚ ንኣባላት ናይዞም ብቚጽሪ 14 ዚበጽሑ ኣብ ሃገረ-ጀርመን ዝነብሩ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ብኣካል ተራኺቦም ናይ ክልተ መዓልታት ዝወሰደ ሰሚናር ብምክያድ፣ ካብ’ቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ተንጠልጢሉ ዘሎ ከቢድ ናይ ዕንወትን ፋሕብትንን ሓደጋታት ዘድሕን መዋጽኦ ንምፍታሽ ተጋቢኦም።

 

ኣጀንዳታት ሰሚናር፦

1. ተመክሮ ናይ ሓቢርካ ምስራሕን ንሓድነት ዝዓለመ ፈተናታትን ኣብ መዋእል ፖለቲካዊ ቃልስና እንታይ ይመስል ጸኒሑን ኣሎን

2. ነዚ ዝሓለፍናዮ ተመክሮ - ብንጹር ፈሊጥናን ፈሊናን - ብምርኣይ፣ ቅኑዕ ገምጋም ኣብ ልዕሊኡ ከነቐምጥ፣ ብኡ መጠን ከኣ ንዝተጋገናዮ ከንእርም፣ ንዝተጎዳእናዮ ከኣ ከንፍውስ ይግብኣና። እዚ ኣብ ሓጺር ግዜ ክፍጸም ምእንቲ …እንታይ ዓይነት ረቛሒታት ክማላእ ይግባእ? ካብ ዝጸናሕናዮ ጽልግልግ መዋእል ወጺእና ክንርእዮም ዘሎዉና ነገራት ምፍታሽ

3. ኣብ’ዚ ዘሎናዮ መድረኽ’ዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊኡ ዝፍጸም ዘሎ በደላት መሪርዎ፣ ኣብ ክጻወሮም ዘይክእል ደረጃ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ነፍሲ ወከፍና እንምስክሮ ሓቂ እዩ። ነዚ መበገሲ ዝገበረ ብውሽጥን ብደገን ንውልቀ-መላኺ ዝብድህ ናይ ተቓውሞ ማዕበል - ብ”ይኣክል” ዝልለ - ኣብ ኵሉ ኵርናዓት ዓለም፣ ከምኡ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ጀርመን ይካየድ ኣሎ። ነዚ ኣገዳሲ መድረኻዊ ክስተት’ዚ ዘሎና ሚዛን

4. ናይ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ኣብ ሃገረ-ጀርመን ሜዳ ሓላፍነትን ድሩትነትን። መሰረታት ፖለቲካዊ ውድባት ክህልዎም ዝኽእል ስልጣን

ክትዓት ተጋባእቲ ሰሚናር፦ ኣብ ቀዳማይ ዛዕባ

 

ሓይል ጎኒ ደምበ ደለይቲ ፍትሒ

ሀ/ ብቀጻሊ ተወዲብካ ምቅላሱ

ለ/ ኣብ ትሕቲ ዝዀነ ይኹን ፈተነታትን ዓቕሊ ጽበትን ኣብ ልዕሊ ልኡላውነትን ሃገራዊ መስመርን ዘርኣዮ ቅኑዕ
ተኣማንነቱ

ድኹም ጎኒ ደምበ ደለይቲ ፍትሒ

ሀ/ ሓቢርካ ዘይምስራሕ፣ ጸላኢኻ ብግቡእ ኣለሊኻን ፈሊኻን ዘይምምካት

ለ/ ቅድምያታት ሃገርን ህዝብን ምዝንጋዕ፣ ሕቶ ስልጣን ኣብ ዘይግዜኡን ቦታኡን ምትሕውዋስ

ሐ/ ክብሪ ሕድሕድካ ዝጥሓሰ ስነ-ግብርን ሞራልን ምዝውታር፣ ንሰባትን ንርእይቶኦምን ፈላሊኻ ዘይምርዳእ

ንሓቢርካ ምስራሕ ቀንዲ ዓንቀጽቲ እናተባህሉ ካብ ዝተጠቕሱ ነገራት፣ ከም ኣብነታት

• ሕቶ ስልጣን ቅድሚ ሕቶ መትከል ስለ ዝርአ

• ኣብ ዘይመሰረታውያን ኣገባባት ዘሎ ኮለላት፣ ብጎነጽ’ዶ ብሰላማዊ መንገዲ ንህላው ህግደፋዊ ምልኪ ካብ ሃገር ትኣልዮ

• ነንውድብካን ነንመሪሕነትካን ጸቕጢ ብምግባር ካብ ጽጋብ-ኣሕዋት ክወጹ ከሎዉ ዓገብ ዘይምባል

• ንህዝቢ ዘስርሕን ዘሳትፍን ኣገባብ ቃልሲ ዘይምኽታል፣ ንህዝቢ ዕዮ-ገዛኡ ክገብር ዘይምምራሕ። ሃገር ንኩሉ ወዲ ሃገር ስለ ዝዀነ፣ ህዝብናን ቅዋሙን ዝሃበና ክንከውን ምባል ብሓደ ሸነኽ፣ ኣበዮ ምግብኣት ብሕቶ ስልጣን ምውጣጥ በቲ ካልእ ነንባዕላቶም ተጻረርቲ ጕዳያት ምዃኖም

• ሓደ ጠርናፊ ባይታ ወይ’ውን ባይቶ ኣቝምካ ከተብቅዕ ተመሊስካ ከኣ ናይ ኮታ -ናይ ካባናን ካባኹምን - እኽብካብ መሪሕነት ከተቑውም ዝርኣ ፍርቂ-ብሱል ዕዮታት

• ንባህላዊ ያታና - ባይቶኣዊ ልምድታትን ሕጊ-እንዳባን - ምስ ህልዊ ጠላባት ሕቶ ስልጣን ከነዋስቦ ዘይምኽኣልና

 

ተጋባእቲ ሰሚናር፦ ኣብ ካልኣይ ዛዕባ

ንፍረ ሰውራ-ኤርትራን ጻማ-ጻዕሪ ህዝብናን ከይነስተማቕር እቲ እንኮ ዕንቅፋት ህልውና ጕጅለ ህግደፍ ኣብ ሃገረ-ኤርትራ ምዃኑ ዝኾኑ ክልተ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎም ሰባት ዘይፋላለይሉ ጉዳይ ኴይኑ’ዩ። ብፍላይ ኣብ’ዚ ውልቀ-መላኺ ኢሰያስ ኣብ ኢትዮጵያ ብምኻድን ምስ ዶር ኣቢይ ኣሕመድ ምስጡር ስምምዓት ብምኽታሙን ሎሚ ዝርኣ ዘሎ ንልኡላውነት ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ፣ ንባሕርናን መሬት-ዓደቦናን ከኣ ዳግም ኣብ ረግጺ ሓይሊ ኢትዮጵያ ዘእቱ መናውራት፣ መን’ዩ ቀዳማይ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ብሩህ እንዳዀነ መጺኡ’ሎ። ምእንት’ዚ፣ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ኣብ ቅድሚ ኣህጕራዊ ዲፕሎማስያ ብቑዕ መተካእታን ተግባሪ ዓቕሚን ንምጽዓድ ሓደ ሰፊሕ ግንባር ናይ ደለይቲ ፍትሒ ክቘዉም ኣለዎ። ቅድሚ ዝኣገረ ንቅድምያታት ልኡላዊት ሃገር ዘውሕስ ስጕምታት ክውሰዱ ከኣ ቆጸራ ዘይህብ ጕዳይ ኴይኑና ኣሎ። እቲ ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፣ ድሒሩ ከኣ ንህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዘጥፍኣ ጕጅለ፣ ሎሚ ከኣ ኣብ ቅድሚ ዓይነናን ዕድሜናን ምስ ተረፍ-መረፍ ደርግን ሓይሊ ዶር. ኣቢይ ኣሕመድን ብምምሕዛው ታሪኽ ክድገም ንርእዮ ኣሎና። ናይ’ዚ እዋን ጠለብ

• ብዘይ ውዓል ሕደር ንስርዓት ህግደፍን ውልቀ-መላኺ ኢሰያስን ምልጋስ

• ናይ ስልጣን ሕቶ ምስ ምቛም ቅዋማዊት ሃገረ-ኤርትራ ጥራይ ከም ዝተኣሳሰርን ዝለዓልን ምፍላጥ

• ሕቶ መሬትን፣ ሕቶ ቅዋምን፣ ሕቶ ባንዴራን፣ ናይ ህዝቢ ዋንነት ምዃኑ ክስመረሉ

ክትዓት ተጋባእቲ ሰሚናር፦ ኣብ ሳልሳይ ዛዕባ

1. ስቪካዊ ማሕበራትን ህዝባዊ ምንቅስቓሳትን (ይኣክል) ዘይፋላለ ኣካል ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን እዮም።

2. ንሕና ኣባላት ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ኣካል ዝተባህለ በርጌሳዊ ማሕበራት ጥራይ ዘይኮናስ፣ ቀንዲ ኣበገስቱ ኢና’ውን ክንብል ንኽእል ኢና።

3. ዘሎናዮ መድረኽ ቃልሲ ጸረ-ህላወ ምልኪ ኣብ ሃገረ-ኤርትራ ብፖለቲካ ዝተወደበን ብበርጌስ ዝተወደበ (ዘይፖለቲካው)ን ተባሂልካ ምፍልላይ ከብቅዕን፣ ኩሉ ትዅረት ቃልስና ኣንጻር ቀዳማይ ጸላኢ ከቕንዕን ኣለዎ!

4. መንእሰያት ምጥርናፍን ምውሳእን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ። እዚ ክፍሊ ሕብረተሰብ’ዚ ዝወረዶ ፍሉይ ማህሰይቲ ኣለሊኻ ምእላዩን ምትብብዑን ሎሚ’ውን ሓላፍነት ናይ’ቲ ምእንትኡ ኩሉሻብ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለ ደላይ-ፍትሒ ካብ ቀዳማይ ወለዱ ክመጽእ ይግብኦ። ምእንት’ዚ ብንቕሓት ምስ መንእሰያት ዝምድና ምንዳይ።

5. ደቂ ኣንስትዮ ዘሎወን ግደ ኣብ ቃልሲ ትማልን ሎምን ብኣትክሮ ምስትብሃል። ኣዴታት ምስ’ቲ ኣብ ስድራ-ቤት ዘሎወን ዝያዳ ጾር፣ ናይ ሃገርን ህዝበን ጾር’ውን ከም ኵላትና ብጽሒተን ኣለወን። ምእንት’ዚ ንተደራራቢ ዕማማተንን ሸኸምን ኣብ ግምት ዘእቱ ምትብባዕን ደገፍን ክወሃበን ግቡእና’ዩ። ውጽኢት ፍረ ኣስተዋጽኦ ናታተን ከአ ተመሊሱ ነዚ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ጥቕምን መዓላን’ዩ።

ክትዓት ተጋባእቲ ሰሚናር፦ ኣብ ራብዓይ ዛዕባ

ተጋባእቲ ሰሚናር ኣባላት ዝተፋላለያ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን እዮም። ስለዚ ናብ ወውድባቶም/ሰልፍታቶምን መራሕቶምን ዘሎዎም ታኣማንነት መርገጻዊ እምነትን ኣብ ቦትኡ ኣሎ። ይኹን እንበር ንሕሉፍ ናይ ምፍልላይ ተመክሮ ብዘየዳግም ብኣሉታ ሚዛኖም ስለ ዘቐመጡ፣ ኣብ ሃገር ጀርመን ብሓደ ክሰርሑን ናይ ሓበር ሰፊሕ ግንባር መታን ክፍጠር ብዘለዎም ዓቕምን ውድባዊ ጽልዋታትን ተጠቒሞም ናናብ ውድባቶምን መሪሕነታቶምን ጸቕጢ ክገብሩን ርእዮም።

• ሓድነት ሓይሊ’ዩ

• ብሰንኪ ፍልልያትና በዂሩ ዘሎ ዓቕሚ ውዱብ ህዝቢ ኣብ ፖለቲካ ዳግም ክበራበር’ዩ

• ብሰነኪ ምፍልላይ ፋሕ ኢሉ ዘሎ ውዱብ ዓቕናምና ብሰብ፣ ብንዋት፣ ብንያት ብዝተዓጻጸፈ ክብርክት’ዩ

• ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና በዚታት ተታባቢዑ ኣድላዪ ሓድሕዳዊ ምቅርራባትን ስጉምትን ክወስድ’ዩ

• ኣብ ዲፕሎማስያዊ ዓንኬል ብሓደ ምምካት ንደላይ ፍትሒ ከም መተካእታ ሓይሊ ከጠምቶ’ዩ

 

ሓቢርና ነድምጽ ከነስምዕ፣ ሓቢርና ንስራሕ ከነድምዕ!

ኣባላት/ተሳተፍቲ ሰሚናር ዝነበሩ ውድባት ከኣ እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፦

1. ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ
2. ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ
3. ዲሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ
4. ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ
5. ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ/ሕድሪ
6. ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ/ሕድሪ
7. ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ (ሰደኤ)
8. ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ
9. ኤርትራዊ ስምረት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ
10. ሰውራዊ ዲሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ
11. ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ሓደለ)
12. ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ
13. ስምረት ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር
14. ስምረት ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር

ፖለቲካዊ ውድባተን ሰልፍታትን ኣብ ጀርመን

• ዜናዊ ዕዮ ናይ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ኣብ ጀርመን፡ ብ PDF ንምንባብ
ኣብዚ ጠውቑ  Read in PDF

 

 

 

