<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Untitled Document
Home ትግርኛ ኣተኵሮ ምድስካል ሃብቶም ዮሃንስ ካብ ስድርን ኢሳያስ ኣስፍሃ ካብ ሰዲህኤን ኣጥቢቕና ንኹንን

ምድስካል ሃብቶም ዮሃንስ ካብ ስድርን ኢሳያስ ኣስፍሃ ካብ ሰዲህኤን ኣጥቢቕና ንኹንን

Thursday, 12 August 2010 21:32
Print PDF

ሓደካብመባእታዊሰብኣዊመሰልናይወዲሰብ፡ብነጻሓሳባትካምግላጽንርእዩቶኻምሃብንኮይኑ፡ኣተገባብርኡብጹሑፍይኹንብቃልኣብኣኼባይኹንብተናጽልብዘየገድስ፡ሓደካብቲዘይግፈፍብሕጊዝቆመመሰልእዩ።

 

መትከልናይዚ፡ደቂሰባትንከይዛረቡመታን፡ከይዕፈኑጥራሕኣይኮነን።እንታይድኣብሉጻትሓሳባትቦታረኺቦምንጎደናዕብየትከግፍሑብኣንጻሩከኣ፡ዘየርብሑግጉያትንዝኾኑመርሓግብሪስለዝእርሙእዮም።ክንዮውናይሓደሓሳብተሰማዒናይቲካልእተዓብላሊመታንከይከውንካብዝኾነስምዒትሓራብምዃንኣድቂቅካብምክታዕናይቲሓደኣገዳስነትናይቲካልእዘይኣድላይንትኣረዲእካብምዕጋብእቲብሉጽሓሳብክውሰድይከኣል።ነቲተቀባልነትዘይረኸበሓሳብዘቅረበኣካልከተነኣእስክትዝልፎ፡ክትንጽሎወይብሰንኪዘቅረቦሓሳብካልእኣብልዕሊኡዝኾነኣሉታዊጽልዋዘሕድርስጉምቲክትወስድግንፍጹምዘይሕጋዊኢዩ።ኣብተጋራጨውቲሓሳባትንምርድዳእምክእኣል፡ብህድኣትዝሓይሽምዝታይቀንዲመፍትሒጉዳይኢዩ።ካብዚወጺኻኣብናተይሓሳብጥራሕይሰማዕዝዓይነቱትሪይኹንገርጨውጨውምባልግንፍታሕኣየምጽእብኣንጻሩድኣናብህልኽንሓሸውየንኣምሪሑሕጊምጥሓስየኽትል።

ህዝቢኤርትራ፡እዛብነጻሓሳባትካምግላጽንምጽሓፍን፡መሰልኣብ 1950 ታትጥራሕኢዩረኺብዋኔሩ።ሽዕኡነቲስልጡንኣተሓሳስብኦምበተንዝነበራጋዜጣታትይነቃቀፍ፡ይመዓዓዱኣብኣኼባታትንአብዋዕላታትንድማይመያየጡኔሮም።ኣብቲግዜቲኣብነንሕድሕድካናይምትዕብላልመንፈስንነጻሓሳብናይምግላጽእገዳእንተዝነብርከምቲገዛእቲባዕዳውያንንረብሓኦምክብሉዝወጠንዎእከይሽርሒሃገርናኤርትራኣብዓሌትንሃይማኖትንከበሳንቆላንብምክፍፋልናብጎረባብቲሃገራትተመቃቂላምተረፈትኔራ።እቲጥሙርቃልሲክፍጠርዝኸኣለድማሳላብነጻሓሳባትካንርእይቶኻንምግላጽንምጽሓፍንዝነበረኮይኑሕድሕዳዊምክእኣልንምምልላእንስለዘማዕበለኢዩ።

መድረኽክፍጠርዘገደዶመስርሕብረታዊቃልሲህዝቢኤርትራምስተጀመረመሪሕነት.. (ተጋድሎሓርነትኤርትራ) ነቲመባእታዊመሰልወዲሰብሓሳባትካንርእይቶኻንምግላጽክግህስዎግዜኣይወስደሎምን፡ምኽንያቱ፡ስልጣን፡ረብሓ፡ጸቢብወገናውነትዝኣመሰሉኣብኣተሓሳስባናይላዕለዎትኣካልመሪሕነትካብግዜናብግዜስለዝሰሰኑውልቃውነትብዘይስሩዕመገዲቦታክሕዝክኢሉ።

