ተጋ ኢሳይያስ ተወልደብርሃን /ወዲ ፍላንሳ /


ጅግና ወዲ ፍላንሳ ! ሓደ ካብቶም ግዳያት ኢሳይያስ ኢዩ።ወዲ ፍላንሳ ካብ ምፍላይ ኢሳይያስ ኣትሒዙ ምስኡ ዝተጓዕዘ ተባዕ ተጋዳላይ ኢዩ። ኣብ ሰረተ-እምነት ውልቀ-ምልካውያን ምስጢራት ዝፈልጥ ሰብ ክቕተል ኣለዎ ' ስለ ዝብል፤ ኣዛዚ ብርጌድ 58  ዝነበረ ተጋ ኢሳይያስ ተወልደብርሃን /ወዲ ፍላንሳ / ኣብ ግንባር ሓልሓል ብ 1983  ብልኡኻቱ ገይሩ ኣቐንጺልዎ። ሓደ ካብቶም ዝተላእኩ ቀንጸልቲ ናይ ኮሎኔል ማዕረግ ተዋሂብዎስ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ኣብ ኣሃዱ ጸጥታ ህግደፍ [source alena]

ስዉእ ኢሰያስ ተወልደብርሃን [ወዲ ፍላንሳ] 1983 ኣብ ግንባር ሓልሓል ብርጊዱ ብርጊድ 58 ኣብ ግንባር ሓልሓል ዓሪዳ ኮላ። ቀዳማይ ኣዛዚ መራሒ ብርጊድ ኢሰያስ ወዲ ፍላንሳ ፣ ምክትሉ ሃይለ ሳሚኣል[ቻይና] እምበኣር ከምዚ ኢሉ ኮሎ ኣብ ከባቢ ሰዓት ሰለስተ ይከውን ፣ ሰለስተ ናይ ብርጊድ ስለያ መጽዮም ብቀጥታ ንሃይለ ሳሚኣል[ቻይና]ይረክብዎ ፣ ኣስታት 45 ደቃይቅ ይከውን ኣዕሊሎም [ተዛሪቦም]ብቀጥታ ካብኡ ወጽዮም ኣብ ልዕሊ ወዲ ፍላንሳ ኣብ ዝባኑን ርእሱን ጠያይት ኣዝነብሉ ካባኡ ብሩባ ሩባ ጊሮም ክሃድሙ ከለዉ ፣ ወዲ ኣድሃኖም ዝባሃል[ወዲ ኣክሩር ሰገነቲ]ኢምዳድ ናይ ብርጊድ ዝነበረ፣ እዚ ሓደ ብዓይኑ ዝረኣየ ሽዓ ለይቲ ድፋዕ ሰጊሩ ኢዱ ናብ ጸሏኢ ይህብ፣ ጸላቲ ምስ ሓተትዎ ፣ንወዲ ፍላንሳ ከም ዝቀተልዎ ሻዓ ንደርጊ ነገሮም ፣ደርጊ ከኣ ማክረፎን ሂቦም ሹዑ ለይቲ ንብጾትካ ንጎሮም ኢሎሞ ፣ወዲ ኣድሓኖም ከኣ ዓው ኢሉ ብርጊድ 58 ውዲ ፍላንሳ ቀቲሎሞ ኣልዉ ኢሉ ዓው ኢሉ ተዛሪቡ፣ካብኡ ወዲ ኣድሓኖም ብቀጥታ ነስመራ ዳ ሙሩካት ኣትዩ፣ እዚ ክምዚ ኢሉ ኮሎ ፣ ሃይለ ሞጎስ ዝተባህለ ፣እዚ ውን ወዲ ሰገነቲ ኮኑ ወዲ ኣክሩር እዩ፣ ሃይለ ሞጎስ ረዲዮ ኦፖረተር ናይ ወዲ ፍላንሳ ዝነበረ እዩ። ሃይለ ሳሙኣል [ቻይና]ነዚ ወዲ ከኣኒ ድሕሪ ወዲ ፍላንሳ ምቅታል ፣ብቀጥታ ናይ እንዳ ሓይሊ ኦፖረተር ከም ዝከውን ገሪዎ ፣ብምቅጻል ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ኣቢሉ፣ ኣዚ ወዲ ኣበይ ከምዛተወ ኣንፈልጥን ፣በርቂ ቀቲልዎ ኢሎሙና፣ ወዲ ኣድሓኖም ካብ ሙርከኛ ነጻ ድሕሪ ምባል ፣ብቀጥታ ናብ ኻርቱም ከይዱ ፣ኣብ ኻርቱም ከም ዘሎ ፣ይከታትልዎ ስለ ዝጸንሑ ፣ኢሰያስ ኣፈወርቂ ብቀጥታ ናብ ሃይለ[ቻይና]ደዊሉ ረድዮ ጊሩ ፣ወዲ ኣድሓኖም ኻርቱም ኣሎ ፣ትገብር ግበር ቀልጥፍካ ኢሉዎ ፣ ንወዲ ኣድሓኖም ከኣኒ ፣ኣብ ኻርቱም ቀተልዎ ፣እምባኣር ከስ መስዋቲ ወዲ ፍላንሳ ነዚ ይመስል ፣ካባይ ንላዕሊ ዝፈልጥዎ ስለ ዘለዉ ፣ብማዓልቱ ይገልጽዎ ይኮኑ፣ መዓልቲ ግን ኣላታ፣ source facebook [መራሕ ብርጌድ ኢሳያስ ተወልደብርሃን (ወዲፍላንሳ)፡ ናይ ሓደ ስዉእ ብጻዩ ብሽክሊት ምስ ፈተሾ ምስጢራዊ ሰልፊ ከም ዘሎ ፈሊጡ። ብዛዕባ’ቲ ፍጻሜ ንሓደ ኣባል መሪሕነት ምስ ኣዕለሎ ድማ፡ “ብዛዕባ’ዚ ምስ ዝኾነ ሰብ እንተ ተዛሪብካ ሞት ከም ዝስዕበካ ፍለጥ” ኢሉዎ።]