jUNE 2020

8 hrs  · Shared with Public
ሓባራዊ መግለጺ
ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ
ሃገርና ኤርትራ መዳርግቲ ብዘይብሉ መስዋእቲ ናጽነታን ልዑላውነታን ዘውሓሰት ሃገር’ኳ እነተዀነት፣ እቲ ብኢደ ወነኑ ኣብ ስልጣን ተወጢሑ ንዓሰርተታት ዓመታት ብዘይቅዋምን ሕግን ንህዝብና እናድመየን እናበታተነን፡ ክገዝእ ዝጸንሐን ዘሎን ስርዓት፡ ንሃገርና ናብ ጐደና ጥፍኣት ይመርሓ ምህላዉ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ።
ስለዝኾነ ድማ ብዙሓት ሃገራውያን፣ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት፣ ብዝተወደበን ብዘይተወደበን መልክዕ፣ ተቓውሞኦም ካብ ምግላጽ ዓዲ ኣይወዓሉን። ዓቕምታቶም ብሓባር ንምጽንባር ከኣ ብዙሕ ጻዕርታት ከም ዝተኻየደ ዝተፈልጠ ኢዩ። ከም መቐጸልታ ናይ’ቲ ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕርታት፡ “ጥርናፈ ፖለቲካዊ ሓይልታት ብምርግጋጽ፡ ህዝብን ሃገርን ነድሕን” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ናይ ትምህርትን ሕትመትን ማሕበር ኤርትራ ዝተዓደመ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2020 ኣብ ከተማ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ፡ ክጋባእ ተመዲቡ ዝነበረ ዋዕላ ኤርትራውያን ተቓወምቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት፡ ብሰንኪ ለበዳ ሕማም ኮሮና “ኮቪድ-19” ክፍጸም ኣይተኻእለን። ይኹን’ምበር እዚ ኣገዳሲ መደብ ኣብ ግብሪ ንምውዓል፡ ኤርትራውያን ተቓወምቲ ሓይልታት፡ ነቲ ብኣካል ምርኻብ ዘጸገመ ኩነታት ሰጊረን ብኤለክትሮኒካዊ (ቭርችዋል) ኮንፈረንስ ንልዕሊ ክልተ ወርሒ ዝኣክል፡ ኣብ ቀጻሊ ዘተን ምይይጥን ጸኒሐን። ንኩነታት ሃገርን ሓባራዊ ዕዮ ተቓውሞ ሓይልታትን ብዝምልከት ከኣ ኣብ ኣገዳሲ መዳያት ተዋሃሂደን ክሰርሓ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበጽሓ ንመላእ ህዝብን ፈተውትን ይገልጻ።
ናብ’ዚ ናይ ምውህሃድ ስምምዕ’ዚ ንምብጻሕ ደረኽቲ ዝነበሩ ቀንዲ ምኽንያታት፥
• ኣድላይነት ምልጋስ ምልካዊ ስርዓት፡ እዋናዊ ጠለብ ህዝብና ስለ ዝዀነ፡ ህጹጽ ዝተወሃሃደ ዕማም ኩለን ፖለቲካዊ ሓይልታት ተቓውሞ ዝጠልብ ብምዃኑ፤
• ልዑላውነት ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዘሳጥሐ ናይ ጥልመትን ክሕደትን ተግባራት መላኺ ስርዓት፡ ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ጐሊሁ ይርአ ብምህላዉ፤
• መላኺ ስርዓት፡ ብዝኽተሎ ፍሹል ውሽጣውን ግዳማውን ፖሊሲታት፡ ሎሚ ሃገርና ኣትያቶ እትርከብ፡ ንህላዌኣ ዝፈታትን ከቢድ ፖለቲካውን፡ ማሕበረ-ቁጠባውን ቅልውላዋት ብምህላውን፣ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕልፎ ዘሎ መሪር ስቓይን መከራን፡ ፍልሰት መንእሰያቱን እናበኣሰ ብምቕጻሉ፤
• ዞባውን ኣህጉራውን ውድድራት ዝፈጠሮም ሓደጋታት ኣብ ልዕሊ ሃገርና የንጸላልዉ ብምህላዎም እዮም።
ስለዚ እዚ ተበጺሑ ዘሎ ስምምዕ፣ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ብተወፋይነትን ብሓላፍነትን ክቕረብሉ ዝጸንሑ ብምዃኑ ኣብ ቃልስታት ደምበ ተቓውሞ፡ ሓደ ካብ’ቶም ኣገደስቲ ምዕራፋት ክኸውን ተስፋ ዝግበረሉ’ዩ።
1. ዕላማ መስርሕ ምውህሃድ
ንስርዓት ህግደፍ ብምእላይ፣ ቅዋማውን ዲሞክራስያውን ስርዓት ንምትካል፣ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ኣገደስቲ መዳያት ዓቕምታቶም ብሓባር ጠርኒፎም ዕቱብ ቃልሲ ንምክያድ ኢዩ። ሓድነት ህዝብና ንምርግጋጽን፡ ነጻነትን ልዑላውነትን ሃገርና ንምዕቋብን፡ መሰል ህዝብና ንምውሓስን ንምሕላውን፡ ብዘይካ ብሓባር ተጠርኒፍካ ምቅላስ ካልእ ኣማራጺ መንገዲ ከምዘየሎ ካብ ዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት ተገንዚብና ኢና። ካብዚ ብምብጋስ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ንምልጋስ፡ ህዝቢ ማእከሉ ዝገበረ ስትራተጂ ቃልሲ ንምድላውን ንምትግባሩን ሓባራዊ ቃልሲ ንምክያድ እዩ።
እዞም ኣብ ታሕቲ ክታሞም ኣስፊሮም ዘለዉ ሓይልታት ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ሓቅታት ብምንቃል፥
ሀ. ንኩሎም ተቓወምቲ ሓይልታት ዝሓቁፍ ሰፊሕ ጥርናፈ ብዝምልከት ቀጻሊ ልዝብን ዑቱብ ስራሓትን ኣድላዪ መጽናዕትን ከካይዱ።
ለ. ማዕረ ማዕሪኡ፡ ናይ ሓባር ስራሕ ንምክያድ ኣብዞም ትሕት ኢሎም ተዘርዚሮም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ናይ ቃልሲ መዳያት፣ ሓይልታት ዕማም ብምቛም ተወሃሂዶም ክሰርሑ፤
ሐ. ነቶም ብሓባር ክካየዱ ኣብ ስምምዕ ዝተበጽሓሎም ዕማማት ዘሰላስሉ ሓባራዊ ሓይልታት ዕማም ንምቛምን፣ ሰብኣውን ንዋታውን ዓቕምታት ንምቕራብን፣ ዝከኣሎም ከበርክቱ፤
መ. ሓባራዊ ሓይልታት ዕማም ተልእኾኦም ብዘይ ዕንቅፋት ክፍጽሙ ዘኽእልዎም ዝርዝር መምርሕታት ብሓባራዊ ኣወሃሃዲ ሽማግለ ክዳለወሎም፣ ተሓታትነቶም ከኣ ንሓባራዊ ኣወሃሃዲ ሽማግለ ክኸውን ተሰማሚዖም።
2. ምቛም ኣዋሃሃዲ ሽማግለን ሓይልታት ዕማምን
ኤርትራ ሃገርና ገጢምዋ ዘሎ ሓደጋታት ኣሊኻ መዋጽኦ ንምርካብ ዘኽእል ናይ ምውህሃድ መደባት ብምስራዕ፣ ንኹሉ ንጥፈታት ዘማእክል ኣወሃሃዲ ሽማግለን፣ ኣብ’ዘን ኣብ ታሕቲ ተጠቒሰን ዘለዋ ዝተፈላለያ ናይ ቃልሲ መዳያት ዝሰርሑ ሓይልታት ዕማምን ይቖማ። ዘድምዕ ስራሓት ንኽትግበር፣ ኣመሰራርታ ኣወሃሃዲ ሽማግለ ብቀንዱ ኣብ ዓቕምን ክእለትን ዝምርኰስ ኰይኑ፡ ንብዙሕነትን ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሚዛናትን ኣብ ግምት ዘእተወ ይኸውን። ኣብ’ዚ መስርሕ’ዚ ዝተቐራረበ ፕሮግራም ዘለወን ፖለቲካዊ ሓይልታት ፍጹም ሓድነት ክገብራ ምትብባዕ።
ሀ. ኣዋሃሃዲ ሽማግለ
ኣወሃሃዲ ሽማግለ ብኩሎም እቶም ዝተሰማምዑ ሓይልታት ይቐውም። ዕማማቶም ኣብ ምክያድ ብዕቱብነትን ብሓባራዊ ምርድዳእን (ኮንሰንሱስ) ይሰርሑ። ኣወሃሃዲ ሽማግለ ብሓደ ካብ መንጎኦም ዝተመርጸ/ት ተማእኪሉ፡ ንዝቖሙ ሓይልታት ዕማም የማእክል።
ለ. ምቛም ሓይልታት ዕማም
ድሕሪ ስምምዕ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብቕልጡፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ መዳያት ናይ ቃልሲ ብሓይልታት ዕማም ተወዲቦም ይሰርሑ። ኣቃውማ ሓይልታት ዕማም ኣብ ዓቕምን ክእለትን ዝተመርኰሰ ይኸውን። ሓላፍነቶም ከኣ ኣብ’ቲ ተዋሂብዎም ዘሎ ዕማም ዝተሓጽረ ይኸውን።
ሐ. ናይ ቃልሲ መዳያት ሓይልታት ዕማም
1. ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ
2. ኣብ ዜናዊ መዳይ
3. ኣብ ህዝባዊ ምልዕዓል
4. ኣብ መዳይ ሓበሬታን ምክትታልን
5. ካልእ ተወሳኺ ከም ኣድላይነቱ፣ ሓይሊ ዕማም ብስምምዕ ክምስረት ይከኣል።
3. ናይ ግዜ ገደብ
ድሕሪ ምፍርራም እዚ ስምምዕ'ዚኣወሃሃዲ ሽማግለ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት፣ ሓይልታት ዕማም ድማ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ክምስረቱ ይግበር።
ስም ፖለቲካዊ ጽላል/ውድብ/ግንባር/ ክታም
1. ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባደለ) __________________________________
2. ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ) ___________________________________
3. ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ___________________________________
4. ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ውሓዲለ) ___________________________________
5. ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ (ውሓኤፍ) __________________________________
ውድቀት ንመላኺ ስርዓት ኤርትራ!
ህዝቢ ኤርትራ ክብሩን ሓርነቱን ተሓልዩ ንዘልኣለም ይንበር!
ሰነ 2020