ምንቅቃፍናብዘይምክእኣልስለዝሰገረምትዕብላልቦታረኺቡናይከምዚዓይነትተግባራትግዳይዝኾኑሐዳብሓደክዝርዝሩግዚኡእንተዘይኮነብዓቢኡምፍንጫልንኩናትሓድሕድንስዒቡ፡ቃልሲተጓቲቱ፡ሰራዊትመግዛእቲኢትዮጵያማእለያዘይብለንዓድታትከቃጽልንከበሳብስንጥሪትንንብረትንክዝርፍዕድልረኺቡ።ሽዑኡዝተሰደደህዝብናክሳብሕጂተበታቲኑከምዘሎንከምዘይተመልሰንማንምሰብዝፈልጦሓቂኢዩ።

ኣብውሽጢብረታዊቃልሲዝመስሎምስለዝተዛረቡጥራሕክንደይበላሕትንንጹሃትንከምዝሓቀቁክትኣምኖዘጸግምጉድኢዩ።ነቶምብውልቂገዲፍናናብቲብጉጅለዝተፈጸመጥራሕከምኣብነትንኽንጠቅስ፣

እቶምኣብ 1973 /ኣብ.... (ህዝባዊሓይልታትሓርነትኤርትራ) ናይምእራምምንቅስቃስዘካየዱምሁራትብዘይካነቲብህርፋንሽመትዘንባሁቕዝነበረኢሳያስኣፈወርቂንምቅዋምሓሳባቶምንርእይቶኦምምሃብካልእዝፈጸምዎገበንኣይነበረን።ኣብክንዲተኣራሪምካብዝሓሸመገዲምኻድመንካዕዝብልስምብምሃብንንኣራምንቅንዑንምንቅስቃሶምኣዕናዊብምባልብዘይሕጊንወግዕንኣብመንቀራቅሮሳሕልኣጽኒቱዎም።

ቀጺሉኣብ 1976 /ንዝተበገሰካልእተቋውሞንርእይቶንኣብክንዲንቅንዕናንኣገዳስነትንናይቲጉዳይሃዲእካምምይያጥግልጹነትብዘይብሉቁልቁልዝኣፋየሚንዝብልስምብምጥማቅኣብዚኣኣተውዘይበሃልህጣሞምኣጥፊእዎም።

ኣብውድብ.. (ተጋድሎሓርነትኤርትራ) 1977-1978 /ንዝተራእየጸገማትንምፍችታሕብመሰረታትተጋደልቲዝተላዕለምንቅስቃስ፡ላዕለዎትመራሕቲእቲውድብዝነበሩኣብክንዲጉድለቶምዝእርሙ፡ብድብዱቡኣይተልዕሉናኣይትተንክፍናንሕናዝበልናኩምተማእዘዙኢሎምጸቅጥታቶምኣጽንዕሎም።እቶምንመስዋእቲበጃሃገርንህዝብንካብማሙቕገዝኦምዝወፈሩተጋደልቲኣብመትከሎምረጊጾምዘይተጸዓድነቶምብምግላጽነቲውሽጣዊግርጭትብካልኣይደረጃብምጥማትብዘተንልዝብንክዕረእናተጸበዩ፡ኣብከበሳታትሃገርናፊትንፊትምስሰራዊትመግዛእቲተፋጢጦምእናተሓላለውከለውብትእዛዝመሪሕነት... ብድሕሪትተኸቢቦምኩናትሕድሕድተኸፊቱሎም።እዚኣብቅድሚህዝቢዝተፈጸመተግባርዝከሓድወይዝርሳዕኣይኮነን።ብታሪኽናይዚጥፋኣትዚዝሕተቱውልቀሰባትክሳብሕጂብጉልባብፖለቲካተኸዊሎምምህላዎምጥራሕኣይኮነንዘሕዝንጌናይቅጽሉውንኣለው።