እቲ ጅግና ስውእ ኢሳያስ ወድ ፍላንሳ!!

sourceEyob Gogela Bein 2019
ወዲ ፍላንሳ ሓደ ካብቶም ኤርትራ ሃገርና ሃገር ንኽትከውን ከይተሓለለ ብዘይ ዕረፍቲ ዝተቃለሰ ሓያልን ምሃዝን ቅልጡፍን ተዓጻጻፍን መራሒ ኢዩ: ኣብታ ኣነ ዝነበርክዋ ቦጦሎኒ ኣዛዝ ቦጦሎኒና ነይሩ ኣብ ውግእ ሰምሃር 1977 ዘርኣዮ ኣመራርሓን ብቅዓትን ኣሃዱና መሪሑ ገርግሱም ዝኣተወን ኣብ ዕለት 24-25 ጥሪ 1978 ኣሃዱና መሪሑ ደንጎሎ ጊንዳዕ እንባትካላ ቢዘን ነፋሲት ነቁጣ ሰይ ድሺን16 ክሳብ ነቁጣ 13ኪሜ ካብ ኣስመራ መሪሑ ዘዓወተ ጅግና ኢዩ:
ድሓር እውን ብርጌድ 58 ሓንቲ ቦጦሎኒ ነይራ ነዛ ኣሃዱ ብርጌድ ክትቀውም ከላ ካባና ተሳሒቡ ነዛ ብርጌድ ካብ ክፍልታትን ካብ ውግእ ተሞክሮ ዘይብሎምን ዝተኣኻኹበት ኣሃዱ ነዚኣ ኣሃዱ ስሒሉ ሓዊ ሓዊ ትጨኑ ኣሃዱ ቀይሩ ኣብ ምንስሓብ ብዘጥረይዎ ምትእምማን ሓንቲ ኣብ ኣፈፈት ናቅፋ ሩባ ምዖን ሳልፈርን ገቲራ ብምሓዝ ኣዝያ ተደናቂትን ንጸላእታ ፈጥፈጥ ተብል ኣሃዱ ቀይርዋ :ኣብ ዕለት 15-20 ወርሒ 07•1979 ኣብ 5ይወራር ዝተኻየደ ኲናት ኣብ ሕዳቅ ዝተባህለ ቦታ ንኣሃዱታት ህዝባዊ ሰራዊት መሪሑ ን503ግብር ሃይል ምስ ክልተ ኮሬኔላት ማለት ኰሬኔል ካሳ ገብረማርያምን ኰሌኔል ሰይፉ ዝተባህሉ ኣዘዝቲ ሶስተኛ ክፍለጦር ምስ ምሉኣት ሰራዊቶም ዝተደምሰሱሉ ብኣካል ዝተኻፈልክዎ ፍጻመ ብቅዓት ኣማራርሓ ኢሳያስ ወድ ፍላንሳ ኢዩ ።ቀጺሉ ኣብ ዝተኻየደኣብ ታሕሳስ 1979 ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ግንባር ናቅፋ ዝወሰዶ መጥቃዕቲ። ኣብቲ መጀመርያ ቅልጡፍ ኡኳ ተሰለጠ ድሓር ግን ስትራተጅያዊት ጎቦ ኢትታሓልበብ ጸላኢ ገቲሩ ብምሓዝ ንዝነበረ ግስጋሰ ዓጊትዎ ጴጥሮስ ሰሎሙን ናይቲ ግንባር ኣዛዚ ኲናት ዋላ ክልተ ሜትሮ ንምዓልቲ እንዳሰጎምና እዛ ጎቦ ክንሕዛ ኣሎና ኢሉ ክትሃላለኽ ከሎ :ድሓር ግን ሓድሽን ቅልጡፍን ስትራተጂ ሓንጺጾም ነዛ ስራሕ ክፍጽማ ዝኽእል እቲ ኣብ ዝኣተዎ ኲናት ብዓወት ዝወጽእ ካብ ብኣፉ ክዛረብ ስርሑ ዝምስክረሉ ጅግና ወዲ ጽንዓ ደግለ ኢሳያስ ፍላንሳ ተመዚዙ ንጸላኢ ብጎላጉል ናሮ ተጠውዩ ብኣጻድፍ ከም ስፓርታኩስ ሰራዊቱ መሪሑ ንጸላኢ ብዘይተጸበዮ ምኣዝን ኣትዩ ዓወት ግንባር ናቅፋ ኣበሲሩ ንጸላእቱ እንዳረጋገጽ ኣብ ኣፈፈት ኣፍዓበት ዓድሽሩም ዓረደ::
ኣብ 6ይ ወራር እውን ኣብ ግንባር ባርካን ግንባር ናቅፋን ብጅግንነት መሪሑ ኩሉ ግዜ ክብድ ዝበለ ውግእ ክኣቱ ኹሎ ተደራቢ ሓይሊ ወይ ንቅልጡፍ ስራሕ ክእዘዝ ከሎ እታ ቀደም ዝመርሓ ዝነበረ ቦጠሎኒና ኢዩ ዝውሃቦን ኣብ ብዙሕ ዓውደ ኲናት ክመርሕ ስለዝርኣኽዎን ኣብ ሓንቲ ሽሓኒ ፍትፍት ኢዱ ምሳና ከእቱ ስለዝርኣኽዎ ኣይ ኩምቶም ብስልጣኖም ዝብዕልጉን ኣይከምቶም ብሓለፋታት ዝጠስጠሱን :ታሪኽ ኣይምሕርን እዩ እሞ ቅሰን ብዓል ጽቡቅ ታሪኽ ኢኻ።
ዘልኣለማዊ ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ስውኣትና!!
ኢዮብ በይን ኣስፍሃ(ጎጀላ))