ኣቶ ሱሌማን ሑሴን ካብ መዝነት ሓላፍነት ውድቡ ስሒቡ
*****************************^*******
ምክትል ኣቦ መንበር ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ
ኣቶ ሱሌማን ሑሴን ንዝነበሮ ላዕለዋይ መዝነት በቲ ዝተኸስተ ናይ ኣመለላኽታ ፍልልይ ከም ዝሰሓበ ይግለጽ ኣሎ። ምንጪ ካብ ንጡፍ ኣክቲቪስት ኣሕመድ ሻይጊ!
إستقال الأستاذ سليمان آدم حسين نائب الرئيس ومسؤول
العلاقات الخارجية من تنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي إحتجاجاً على الطريقة التي تصرَّف بها السيد مسفون حقوص في تجراي وكذلك التعامل مع وياني تجراي فضلاً عن تصريحاته الأخيرة التي اعتبرها البعض مثيرة للجدل نظراً لمواقفه السابقة ولكون ان العلاقة بين تجراي واريتريا لا تخلو من الحساسية في اوساط الارتريين . وكذلك إحتجاجاً على الطريقة التي تبنَّى بها رئيس اللجنة التنفيذية لموقف مسفون حقوص الذي يُعتبر مبادرة شخصية .
الجدير بالذكر أن مسفن حقوص كان قد صرح بان زيارته الى اقليم تجراي في الاونة الأخيرة اتت بمبادة شخصية منه للحصول على الدعم اللازم من وياني تجراي للمساعدة في تغيير نظام إسياس أفورقي .
ኣቶ ሱሌሜን ኣ. ሑሴን ምክትል ኣቦ ወንበር ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ጉዳያት ናይ ወድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፣ ንዑደት አቶ መስፍን ሓጎስ ንትግራይን ምስ ህወሓት ተሓጋጊዝካ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ናይ ምውዳቕ ተኽእሎን ብዝምልከት ኣብዚ ቀረባ ዝሃቦ መግለጽን ብዝምክከት ምስ ኣተሓሕዛ ኣቦ ወንበር ውድብ ኣይሰማማዕን እየ ብምባል ካብ ሓላፍነቱን ካብ ውድብን ከም ዝለቐቐ ተፈሊጡ።
አቶ መስፍን ሓጎስ ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንትግራይ ዑደት ምክያዱ ብውልቃዊ ተበግሱኡ ከም ዝኾነ ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ።

 

 

A comprehensive timeline of the opposition leaders’ history of power struggle from 1991-2011 is listed in the table below. As can be seen clearly from this table, since 1991 the opposition leaders have been engaged in power struggles while many horrible crimes were committed against the Eritrean people by the PFDJ between 1991-2011.

The octogenarian was held in a residential building in Addis Ababa by Eritrean abductors believed to be members of an opposition group.

እቲ ብውሑዳት ተቓወምቲ ውድባት ኣብ ጽባሕ መሬታዊ ናጽነት ኤርትራ ዝጀመረ ዝተወደበ ናይ ጸረ-ህግደፍ ቃልሲ፣ ኣብ 23 ዓመቱ ልዕሊ 30 ውድባትን ክንድኦም ዝኾኑ ማሕበራትን ካብ ምፍራይ ሓሊፉ ዝፈየዶ ነገር ዘይምህላዉ ከም ኩሉ ደላዪ ለውጢ ዝሓዝነሉ እምበር ዝወራዘየሉ ነገር ከም ዘይኮነ ኩሉ ኣንባቢ ክርድኣለይ እደሊ።

ጋዜጠኛ መንእሰይ ዮሴፍ ገብረህወት ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ከምዝተሰወረን ህላወ ከምዘይብሉን ናይ ቀረባ ብጾቱ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ግንባር ድሕነት ኣዳላዊ መጽሄትን ዜናን ዝንበረ ኣንጻር ወያኔ ኣብ ጉዳይ ደንበ ተቃዉሞ ኢድ ምትእትታዉ ብወግዒ ዝቃወም ዝነበረ ኤርትራዊ ምስ ሓለፍቲ ዉዱቡ ኣብ ከቢድ ፍሕፍሕ ከምዝነብረን ኣካይዳን ኣዕናዊ መንገድን ሓለፍቲ ግንባር ድሕነት ዝጻረር ዝነበረ እዩ። read more]

Timeline of the opposition leaders' contribution in prolonging the life of the PFDJ fascistic regime since 1991
Organisations
Examples on the contribution of the opposition leaders in prolonging the life of Issayas in power for 20 years
Consequence of the opposition leaders' narrow power struggle
ELF- RC (EPDP)/ELF(ESF) 1991- ELF- RC boycotted the meetings of the four organizations [the ELF, ELF the National Council , ELF the United Organization, the Eritrean Islamic Jihad Movement] Crimes committed by the PFDJ : 1991-2001
ELF-RC(EPDP) 2001. the 5th ELF-RC meeting was affected by split Crimes committed by the PFDJ : 2001
ELF- RC( EPDP)/ECP 2002-Seyoum Ogbamichael withdrawn from the meeting in.objecting to Herui T. Bairou'snomination for the leadership of the Alliance of Eritrean National Forces (AENF) Crimes committed by the PFDJ : 2002
ELF- RC (EPDP) In 2003 the ELF-RC leaders blamed the meseretatfor been misguided, sub-nationalists, followers of Ahmed[read more RC & Its Spinning Bottle] Crimes committed by the PFDJ : 2003
EPLF-DP
2004 Adhanom left EPLF-DP because of argument he had with Mesfin Hagos Crimes committed by the PFDJ : 2004
EPM 2005 the EPM was split because of the rift between Adhanom Gebremariam and Abdella Adem Crimes committed by the PFDJ : 2005
Eritrean Co-operative Party 2006-Herui left the EDA in 2006. Since then he started to critise the EDA more after 2007 until he became member of the commission in 2010. Crimes committed by the PFDJ : 2006
ELF- RC (EPDP)/ELF(ESF) 2007-Battle for EDA leadership between Hussen Kelifay leader of the ELF and Woldeyesus leader of the ELF-RC which caused for splitting the EDA. Crimes committed by the PFDJ : 2007
EDA Crisis Eritrean Democratic Alliance (EDA): A Partner or a Foe? [article] Crimes committed by the PFDJ : 2008
ELF-RC (EPDP)-EDA 2009-After the Brussels Conference 2009 Tewelde Gebreslassie chairman of EDA become the main rival of the ELF-RC leaders Woldeyesus Ammar Crimes committed by the PFDJ : 2009
EDA-EPDP confrontation 2010-The EPDP led by Woldeyesus boycotted from the July 2010 conference. Crimes committed by the PFDJ : 2010
EDA-EPDP confrontation 2011The EPDP withdrew from EDA. Find more information about EDA-EPDP Confrontation Crimes committed by the PFDJ : 2011
DMLEK -EDA confrontation 2012 Democratic Movement for the Liberation of Kunama Leader Suspend From Eritrean Democtic Allianca (TGRNGA) 2-10-2012.pdf Crimes committed by the PFDJ : 2012 [ Human Trafficking in the Sinai]