ኣብ....  (ህዝባዊግንባርሓርነትኤርትራ) ዝኾነንርእይቶላዕለዎትሓለፍቲዝተቃወመንካብናቶምዝሓይሽሓሳባትዘቅረበሰብዝምቡልኢሎምካብሰብይንጽልዎ።ንስልጣኖምኣስጋእነትእንተልዩዎብዝተፈላለየብልሃትሂወቱከምትሓልፍክገብሩጸኒሖምኢዮም።ብልክዕነዚኣካይዳኩሉተቃላሳይይርዳእኔሩክበሃልእንተዘይተኻእለ፡እቲዝፈልጦሰብውንቀዳምነትንመግዛእታዊሕቶስለዝሃበእቲብኣግኡዘይተኣረመንቃልሲዘይተኻየደሉንጉዳይዕብለላንምግሃስሰብኣዊመሰልንእነሆኩልናብዓይንናከምንርእዮዘሎናወዮህዝቢኤርትራተመንዩብመስዋእቱዘረጋገጾናጽነትናብባርነትተቀይሩ።እቶምምእንቲመጎጎትሕለፍኣንጭዋብምባልክሳብዓንቀሮምዝመልኦምብምጽማምኣብምምጻእናጽነትዝመርሑቅኑዓትባእታታትይኣክልኢሎምስለዝተቃወሙ፡ኣብዋዕላሃገራዊባይቶስለዝተዛረቡንብጽሑፍርእይቶኦምንህዝቢስለዝገለጹኣብገሃነምዒራዒሮዘይጻመኦምይፍደዩኣለው።እቶምዝተባህሎምዘይተማእዘዙንንውልቀመላኺመራሒ.... ዘይሰገዱንዘይወደሱንምሁራትንክኢላታትንካብዝነበሮምሓላፍነትንስራሕንኣደስኪሉብሞራልክቐትሎምከሎንሃገርንህዝብንከበርክትዎዝግብኦምዓቅሚየባኽኖኣሎ።

ሃገርንህዝብንዝኣክልብናይሓደሰብድሌትዝምራሕንብዘይሕጊዝመሓደርንእንተኾይኑናጽነት፣መሰል፣ዲሞክራሲ፣ፍትሒ፣... ኣበይኣሎክበሃልይከኣል? እዚእንተዘይሃለወጭቆና፣ምልኪ፣መግዛእቲ፣ንሓደህዝቢብጸሊምይኹንብጻዕዳለውጢየብሉን።

እነሆሎሚኣብመበል 21 ክፍለዘመንዓለምናይመሬትወዲኣናብጠፈርኣብትጓየየሉዘላእዋንግሉጽነትሰፊኑሰባትሓሳባቶምብነጻዝገልጽሉቴክኒክመራኸቢብዙሃንበርኪቱካብቀይድንዋንነትንናይመንግስታትዝተገላገለሉግዜ፡ሓይልንጎነጽንዕሽነት፡ልዝብንምጽውዋርንውርዝዩነትምዃኑዝተኸስተሉመዋእል፡ኩነታትህዝብናንሃገርናንግንኣብፈጺሙዝተፈልየህሞትይርከብኣሎ።

ኤርትራሃገርናቤትማእሰርቲ፡ኣብኡዘሎህዝብናድማእሱር.... ምዃኑ፡ዝርካቡጸጋታትናብሰበስልጣንንጀነራላትንይምዥረጥንተረፍከኣንናይጎረባብትናሃገራትተቋወምቲይምወልምህላውዘይፈልጥየሎን።ካብዚኣደራዕንምግልጋልኣብወጻኢሃገራትቃልሲኣብዝቅጽለሉግዜ፡መራሕቲናይገለሲቪክማሕበራትንውድባትንሰልፍታትንካብቲናይእዋንብረታዊቃልሲዝነበረንካብዘሎኣካይዳ....ብዘይፍለኣገባብ፡ነጻሓሳባቶምንርእይቶኦምንጥራሕስለዝገለጹመሰላትኣባላቶምክግህሱንርኢኣሎና።