facebook comment from Stefanos Temolso 2019ኣብ ህግሓኤ ብዙሓት ክኢላታት ውግእን ነይሮም'ዮም። ባዕላቶም ወተሃደራዊ ስርሒት ወይ ውጥን ኣውጺኦም ክትግብሩ ዝኽእሉ ግን ኣዝዮም ውሑዳት'ዮም ነይሮም። ኢሰያስ ፍላንሳ ሓደ ካብቶም ንበዓል ወዲሰለሙን ከይተጸበየ ባዕሉ ስትራተጂ ቀዲዱ ባዕሉ ዝትግብር መራሕ ብርጌድ ከም ዝነበረ ብዙሓት ዝፈልጡዎ ዝምስክሩዎ ሓቂ እዩ። ሓደ ካብኡ ድማ ኵናት ተበግሶ ናቕፋ ኣብ ሕዳቕ ዝተፈጸመ እዩ። ናይ ሽዑ ናይ ጸላኢ ሬሳታት ብመካይን ተረጊጾም ዝተስታረረ ክዳን መሲሎም ንነዊሕ ግዜ ከም ዝጸንሑ ብዓይነይ ርእየዮም። ጅግና ግን ኣይነብርን'ዩ። ወዲፍላንሳ ምስቲ ኵሉ ጅግንነቱ ዘይጐናባሕ ብምንባሩ፡ ልክዕ ከም ጅግና ወዲሃይለ ኣባል ምስጢራዊ ሰልፊ ኣይነበረን። ኢሰያስ ጅግና ሰብ ግን ከኣ ዘይሰግድ ስለ ዘይፈቱ ንወዲፍላንሳ ወላ ድሕሪ መውጋእቱ፡ ካብ ድፋዕ ከም ዝስሓብ ኣይገበረኦን መዋእሉ ኣብ ድፋዕ ነይሩ፡ ኣብኣ ድማ ሞይቱ። እቲ እምብዛ ዘሕዝን ግን ናይ በዓልቲቤቱ ሚርያም መስዋእቲ ነይሩ። ከም ሰባ ውላድ ክትረክብ ዝነበራ ኣብ ንኡስ ዕድመኣ ኣብ ድፋዕ ተሰዊኣ።

Tecleberhan Tesfamicae 2019እዚ ጅግና ወዲ ፊላንሳ 6ይ ወራር ኣብ ምፍሻል ብ1ይ ደረጃ ዝግለጽ ኣበርክቶ ዝገበረ ወዲ 30 ዓመት እንከሎ ኢዩ ተስዊኡ። ቢትወደድ ኣብርሃ ወዲ 38 ዓመት እንከሎ ኢዩ በዞም ዓመጽቲ ጠላማት ተሓይሩ። ስለዚ መንእሰይ ግደኻ ሕጂ ኢዩ።
ግዜ ንዝለዓለ ኣበርክቶ ይጠልበካ ኣሎ።
ዕማምካ ብዓወት ክትዛዝሞ ምሉእ ርእሰ ምትእምማን ኣሎኒ።
ኣጆኹም ኣጆና

Isayas Teweldebrhan was a brilliant military strategist and tactician. It is a fact that there were many Valiant military leaders in EPLF. The most noted ones who come as the 1st Group are Woldenkiel Haile, Mesfun Hagos, Ibrahim Afa, Petros Solomon, General Ogbe Abraha. The 2nd group consists of Isayas Flansa, Ali Ibrahm, Salih Huruy, Adhanom Gberemariam, The Third Group consist of major general Fillipos Woldehans, Brigadier general Andemariam Wuchu, Abdu Remech etc. The difference With wedi flansa is he can plan a battle strategy alone and implement it whereas others wait for the plan to be sent to them.  [comment   by Belay Tewlede on December 25, 2013 at 3:57 pm said:

ehrea
 

                      ehrea.org © 2004-2017. Contact: rkidane@talk21.com