NO ONE IS APPOINTED FOR LIFE TIME! "DO THEY KNOW TO REITRE

If we all Eritreans doesn´t have self-respect, self-command, self-preservation, self -support, self-confidence, self-criticism. As well if we don´t have moral and moral courage and if we still mistrust each other then how do we think or dream to create and build a democratic land that the coming generation will live with respect and love. 
We are still living on the past and with vengeance and self assured, self-centered self-important working for self-interest, that are not self-supporting,hybris that for almost for their life time never worked egocentric that they believe they are the " Chosed  one " to lead Eritrea. Always secretive and they use door to door politics’ with no whatever vision, stereo-type local activist not politicians. They are good in dissolution because they can benefit from that. If we UNITE then they will be finished.
 
They are afraid of Our Unity, innovations, civilization, developments. They NEVER gave accountability or never acknowledgment of their mistakes or calculations....
That is why we are disgusted and displeased ,disappointed and dissatisfied and displeased with "The self centered hybris"who can’t see and understand that we are fed-up with their feint rhetoric’s. Many Eritreans are fighting to see change in Eritrea including outside Eritrea.
 
Without change, innovation, and TRUST to each other and OUR voted democratic Leaders we will not achieve what we dreamed and are dreaming.
May all the years to come and the generations to come write poesy and inherit the Names of our martyrs and war veterinarians.
May go bless our unity [Biniam ]
No one is appointed for life!

Generational Change: An Urgent Demand of the Time

By and large the former revolutionary leaders, members of the EDA and EPDP are no better than the PFDJ leaders at fostering a culture of democracy and dialogue essential for a future Democratic Eritrea. Tedros Abraham Tsegay ( 12 August 2010 ) in his report on NDC conference states that most of the political parties are run by the older generation,who have been in different leadership roles for for many years and this clearly shows in their inability to reform. A political party that is supposed to struggle for democratic change, should practice democracy in their conduct.  Certainly, there is a lot of confusion when it comes to the political parties.  The number of existing political parties, as we speak, is  close to thirty.  There is legitimate concern that the opposition camp’s diversity is the by-product of factionalism and personality cult not of principled debate.

Beshir Abdulkadir (Jun 25, 2010 ) states that old leaders and their old ideas cannot achieve any promotion. Hence, all concerned compatriots and elites should share the pie with them and encourage them to be at least optimistic about the possibility of creating justice in our nation

Nebarai Keshi (October 11, 2003) in his article "Where are the Dots to be Connected Here" added that What we Eritreans need is bigger ideas, not guns and violence; secular constitutional parties, not extremists and subversive groups; and politically matured leaders (not with pay back attitude), not with a frame of minds of 60s, 70s, and 80s. We can’t think, speak, and act according to 60s, 70s, and 80s. We need to take off our old hats

At the start of Eritrean National Congress, the leaders of the EDA, EPDP[Tewelde Gebresslasie , Beshir Ishtaq, Heruy T. Bairou's, Yemane (Hanjema), Abdella Adem, Woldeyesus Ammar, Mesfin Hagos, Hamed Drar, Hussein Kelifay,etc ] shouldn't be elected to any posts. The Eritrean people should learn from their past naivety in trusting former revolutionary leaders and their collaborators who are currently the leaders of the EDA and EPDP. These leaders of the oppostion have contributed considerable to prolonging the suffering of the Eritrean people for the last 20 years as a consequence of their narrow power struggle. The narrow power struggle and disunity of the oppostion leaders has created significant opportunities for this autocratic regime to repress brutally the Eritrean people for decades.

Opposition Political Leaders.

 1. Eritrean Liberation Front (ELF), Hussein Khalifa
 2. Eritrean National Salvation Front (ENSF), Dr. Habte Tesfamariam
 3. Eritrean People’s Democratic Party (EPDP), Menghisteab Asmerom
 4. Eritrean Democratic Party (EDP), Dr. Tesfai Sebhatu (Brinji)
 5. Democratic Front for Eritrean Unity (Sagem), Jemal Saleh
 6. Eritrean Congress Party (ECP), Herui T. Bairu
 7. Eritrean Nahda Party (ENP), Abdulrahman Taha Nur
 8. Democratic Mov’t for the Lib of Eritrean Kunama (DMLEK),
 9. Red Sea Afar Dem Organization (RSADO), Ibrahim Harun
 10. Eritrean Islamic Islah Movement (Islah), Adem Ismail
 11. Eritrean Islamic Congress (EIC), Abdella Hamid
 12. Eritrean Islamic Party for Justice & Development (EIPJD), Saleh M Osman
 13. Eritrean National Salvation Front (ENSF), Ogbazghi Debus
 14. Eritrean Unity for Democratic Change (EUDC), Yohanne Asmelash
 15. Eritrean Federal Democratic Party (EFDP), Bashir Ishaq
 16. Eritrean Solidarity Movement for Nat Salvation (ESMNS), Tesfu Atsbha
 17. Eritrean Saho Democratic Movement (ESDM), Yusuf Hulul
 18. Eritrean Rev Democratic Front (ERDF), Berhane Hailu (Hanjema)
 19. Afar Movement (AM), Ahmed Yousuf Mohamed
 20. United Democratic Front (UDF), Tesfamichael N. Mehari

[ዝኸበርኩም  ኣብላት ጨነፍራት ሽማግለ ንሃገራዊ ጉባኤ ሃገራዊ ጉባኤ ምእንቲ ክዕወት እዚ ዝካየድ ምርጫ ንተሳተፍቲ ሃገራዊ ጉባኤዝምረጹ ናጻ ካብ ውድባትኮይኖምኢሙናትንቡሰላትንዓቅሚደሎዎምን ካብ ህዝቢ ክኾኑ ኣሎዎም ኣብ በይ ኤርያ [Read more].

LETS FINISH THE JOB By Eritrean National Commission for Democratic Change (ENCDC) OPEN LETTER and Message From GHEBEREHIWET ASHRA ( TGRINYA).8-10-2011.pdf

11. The consequence of the opposition leaders' narrow power struggle of the last 20 years [1991-2011]

Sadia Ali (November 19, 2003) thinks  we have to learn from our past and give primacy to the salvation of our people, leaving our power interest behind and struggle to create a democratic Eritrea where every Eritrean feels that he/she is equal and we must believe that power has to be handed over to our people who suffered a lot under this tyrant regime, and they have to elect a party or individual whom they think is capable of leading our beloved Eritrea to peace, harmony and prosperity.Read more

Ibrahim Mohammed Ali (2009 )in his article response to Sheikh Hamid Turki Fomenting Religious Differences for is not What End, for Whose Benefit? also states that, the heroic Eritrean people, who paid dearly in the 30-year struggle for national liberation, are today passing very difficult times squeezed in between two harmful conditions created by two actors.The main actor in causing suffering and a sad situation in Eritrea is the oppressive one-man regime that imposed itself on the nation for the last two decades. The dictatorial regime has not only denied the Eritrean people their very basic human rights but also subjected them to the most brutal repression. The other actors and partners of the dictatorial regime in causing and prolonging the suffering of our people and creating unhealthy situation are certain opposition groups. Read more [ ኢ ብራሂም ከም ጲላጦስ ኢዱ ሕጹብ እዩ ነይሩ ተባሂሉ ተመስኪሩሉ ኢዩ]