ቀደምኣብእዋንብረታዊቃልሲቀዳምነትንባዕዳዊመግዛእቲተዋሂቡሸለልስለዝተባህለ፡ሎሚእዚኩሉመስዋእቲዝተኸፎሎናጽነትምልካውያንንግስነትኣዊጆምፈላጭቆራጭብምዃንንህዝብናኣብታኼላሽግርሸሚሞምእናረኣናሕሉፍግጉይተመክሮናክድገምዘፍቅድሕልናየብልናን።ዘረባኻጥራሕክስማዕ፡ክትግበር፡ክትመርሕ፡ክትእዝዝንክትስመምድላይመድሃኒትዘይብሉሕማምኢዩ።ብስምቃልስንፖለቲካንተጎልቢብካ፡ሓላይህዝብንሃገርንተመሲልካ፡ሃንቀውታውልቃዊድሌትካንምፍጻምእንተኾይኑዕላማኻጥራሕኢኻርእይቶንሓሳባትንካልኦትዘይትቅበልንዘይተኸብርንወይብልዝብክትረዳዳእዘይትመርጽ።

እቲዘገርምገለካብቶምቀደምኣብእዋንብረታዊቃልሲነቲኣቀዲምናዝገለጽናዮተሞክሮዝሓለፍንሕጂነቲሳዕቤንናይሽዑኡወዲቁናዘሎኣደራዕክንእርምኢናብምባልኣብኩርሲመሪሕነትናይተቋወምቲውድባትንሰልፍታትንዘለውኢዮምታሪኽዝደግሙዘለው።

ጋዜጠኛሃብቶምዮሃንስ፡መስራቲኣባልንኣባልላዕለዋይቦርድናይዜጋታትንዲሞክራሲያዊመሰላትኣብኤርትራ (CDRiE) ፡ሓሳባቱንተቃውሙኡንስለዝገለጸጥራሕብትእዛዝመሪሕነትስድሪደስኪሉኣሎ።

ሰልፊዲሞክራሲህዝቢኤርትራ፡ብኣቦወንበርነትኣቶወልደየሱስዓማርዝምራሕ፡ንኣባሎምፈጻሚሽማግለሓላፊስርርዕዞባኤውሮጳዝኾነኣቶኢሳያስኣስፍሃ፡ኣብቲካብዕለት 2 ነሓሰ 2010 /ንገለመዓልታትዝተኻየደናይፈጻሚትሽማግለኣኼባብጽሑፍነጻሓሳባቱስለዝገለጸንንኣሰራርሓኣቦወንበርስለዝነቀፈንኣደስኪሎሞኣለው።

ብምሸቱዝነቀወዝብእስኣየሕደረንንከምዝበሃልሎሚከምኡዓይነትስጉምቲዝተወስደጽባሕእቲዝምነይዎረኺቦምስልጣንንበትርንምስጨበጡካብዞምናይሕጂ...ብምንታይኢዮምክፍለዩ? ሓሳባትንርእይቶንሰባትምሳኻዘይሰማማዕወይንተግባራትካዝትንክፍእንተኮይኑከምሓጥያትእንተተቆጺሩናትካሓሳባትንርእይቶንውንበቶምካልኦትክውገዝከምዝኽእልምርዳእየድሊ።ምክብባርሓሳባትንምትሕልላይሓድሕድንእንተዘይሃለወምስምማዕክህሉይኽእልዲዩ?

ገለካብቶምወሰንቲምስዝነበሮምሓላፍነትናቶምእጃምኣብሕሉፍብረታዊቃልሲኣብምዕባስርእይቶካልኦትንጹሃትእንታይምንባሩውንንምግማትኣየሸግርንኢዩ።

ሕጂውንምናልባትውሽጣዊናትናናይማሕበርና፣ውድባዊወይሰልፋዊኣሰራርሓናኢዩ።እቲብጋዜጠኛሃብቶምዮሃንስወይብፈጻሚሽማግለሓላፊስርርዕዞባኤውሮጳኣቶኢሳያስኣስፍሃዝቀረበሓሳብመግለጽንንማሕበርናዝሃሲኣብሓደጋዘእትውወይንሓድነትሰልፊዝፈታተንኢዩ፡ብድምጺብልጫኢናከኣኣደስኪልናዮምዝብልመልሲክቐርብይኽእልይኸውን፡ግንኣይከምኡን።ናበይድዩጉዕዞኦም? መገዲ.... ዲዩ?