During the last two decades many young people  became the victims of executions while the opposition leaders spent years in accusation and counter- accusations in narrow power struggle instead of focusing on bringing an end to the PFDJ fascistic regime. Gaim (2009) in his article  “Forced labour in Eritrea” wrote that Aman, a deserter who lives in Nottingham said that several conscripts had been executed. In his division alone (ca. 6,000 men and women), thirteen people were executed after Ethiopia’s third offensive (May 2000). He said : ‘You don’t see these things happen. They are subsequently announced by commanders who state, ‘‘measures were taken against one–two, etc. cowards’’. ’ However, in his view, ‘ it was mainly the brave who were executed. They were the ones who challenged the commanders or exposed the failure of their leadership in meetings that took place subsequent to battles. ’ Read more

The PFDJ fascistic crimes 1993-2010

[Read more]

ብትእዛዝ ጀነራላት ብተመልከተለይ ዝተረሸኑ ዕሸላት መንእሰያት ኣዴታቶም ይቑጸርኦም ኢልካ ኢዩ ዝሕለፍ። እዚ’ውን ብመዓልቱ ክጸሓፍ ኢዩ።
Source
ትልሚ፣ ንዘርኢ ክርዳድ ዓስራይ ክፋል

Student Program in Eritrea Turns Into Forced-Labor Camp 2 die of heatstroke in the desert while working under 24-hour military guard [readmore]


Remembering of  the Journey  to the Wia Detention Camp:  10 years ago

ስማዒ ዝሰኣነ ኣውያት
VIDEOclip

YouTube - Powerful speech Eritrean Orthodox Church Abune Marikos


ጥልመት "ናጽነት" | BETRAYAL OF "NASNET"[video]"

[HRW report denounces conscription in Eritrea] [ Indefinite Conscription in ] [ Youth say frustrated by long service [Eritrea: Youth and Militarization] [Military Service in Eritrea: 18Months or 18 Years?] Read more

The Awate Team (2007 states that all citizens over the age of 18–anywhere between 400,000-800,000 people have been  in a constant state of mobilization for the last 12 years since the proclamation of  National  Service in 1995. In 2008, Meron Estefanos (2008) states that there are more than 700,000 Eritrean young people  conscripted under the national service and many still continue. Some accounts offer even a higher figure. Beshir Abdulkadir - (Jun 25, 2010) in his article 'Reflections On The Eritrean Youth' wrote that on Unlike the betrayal of the PFDJ and similarly the fragile opposition groups that kept wasting many years squabbling over tiny matters, the Eritrean youth by their nature are innocent, patient, tolerant, nationalist and courageous—blind nationalism and bravery that was proved during the hardships that our sovereign nation faced. This quality was automatically set without any motivation or energy. At the beginning, whenever there is a call to defend the nation, the youth were there in the forefront, whenever there is a call to contribute to the national development projects, the youth were there constructing roads, dams, wells, schools, hospitals, etc. However, finally, the youth are tired...very tired; national service has turned into indefinite slavery, successive wars and disastrous loss of brothers and friends coupled simultaneously with abduction and torture for unclear reasons—and terror and fear due to the conspiracies of PFDJ spies and fanatic stalwarts.

As a result of the repression, indefinit conscription and for life military service , in 2007 just in one month between November and December 5,000 Eritreans fled to Sudan. Gaim Kibreab (2009) states that Eritrea has become a major refugee producing country. He adds that  between 2001 and 2007, 9,995 sought asylum in the UK and in Sweden, in 2006 and 2007, Eritrean asylum seekers were the fourth largest among fifty nationalities.

Eritrean asylum seekers in UK, 2001–2007: by age and gender. Adopted from Forced labour in Eritrea by GAIM KIBREAB [J. of Modern African Studies, 47, 1 (2009)]
AGE

Furthermore the Swiss daily French newspaper, Le Temps reported on 21 January 2009 that Eritrea has become unlivable hell to its people who are taking all possible risks to flee the country and be dispersed in all corners of the globe. During 2008 alone, 2,849 Eritrean people entered and asked asylum in Switzerland compared to 2,050 in 2007 and 1,201 in 2006A (Abraham Berhe, 2009). AfricaFocus Bulletin May 12, 2011 also states that based on the UNHCR (2009 Global Trends, available at http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html), there were almost 210,000 refugees from Eritrea in that year.

Source :Major source countries of refugees
End-2009 [page 10]

The youths are not just victims of the PFDJ but also victims of the opposition leaders who have contributed to prolonging the life of this autocratic regime which has caused for the death of thousands of Eritrean youths many in the Mediterranean Sea [video], Sahara desert [video] and Sinai deserts[video] as they have sought to escape.[Read more tragic stories]

Berhan Hagos (2011) in his article Eritrea’s 20th Anniversary Comprehensive Report Card added that Eritrean youth is fleeing the country at an alarming rate.  Over 30,000 youths have fled the country due to endless national service and Warsai Yikealo projects.  They have become our tragic stories; being sacrificed in the Sahara Desert, preyed upon by Bedouins, other African dictators and the Mediterranean Sea. Read more. Elsa Chrum in her article Testimony on The Execution of Mogos Gebreselase written in 2006 states that the history of Eritrea's youth is a story of humiliation, exile, detention and death [read more]. Despite this dire situation, the leaders of opposition groups and the PFDJ[videoJ still compete for supporters from the younger generation through organising Youth festival. For example in August 2010 there were two youth festvals : one was the 25th Eritrean Democratic Youth Union Festival in Kassel(video) and theSawa 2010 Eritrea Youth Festival(video) which were organised by the oppostion group and the PFDJ respectively. It is sad to see the youth in the diaspora being recruited into such displacement activities by supporters of the PFDJ leaders and the opposition group leaders as previously their parents had been while there is daily tragic news of the death of Eritrean youths inside Eritrea and in exile. . [A crumbling nation and a tragedy]

The younger  members of  the Eritrean Youth Global Movement-EYGM and  Eritrean Youth Solidarity for Change – EYSCshould  learn  from the past of the youth associations and student associations’ naivety in trusting those former revolutionary leaders. Members of the Eritrean Youth Global Movement and Eritrean Youth Solidarity for Change – EYSC should not be affiliated to any opposition groups or  be influenced by the current EDA-EPDP confrontation.

Leaders of EDA, EPDP and other opposition groups like the PFDJhave a considerable experience of manipulating the youth for the sake of their  own advantage. During the liberation struggle leaders of the ELF and EPLF divided the youths for the sake of their own power struggles This is confirmed by the research  conducted by Bettina Conrad  in "A culture of War and a Culture of Exile". According Bettina(2006) during the 1970s the two major Eritrean liberation movements, the Eritrean Liberation Front (ELF) and the Eritrean People's Liberation Front (EPLF) were competing for power and supporters from among the exile community. Connell (2011) also states that both the ELF and EPLF  sought to mobilize rural youth into village associations to support the armed struggle starting in the mid 1970s. The ELF established a General Union of Eritrean Students (GUES) at the end of 1968, convening their first conference in Damascus with youth drawn mainly from the Middle East and Europe ( p.554-555).
However, the General Union of Eritrean Students (GUES) was divided into two group at the meeting of The GUES in Munich in the summer of 1970 following the killing of Kidane Kiflu: one group was, which had Dr Fitsum Ghebreselassie, Aregai Habtu, Habte Tesfamariam etc condemned the Kiada al Ama action and the other group, which had, Herui Tedla Bairu who didn't condemn the killing of Kidane Kiflue and Wlday Giday. The killing of Dr Fitsum Ghebreselassie might have a connection with the summer meeting which was held in Munich. Finally The GUES was divided when the ELF split in 1970. The anti-ELF elements held their second meeting in Nuremberg in August 1971 and supported the split of PLF from the ELF.

Despite of this fact  during the armed struggle the youth were the most  frequent victims of the ELF and EPLF leaders. Particularly students who joined the EPLF and ELFin the 1970s were not welcomed by the former revolutionary leaders and many were became the victims of the ELF and EPLF leaders.This is well documented as the dark face of Gedli . As the EPLF and ELF's legacy of the execution and killing of younger fighters during the liberation struggle, the killing of youth did not stop after the liberation. Read more

ስርዓት ህግደፍሲ ኣብቂዑ ነይሩ: ተሪፉ ዘሎ ጉዳይ ተቓወምቲ ሓይልታት እዩ::

ስርዓት ህግደፍሲ ኣብቂዑ ነይሩ::

ተሪፉ ዘሎ ጉዳይ ተቓወምቲ ሓይልታት እዩ::

ብሚካኤል ኣጎስቲኖ  12/11/20 ጀርመን::

ስምረት ማለት ሓደ ምኻን ጥራይ ኣየስሞዕን:: ስምረት ማለት ዕርቂ እዩ:: ዕርቂ ናይ ሓባር ዕላማ ወይ ትጽቢት ንዘለዎም ማለት እዩ:: ብዙሓት ወገናት : ናይ ሓባር ትጽቢት ዘለዎም ክንሶም ኣብ ሜላ ምስ ዝፈላለዩ መኻልፍ ይፈጥሩ:: እዞም ናይ ሜላ መኻልፍ እዚኣቶም ከም ቀዳማይ ጎንጺ ክስርዑ ዘይግበኦም ምስ ዝኾኑ: እቲ ዝተርፍ ግደ : ናይ ምስማር: ወይ ብሓባር ምስራሕ ዕድል ይህልዎም:: ኣብ ጉዳይና ምስ ንሪኢ : እቶም ናይ  ሜላ መኻልፍ : ከም ቀዳማይ ጎንጺ ሰለ እነቅርቦም እዮም::  ብድሕሪኡ እንካይዶ ብሓባር ክንሰርሕ  ኣብ ሓደ ጣውላ ኮፍ ክንብል‘ውን ኣይካኣልን :: ርሑቅ ከይከድና ኣብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ: ምስ ኣሕዋትና ኩናማ ዝተራእየ ሓደ ኣብነት እዩ:: ኑሱ ዝፈጠሮ በሰላ ንምዕራዩ ስጋዕ ሕጂ ካብቲ ሓደ ሸጊሩና ዘሎ ጉዳይ እዩ:: በዚ ወዲ ከምዚ  ጉዳይና ዓመታት በሊዑልና ይርከብ::   ዝፈላሊየና ክህሉወና ንቡር እዩ:: እንተኾነ ሰብ ዝገብረና: ከማኡ‘ውን ደቂ ሃገር ምኻንና ኢልካ ምስ  ሓለግትና: ንዝፈላልየና: ኮፍ ኢልካ :ምስ ንፈትሕ እዩ::  ተቃውምቲ ውድባትን ማሕበራትን ውልቀ ሰባትን :እዚ ግዜ ሂወት ደቅናን:ንብረትናን: ሓድነትናን:እምነትናን: ባህልናን: ዕድመናን:ዝበልዕ ዘሎ ኮፍ  ኢሉ ዝጽበየናዶ ይመስለና ኣሎ፤ ሰሚርና  እንተጎዩና‘ውን ንኽነርክቦ ኣጸጋሚ እዩ:: ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝጠፋኤ ሂወትን ጉልበትን ድማ ኣይክንረኽቦን ኢና:: ሕጂ በጺሕናዮ ዘሎና  መድረኽ ድማ ዘሕፍር እዩ:: ኣብ ሞንጎና መን እዩ ጸላኢ: መን እዩ ፈታዊና: ክንፈልጥ: ሓድነት ወይ‘ውን ትርግታ ህዝብና ሰሚዖም ነዚ  ዝድግፉን: ወይ እውን ዘተዓናፍቁ ኣየኖት ውድባት እየን: ኢልካ ብጉሉጽ ንመሪሕነት  ኪዳን ድዮም ምሪሕነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ  ምስ ትሓትት ንኽገልጹ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን:: እዚ ስለ ዝኾነ ኻኣ መፍቲሒ ተሳኢንዎ : ስለዚ ጉዳይና ኣብ ጽልግልግን ከም ሓሪጭ ዝሓዋውስዎ ንሪኢ ኣሎና:: ድሓር ንምፍላዩ ከጸግመና እዩ: ስለዚ መፍቲሕና እንታይ እዩ ዝብል ጥዑይ ሓታታይ:ምስ ዝሓትት :ንድሕሪት ተመሊስና ካብ ቶሞክሮና ማለት ካብ ምሕዝነት ክጅምር: ንምንታይ 15ዓምት ዝኣክል ወሲዱልና  ኢልና  ምስ ንሓትት :ፋይልና ምግንጻል ከድልየና ኡዩ:: ከም ዝፍለጥ 11 ውድባት ኣብ ታሪኽና ተገይሩ ዘይፈልጥ ን መጀመርያ ብሓንሳብ ኮፍ ኢለን: ናይ ሓባር ስምምዕ ክፍርማ ምስ ተራእያ:: ኩሉ ንሰላምን ዲሞክራሲ  ኤርትራ : ዝብህግ: ኤርትራዊ ኮነ ደገፍቲ ኤርትራ: ንውድባትና  ምስጋና  ኣቅሪበን እየን:: ኣንተኾነ ግን ከምቲ ዝተጸበናዩ ኣይኮነን:: እዚ‘ውን ሓሊፉ: ዓመታት ወሲዱ: ድሕሪ ክንደይ  ውረድ ደይብ ከኣ: ካብ ምሕዝነት ዝሓሸ ተባሂሉ እንኮላይ ብ ህዝባዊ.ግንባር: ነበር ዝዋስእዎ. ናይ ሓደ ሓበራዊ ፖለቲካ ስምምዕ ተበጽሔ:: ኤርትራው ዲሞክራስያዊ ኪዳን ዝብል ክምስረት ተኻእለ:: እዚውን ከምቲ ዝሓለፈ ኣድማዒ ስራሓት ክገብር ኣይተራእየን እንትርፎ  ምፍንጫላትን ወረ ምፍንጫላትን:: ብድሕሪ እዚ ኹሉ ሽግራትና:: ካብ ህዝቢ ድዩ ዋላ‘ውን ኣባልት ውድባት :ኣቱም ሰባት እንታይ እዩ ጉድና ኢሉ  ከዕዘምዝም ጀመረ: ንኽትሓትት ምስ ትደሊ‘ውን መልሲ የሎን:: ምኽንያቱ ከምቲ ዘበነ ሰውራ እተን ውድባት ኣሳራርሔኤን: ጉሉጽነት ዘይብሉ ምስጢር: ትብል ቃል ተወንዚፎም ስድሪ ትኹን ሓበረታ ክህቡ ዘይደልዩ: ኣንካይ ንህዝቢ: ንኣባላቶም  ብዕበጦ ዕበጦ መሬት ዝዕርቡ እዮም ::  ድሕሪዚ ሓደ ነገር ክግበር ኣለዎ: ማለት: ህዝቢ ክካፎሎ ኣለዎ ብዝብል: ነዚ ኣብ ዝኾነ ኩርንዓት ዓለምና ኣብ ሰሚናራት ድዩ፤  ኣብ ኣኽባታት ክዝረበሉ ኣሎዎ ዝብል (ተጽዕኖ) ምስ ተገብረ:: ነዚ‘ውን ኣነ ሎሚ ከም ዝርዳኣኒ: ነምሰሉ ወይ (ንምንድንጋር)መራሕቲ ውድባትና ክቅበልዎ ኪኢሎም ባሃላይ እየ:: ድሕሪኡ ወርኪሾብ ኣዳሊኻ ናብ ሃገራዊ ባይቶ ክእቶው ተመዲቡ:: ቐጺሉ ኣብ ሕዳር 2011 ኣብ ኣዋሳ  ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ድሕሪ ምምስራቱ:: ስድሪ እንተኾነ‘ውን ክስጉም ኣይካለን:: ኣብቲ መጀመርያ ኣብ ኩሉ ዓዲታት እና ዘረት ጉጂለ ድሕሪ ምምስራት ድሕሪኡ ንክልተ ዓመትን ፈረቓን እውን ኣበይ ከም ዘሎ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ  ከም ጉጂለ ሓንቲ ጽሕፍቲ ትኹን ሓበረታ ረኺቡና ኣይንፈልጥን:: በንጻሩ እንታይ እዩ ጉድይና : ኣበይ ኣሎና: ኣሎ ድዩ እዚ ኤርትራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፤ ኢልካ ብስሪዒታዊ መንገዲ ምስ ዝሕተት መልሲ ዝባሃል የለን Read more