ዝኾነናይቃልሲማሕበርይኹንውድብወይሰልፊእኮዕላምኡምእንቲህዝቢስለዝኾነዋንነቱናይቶምኣቚሞሞዘለውኣባላትጥራሕኣይኮነን።ናይቲመላእህዝቢኢዩ።ምኽንያቱምእንትኡስለዝቆመንንዕኡስለዝውክልንብምትሕብባርናይኩሉስለዝኾነዝሰርሕን።ናይማሕበርና፤ውድብናወይሰልፍናውሽጣዊጉዳይኢዩተባሂሉክምኽነወይክጉልበብኣይግባእን።ከምዚዓይነትኣሰራርሓኣብካምፓኒታትሰብብርኪጥራሕኢዮምዝጥቀሙሉ።

ኣብልዕሌኻንዝቀርብነቀፌታ፡ንሓሳባትካዝቃወምናይካልኦትርእይቶምስዘጋጥመካኣብክንዲንዝሰፍሓክትዕብምዕዳም፣ከተእምንወይክትኣምንምኽኣልእቲዝበለጸመፍትሕክንሱ፡ጉዳያትከዋዊልካንዓኻብዝጥዕምመገዲምቅራብ፡ናብጓልመገዲብምኻድኣንፈትከምዝስሕትምግባር፡ንቀሊልብምክባድዘይናቱምስሊብምሃብዝግበርተግባራትባህሪናይኣምባገነንነትካብጉድለትካንምህዳምዝግበርብልሓትኢዩ።

ኣቀዲምካምስዝኸማኻንተኸተልትኻንኣጋማዲሕካዮንወዲእካዮንዝመጸኻጉዳይንይምሰልእሞብድምጺንወስንኢልካዓብላልነትካብምርግጋጽሕጋዊኔሩክትብልምፍታንዝበለየጉርሒ...ኢዩ።

እቲኣዝዩዘሕዝንድማ፡ገለተጣበቅቲሰብዓውንዴሞክራስንመሰላትኤርትራውያንኢናኢሎምዝነጥፍዘለውተቓለስቲ፡ብብጾቶምኣብቅድሚዓይኖምዝግበርዘሎዘይፍትሓዊ፡ዘይሕጋውንግጉይኣሰራርሓእንዳርኣዩከምዘይርኣዩንእንዳሰምዑከምዘይሰምዑንኮይኖምክሓልፍዎከለውኢዩ።ዘይፍትሓዊ፡ዘይሕጋውንግጉይኣሰራርሓኣበይንብመንንይፍጸምኣሎብዘየገድስክምከትዘለዎኢዩ።እንተዘየለዘቁጸልጽልኣስማትናይተቃለስቲተሰኪምካ፡ኣቀድምኣቢልናከምዝጠቀስናዮኣብጊዜብረታዊቃልስናንኣብዝሓለፈ 19 ዓመታትንዝተገበረጌጋታትንደግምእንተኾይናለውጢከነምጽእኣይንኽእልን፡እኳድኣተሓባበርቲናይቲዝግበርዘሎጌጋታትኢናንኸውንዘለና።ከምኡውንነቲኣብኤርትራዘሎስርዓትጥራሕኣብምቅላዕንናቱሓጥያትእንዳጸብጸብካንእንዳጽሓፍናንእንዳተዛረብካንንህዝቢኤርትራሓራከነውጽእንሓስብእንተሊና፡ህልሚጥራሕእዩከኸውን።ሕልናናኣንጺህናእቲዕላማተቃለስቲዝጠልቦስራሕስጋዕዘይሰራሕናነብስናነዕሽውጥራሕኢናዘለና።

ሓልዮትሰብኣዊመሰላትኤርትራእዚኣብልዕሊጋዜጠኛሃብቶምዮሃንስንኢሳያስኣስፍሃንተወሲዱዘሎናይምድስካልስጉምቲኣጥቢቕናብምኹናንንኣባላትስድርንሰልፊዴሞክራሲህዝቢኤርትራንካልኦትደለይቲፍትሕንነዚብመሪሕነትናይስድርንሰልፊህዝብንተወሲዱዘሎስጉምቲንኽኩንንዎንጽውዕ።እዚከምዚዓይነትኣስራርሓእንተቀጺሉግንሎሚንዖዖምጽባሕነቶምዝተረፍናበብሓደዕጫናክበጽሓናምዃኑክንዝንግዕየብልናን።

ሓልዮትሰብኣዊመሰላትኤርትራ

ለንደን፡ዓዲእንግሊዝ

12 ነሓሰ 2010

http://assenna.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2894:2010-08-12-21-35-56&catid=23&Itemid=104