12. Attitude of the younger people towards the opposition leaders
Following the splitting of the EDA into two bloc, a report of 28 pages in Tigryna was published by refugees from shemble on 20/02 2007
Below is a brief summary of this report.


ሸግር ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን Eንታይ ኰን ይኸውን?[ ኣድሓኖም ፍትዊ]

ህሉዉ ኩነታት ኤርትራ መንእሰያትን ደንበ ተቃዉሞ ዉድባት ኤርትራን

ደንበ ተቃዉሞ ዉድባት ኤርትራ ን10ታት  ዓመታት ሐደ  ዓይነት መዝሙር እዳዘመረ   ኒሑ አሎ። ሰለዝኾነ ሕቶ ህዚቢ ኤርትራ ቀዳምነት ዘይሰርዐ፡ ብስም ሕቶ ህዝቢ ወልቃዊ ሸዉሃቱ ዘርዊ፡ ንብረትን ሃብትን ህዝቢ ዘባድም፡ ብዉሕዱ  ነዚ ሓሲምዎ ዘሎ ህዝቢ ጽላል ዘይከዉን፡ ንለዉጢ ተበጊሱ ለዉጢ ዘይጽበ፡ድልዉነት’ዉን ዘየርኢ  ደምበ አብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ካብ ተሓታትነት ከምልጥ አቨይኽእልን፡  ደንበ ተቃወምቲ ኤርትራ ኩሉ ክኸዶ ዝንሐ ገዑዞ ብዅሉ ዓቅሙ ገምጊሙ፡ ነቲ ንጽርን ዜይማትእን ዝቖመሉ ዕላማ ተግባራዊ ምስዝገብሮ ጥራይ  ኢዩ ካብዚ ተሓታትነት እዚ ና ጻ ክኸዉን ዝኽእል። እዚ እንተዘ ይኮኑ ግን ተሓታቲ ካብ ስርዓት ህግደፍ ንላዕሊ እዩ

Read more ህሉዉ ኩነታት ኤርትራ መንእሰያትን ደንበ ተቃዉሞ ዉድባት ኤርትራን

እዚ አብ ላዕሊ ዝተጠቅሰ  አብ ትሒቲ ህሉዉ ኩነታት ኤርትራ መንእሰያትን ደንበ ተቃዉሞ ዉድባት ኤርትራን ብዕለት 20/02/2007 ካብ መዓስከር ሰደተኛታት ሸመልባ ዝተጽሐፈ  ጽሑፍ’ዚ  ዝተወሰደ ኢዬ Read more ህሉዉ ኩነታት ኤርትራ መንእሰያትን ደንበ ተቃዉሞ ዉድባት ኤርትራን


According  to Beshir Abdulkadir - (Jun 25, 2010) the position of the younger people  (those who fled the regime) towards the current opposition camp is not encouraging
. They are simply not confident that the current resistance bloc would overthrow the PFDJ regime and replace it with another. I took a sample of eight Eritrean youth, who escaped the rogue regime, in my surrounding and asked them about their stance regarding the resistance movements. Their response was nearly the same. Tedros Abraham Tsegay also in his reported mentioned that new blood is needed in the leadership, to win the minds and hearts of the youth. Some of the youth accuse the oppostion leaders of closing doors to reform

Bereket Kahsai Eritrean Youth Global Movement EYGM UK Board Member, in the conclusion of his paper "Hands off the Youth Movements" also made an appeal to the opposition force.  "I would like to appeal to all whom I referred to in the opposition forces to do more to help the Eritrean Youth Movements deal or tackle their own matters themselves and refrain from meddling with their affairs for good. It is time for the opposition forces to step in to ensure that unnecessary further interventions are stopped and pay their fair share back to the youth instead of constantly watching while some of their colleagues cause damage and dismantle the youth movements in the Diaspora. Please help the Eritrean Youth inspire the new generation"! readmore

ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርትራ

To conclude the intention of this paper was to highlight that the mistakes of the former revolutionary leaders and their collaborators are being repeated by the people who currently lead the opposition groups. The removing of the regime can only be achieved through replacing the old generation of the opposition leaders with the younger one willing to work genuinely for harmonizing the Eritrea society instead of dividing it. Beshir Abdulkadir - (Jun 25, 2010) in the conclusion of his article mentioned that the youths are the most effective and productive human resources. Without empowering and engaging them in every sociopolitical activity, old leaders and their old ideas cannot achieve any progress. Hence, all concerned compatriots and elites should share the pie with them and encourage them to be at least optimistic about the possibility of creating justice in our nation.

Therefore, it is time for all Eritrean Youth who are victims of Issayas and all the opposition group leaders to revive the 1950s Youth movement's experience and to keep alive the principle of Haraka “Muslims and Christian are brothers, and their unity makes Eritrea one” which will have a great role in speeding up the removal of this fascistic dictator, and ensuring peace, prosperity and democracy for the future generations.

መንእሰያትን መጻኢናን 

Below is an excerption from what Ato Woldeab wrote when Ato Ibrahim Sultan died.

My beloved brother and friend Ibrahim: a man, even if wise and admired, is not in this world permanently; he is not immortal; you have also passed away. I am also going to pass after you. However, we who are going to pass away, are capable of creating something that is eternal, because we are capable of leaving something that will not fade for generations

The Eritrean people have been victms of the Eritrean Political leaders for the last 50 years (1961-2011)

There are many stories about crimes committed against the civilians and liberation fighters by both fronts (ELF and EPLF). Unfortunately many stories are not recorded. During the liberation struggle (Gedli) civilians not only became victims of the Ethiopian government but also victims of the Jebha and Shaebia .

How can the Eritrean people trust these oppostion leaders of EDA, EPDP and ENCDC [Tewelde Gebresslasie , Beshir Ishtaq, Heruy T. Bairou's , Hussein Kelifay, Yemane (Hanjema), Woldeyesus Ammar, Mesfin Hagos, Hamed Drar, Abdella Adem, etc ]who have still refused to acknowledge the crimes committed against the innocent fighters and civilian by the former revolutionary leaders like Abdella Idris, Mesfin Hagos and o

Ermias Home
 

                     Justice for Ermias and Senait Debessai © 2004-2010. Contact: rkidane@talk21.com


IN MEMORY OF PRISONERS EXECUTED BY THE EPLF ( 1970s & 1980s)